Unverified Commit 3f70450b authored by Fernando Verdugo's avatar Fernando Verdugo Committed by GitHub
Browse files

fix(i18n) (#721)

issue #646

- Translate ca, es and copy from Transifex
- Add some string in en.po
parent e15db363
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Nom"
msgid "Log Out"
msgstr "Sortir"
msgid "Available machines"
msgid "Available Machines"
msgstr "Màquines disponibles"
msgid "Help"
......@@ -223,7 +223,7 @@ msgid "Restore"
msgstr "Restaura"
msgid "Hibernate"
msgstr "Hivernar"
msgstr "Hiverna"
msgid "Are you sure?"
msgstr "Estas segur/a?"
......@@ -249,8 +249,8 @@ msgstr "veure clons"
msgid "hide clones"
msgstr "amaga els clons"
msgid "For Spice redirection you'll need to install"
msgstr "Per a la redirecció d'Spice, haureu d'instal·lar"
msgid "For Spice redirection you will need to install"
msgstr "Per a la redirecció Spice haurà d'instal·lar-se"
msgid "in your computer."
msgstr "al teu ordinador."
......@@ -258,15 +258,15 @@ msgstr "al teu ordinador."
msgid "Search in your distro, e.g. in Debian/Ubuntu with"
msgstr "Cerca a la teva distribució, p.e. en Debia/Ubuntu amb"
msgid "You'll need to install"
msgstr "Necessitaràs instal·lar"
msgid "You will need to install"
msgstr "Haureu d'instal·lar"
msgid "and USB drivers ("
msgstr "i els drivers USB ("
msgid ""
"Be aware that in Windows, Spice redirection is not automatic. It's necessary"
" to associate protocol with the app."
"Be aware that in Windows, Spice redirection is not automatic. It is "
"necessary to associate protocol with the app."
msgstr ""
"Tingueu en compte que a Windows, la redirecció Spice no és automàtica. Cal "
"associar el protocol amb l'aplicació."
......@@ -449,11 +449,11 @@ msgstr ""
msgid "monitoring"
msgstr "monitorització"
msgid "Are you sure you want to remove the base of"
msgstr "Estàs segur de voler eliminar la base de"
msgid "Are you sure you want to remove the Base of"
msgstr "Esteu segur que voleu eliminar la Base de"
msgid "Are you sure you want to prepare the base of"
msgstr "Estàs segur de voler fer base a"
msgid "Are you sure you want to prepare the Base of"
msgstr "Esteu segur que voleu preparar la Base de"
msgid "Are you sure you want to change the Public state of"
msgstr "Estàs segur de voler canviar l'estat Public de"
......@@ -482,9 +482,6 @@ msgstr "Crear un compte nou"
msgid "Username"
msgstr "Nom d'usuari"
msgid "Confirm Password"
msgstr "Confirma Contrasenya:"
msgid "Hide Private"
msgstr "Oculta privades"
......@@ -543,7 +540,7 @@ msgstr "Estàs segur?"
msgid "Yes, remove"
msgstr "Si, esborra"
msgid "Virtual machine"
msgid "Virtual Machine"
msgstr "Màquina Virtual"
msgid "removed"
......@@ -576,6 +573,9 @@ msgstr "per"
msgid "Changing Public State"
msgstr "Canvi d'estat públic"
msgid "Changing Base State"
msgstr "Canvi d'estat Base"
msgid "action"
msgstr "acció"
......@@ -630,3 +630,81 @@ msgstr "Registrar"
msgid "Current Password:"
msgstr "Contrasenya Actual:"
msgid "For more information, check"
msgstr "Per més informació, revisa"
msgid "the Windows Clients documentation"
msgstr "la documentació dels clients de Windows"
msgid "It is programmed in"
msgstr "Està programat amb"
msgid "with perl framework"
msgstr "amb framework Perl"
msgid "and"
msgstr "i"
msgid "Memory"
msgstr "Memòria"
msgid "MB available"
msgstr "MB disponible"
msgid "The machine will shutdown after these minutes"
msgstr "La màquina s'apagarà després d'aquests minuts"
msgid "Cancel"
msgstr "cancel·lar"
msgid "Please enter the following information to create the account"
msgstr "Introduïu la informació següent per crear el compte"
msgid "Enter Username"
msgstr "Introduïu el nom d'usuari"
msgid "Enter Password"
msgstr "Introduir la contrasenya"
msgid "Confirm Password"
msgstr "Confirma Contrasenya:"
msgid "Username is required"
msgstr "El nom d'usuari és obligatori"
msgid "Username can not exceed 20 characters"
msgstr "El nom d'usuari no pot superar els 20 caràcters"
msgid "Username must be at least 5 characters"
msgstr "El nom d'usuari ha de tenir com a mínim 5 caràcters"
msgid "Username can only contain words, numbers, dashes, dots and underscores"
msgstr ""
"El nom d'usuari només pot contenir paraules, números, guions, punts i guions"
" baixos"
msgid "Password is required"
msgstr "Es requereix contrasenya"
msgid "Password can not exceed 20 characters"
msgstr "La contrasenya no pot superar els 20 caràcters"
msgid "Password must be at least 5 characters"
msgstr "La contrasenya ha de tenir com a mínim 5 caràcters"
msgid "Password can only contain words and numbers"
msgstr "La contrasenya només pot contenir paraules i números"
msgid "Confirm Password is required"
msgstr "Cal confirmar la contrasenya"
msgid "Confirm Password can not exceed 20 characters"
msgstr "La confirmació de la contrasenya no pot superar els 20 caràcters"
msgid "Confirm Password must be at least 5 characters"
msgstr "La confirmació de la contrasenya ha de tenir com a mínim 5 caràcters"
msgid "Confirm Password can only contain words and numbers"
msgstr ""
"La confirmació de la contrasenya només pot contenir paraules i números"
......@@ -687,3 +687,5 @@ msgstr ""
msgid "Confirm Password can only contain words and numbers"
msgstr ""
msgid "This information will be available to the users"
msgstr ""
......@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Nombre"
msgid "Log Out"
msgstr "Salir"
msgid "Available machines"
msgid "Available Machines"
msgstr "Máquinas disponibles"
msgid "Help"
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr "muestra clones"
msgid "hide clones"
msgstr "esconde clones"
msgid "For Spice redirection you'll need to install"
msgid "For Spice redirection you will need to install"
msgstr "Para la redirección de spice, necesitarás instalar"
msgid "in your computer."
......@@ -260,18 +260,18 @@ msgstr "en tu ordenador."
msgid "Search in your distro, e.g. in Debian/Ubuntu with"
msgstr "Busca en tu distro, p.e. en Debian/Ubuntu con"
msgid "You'll need to install"
msgid "You will need to install"
msgstr "Necesitarás instalar"
msgid "and USB drivers ("
msgstr "y los drivers USB ("
msgid ""
"Be aware that in Windows, Spice redirection is not automatic. It's necessary"
" to associate protocol with the app."
"Be aware that in Windows, Spice redirection is not automatic. It is "
"necessary to associate protocol with the app."
msgstr ""
"Se consciente que en Windows, redirección con spice no es automático. Es "
"necesario asociar el protocolo con la app"
"Ten en cuenta que en Windows, la redirección de Spice no es automática. Es "
"necesario asociar el protocolo con la aplicación."
msgid "To make this possible, download"
msgstr "Para hacer esto posible, descarga"
......@@ -301,12 +301,6 @@ msgstr "Usuario"
msgid "Password"
msgstr "Contraseña"
msgid "password"
msgstr "contraseña"
msgid "Password"
msgstr "Contraseña"
msgid "Start session"
msgstr "Iniciar sesión"
......@@ -456,14 +450,14 @@ msgstr ""
msgid "monitoring"
msgstr "monitorización"
msgid "Are you sure you want to remove the base of"
msgid "Are you sure you want to remove the Base of"
msgstr "Estás seguro de querer eliminar la base de"
msgid "Are you sure you want to prepare the base of"
msgid "Are you sure you want to prepare the Base of"
msgstr "Estás seguro de querer convertir en base a"
msgid "Are you sure you want to change the Public state of"
msgstr "Estás seguro de querer cambiar el estado publico de"
msgstr "Estás seguro de querer cambiar el estado público de"
msgid "Search"
msgstr "Buscar"
......@@ -489,9 +483,6 @@ msgstr "Crear una cuenta nueva"
msgid "Username"
msgstr "Nombre de usuario"
msgid "Confirm Password"
msgstr "Confirmar Contraseña"
msgid "Hide Private"
msgstr "Esconder Privadas"
......@@ -551,7 +542,7 @@ msgstr "Estás seguro?"
msgid "Yes, remove"
msgstr "Sí, eliminar"
msgid "Virtual machine"
msgid "Virtual Machine"
msgstr "Máquina virtual"
msgid "removed"
......@@ -584,6 +575,9 @@ msgstr "a"
msgid "Changing Public State"
msgstr "Cambio de Estado Público"
msgid "Changing Base State"
msgstr "Cambio de Estado Base"
msgid "action"
msgstr "acción"
......@@ -637,3 +631,80 @@ msgstr "Registrar"
msgid "Current Password:"
msgstr "Contraseña actual:"
msgid "For more information, check"
msgstr "Para más información, revisa"
msgid "the Windows Clients documentation"
msgstr "la documentación de clientes de Windows"
msgid "It is programmed in"
msgstr "Está programado en"
msgid "with perl framework"
msgstr "con framework Perl"
msgid "and"
msgstr "y"
msgid "Memory"
msgstr "Memoria"
msgid "MB available"
msgstr "MB disponible"
msgid "The machine will shutdown after these minutes"
msgstr "La máquina se apagará después de estos minutos"
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"
msgid "Please enter the following information to create the account"
msgstr "Por favor introduce la siguiente información para crear la cuenta"
msgid "Enter Username"
msgstr "Introduce el nombre de usuario"
msgid "Enter Password"
msgstr "Introduce la contraseña"
msgid "Confirm Password"
msgstr "Confirmar Contraseña"
msgid "Username is required"
msgstr "Se requiere nombre de usuario"
msgid "Username can not exceed 20 characters"
msgstr "El nombre de usuario no puede exceder los 20 caracteres"
msgid "Username must be at least 5 characters"
msgstr "El nombre de usuario debe tener al menos 5 caracteres"
msgid "Username can only contain words, numbers, dashes, dots and underscores"
msgstr ""
"El nombre de usuario solo puede contener palabras, números, guiones, puntos "
"y guiones bajos"
msgid "Password is required"
msgstr "Se requiere contraseña"
msgid "Password can not exceed 20 characters"
msgstr "La contraseña no puede exceder los 20 caracteres"
msgid "Password must be at least 5 characters"
msgstr "La contraseña debe tener al menos 5 caracteres"
msgid "Password can only contain words and numbers"
msgstr "La contraseña solo puede contener palabras y números"
msgid "Confirm Password is required"
msgstr "Es obligatorio confirmar la contraseña"
msgid "Confirm Password can not exceed 20 characters"
msgstr "La contraseña no puede exceder los 20 caracteres"
msgid "Confirm Password must be at least 5 characters"
msgstr "La contraseña debe tener al menos 5 caracteres"
msgid "Confirm Password can only contain words and numbers"
msgstr "La contraseña solo puede contener palabras y números"
......@@ -12,7 +12,7 @@
<li class="nav"><a href="#drivers" data-toggle="tab"><%=l 'Drivers' %></a></li>
% }
% if ($USER->can_change_settings($domain->id) && !$domain->is_base) {
<li class="nav"><a href="#screenshot" data-toggle="tab">Screenshot</a></li>
<li class="nav"><a href="#screenshot" data-toggle="tab"><%=l 'Screenshot' %></a></li>
% }
% if ($domain->drivers && $USER->can_change_settings($domain->id)) {
<li class="nav"><a href="#graphics" data-toggle="tab"><%=l 'Graphics' %></a></li>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
<form class="form-inline" action="<%= $action %>" accept-charset="ISO-8859-1" method="post">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<label for="description">This information will be available to the users.</label>
<label for="description"><%=l 'This information will be available to the users' %>.</label>
<br/>
<textarea id="editor" name="description" style="width: 100%;" placeholder="Description"><%= $domain->description %></textarea>
<script>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment