Commit 6bc45470 authored by Francesc Guasch's avatar Francesc Guasch
Browse files

doc: added two new contributors

parent 5f4de89c
......@@ -3,11 +3,13 @@
<li>Amparo Gombau</li>
<li>Antonio Mesones</li>
<li>Angel Aguilera</li>
<li>Bigtree zhang</li>
<li>Carlos Juan</li>
<li>Carlos Rodriguez</li>
<li>Daniel Sanchez</li>
<li>Dayyan O'Brien</li>
<li>Dito Baskoro</li>
<li>Eneko Romo</li>
<li>Ergün Elvan Bilsel</li>
<li>Fernando Verdugo</li>
<li>Francesc Guasch</li>
......@@ -32,6 +34,7 @@
<li>Sandra Marsà</li>
<li>Sanjiv Lobo</li>
<li>Shobhit Srivastava</li>
<li>Silvério Santos</li>
<li>Tim Fechner</li>
<li>Wermeille Bastien</li>
</ul>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment