ca.po 422 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# Sympa online help internationalisation.
# Copyright (C) 2007
# This file is distributed under the same license as Sympa.
# FIRST AUTHOR <david.verdin@cru.fr>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 14:50+0200\n"
10
11
"PO-Revision-Date: 2012-10-09 13:04+0000\n"
"Last-Translator: ana.ribas <ana.ribas@upcnet.es>\n"
12
"Language-Team: Catala <LL@li.org>\n"
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
13
"Language: ca\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19
"X-Generator: Pootle 2.5.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1349787854.000000\n"
20

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
21
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:2 default/web_tt2/help_admin.tt2:55
22
23
msgid "Managing the message archive"
msgstr "Gestionar l'arxiu de missatges"
24

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
25
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:4
26
27
28
29
30
31
32
33
msgid ""
"The mailing list management robot Sympa can generate <strong>downloadable "
"compressed archives (.ZIP format) of the messages sent to the list</strong>. "
"To download those archives, <strong>select the months</strong> that interest "
"you in the list and click on the '<strong>Download .zip archive</strong>' "
"button."
msgstr ""
"El robot de gestió de llistes de correu de Sympa pot generar <strong>arxius "
34
"vàlids per a baixar-se (en format .ZIP) dels missatges que s'envien a la "
35
36
"llista</strong>. Per a baixar-se aquests arxius, <strong>seleccioneu els "
"mesos</strong> que us interesen de la llista i feu clic en el botó "
37
"«<strong>Baixa fitxer Zip </strong>»."
38

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
39
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:7
40
41
42
43
msgid ""
"Tip: in the 'Archive selection' list, to select all months during which "
"messages have been sent, click on the first month, hold down the SHIFT key "
"and click on the last month of the list."
44
msgstr ""
45
"Nota: per a seleccionar tots els mesos en què s'han enviat missatges, aneu a "
46
47
"la llista «Selecció d'arxiu» i feu clic en el primer mes, mantingueu premut "
"el botó de MAJ i feu clic en l'últim botó de la llista."
48

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
49
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:10
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
msgid ""
"You will receive a file of the type '<strong>nameofthelist_archive.zip</"
"strong>' containing <strong>folders named 'nameofthelist_year-month'</"
"strong> (example: <em class=\"example\">list_example_2005-06</em>) for each "
"month. Inside each folder, <strong>the file names are numbers</strong> "
"representing their position in the chronology of the messages sent (example: "
"the file named '1' contains the first message sent in the month). The "
"message files have <strong>no extension</strong>; use the text editor of "
"your choice (Notepad, WordPad, Vim, etc.) to open them. <strong>Each file "
"represents an entire message (full header)</strong>."
60
msgstr ""
61
62
63
64
65
66
67
68
"Rebreu un fitxer del tipus «<strong>nomdelallista_arxiu.zip</strong>» que "
"contindrà <strong>carpetes amb els noms de «nomdelallista_any-mes»</strong> "
"(exemple: <em class=\"example\">llista_exemple_2005-06</em>) per cada mes. "
"Dins de cada carpeta, <strong>els noms dels fitxers són números</strong> que "
"representen la posició cronològica del missatge enviat (exemple: el fitxer "
"amb el nom «1» inclou el primer missatge que s'ha enviat del mes). Els "
"fitxers dels missatges <strong>no tenen una extensió</strong>; però podeu "
"obrir-los amb l'editor de text que elegiu (Notepad, WordPad, Vim, etc.). "
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
69
70
"<strong>Cada fitxer representa un missatge sencer (amb totes les "
"capçaleres)</strong>."
71

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
72
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:13
73
74
75
76
77
msgid ""
"From the 'Manage archives' page, you can also <strong>delete messages</"
"strong> (deletion month by month and not message by message). To do that, "
"<strong>select the months</strong> that interest you in the list and click "
"on the '<strong>Delete Selected Month(s)</strong>' button."
78
msgstr ""
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
79
80
81
82
83
"Des de la pàgina «Gestionar arxius», també es pot <strong>eliminar "
"missatges</strong> (s'eliminen mes per mes i no missatge a missatge). Per a "
"fer això, s'ha de <strong>seleccionar els mesos</strong> que interesen de la "
"llista i fer clic en el botó «<strong>Elimina els mesos seleccionats</"
"strong>»."
84

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
85
#: default/web_tt2/help_admin-archives.tt2:16
86
msgid ""
87
88
89
90
"<strong>Be careful: this operation is irreversible!!! When you click on "
"'Delete selected months', keep in mind that you are not only deleting an "
"archive file, but also the entire message archive of the selected month!!!</"
"strong>"
91
msgstr ""
92
93
94
"<strong>Atenció: aquesta acció és irreversible! Si feu clic en «Elimina els "
"mesos seleccionats», recordeu que no només esteu eliminant un fitxer d'un "
"arxiu, sinó tot l'arxiu complet del missatge del mes seleccionat!</strong>"
95

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
96
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:2 default/web_tt2/help_admin.tt2:49
97
98
99
msgid "Managing bounces"
msgstr "Com gestionar retornats"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
100
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:4
101
msgid ""
102
103
104
105
106
107
"When there is a <strong>problem with subscribers' email addresses</strong> "
"(obsolete email addresses, addresses temporarily unavailable when messages "
"were sent, inbox quota exceeded, etc.), the percentage of bouncing addresses "
"displays in the left menu under the text '<strong>Error rate</strong>'. To "
"check the bouncing addresses, go to the '<strong>Bounces</strong>' page of "
"the list administration module."
108
msgstr ""
109
110
"Si hi ha un <strong>problema amb les adreces electròniques dels "
"subscriptors</strong> (adreces electròniques obsoletes, adreces que estaven "
111
112
113
114
115
116
"temporalment no disponibles quan es van enviar els missatges, que s'ha "
"excedit la quota de la bústia d'entrada, etc.), el percentatge d'adreces que "
"generen missatges retornats es pot veure en el menú de l'esquerra amb el nom "
"de «<strong>Freqüència d'error</strong>». Per a verificar les adreces amb "
"retornats, aneu al mòdul d'administració, la pàgina de «<strong>Retornats</"
"strong>»."
117

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
118
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:7
119
120
121
122
123
124
125
126
msgid ""
"The Sympa software automatically manages bouncing subscribers: according to "
"the number of errors and to the traffic on the list, bouncing subscribers "
"are either notified, unsubscribed, or their score is reset to zero when "
"their address stops bouncing."
msgstr ""
"El programari de Sympa gestiona automàticament els subscriptors amb "
"retornats: segons el nombre d'errors i el trànsit de la llista, també es "
127
128
"notifica, dona de baixa o se'ls posa la puntuació a zero quan l'adreça deixa "
"de fer retornats als subscriptors inaccessibles."
129

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
130
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:10
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
msgid ""
"To <strong>make addresses stop being reported as bouncing</strong>, select "
"them by ticking their boxes and click on the '<strong>Reset errors for "
"selected users</strong>' button. If the error remains, the addresses will be "
"reported as bouncing again as soon as a message is posted on the list."
msgstr ""
"Per <strong>fer que les adreces deixen de fer retornats</strong>, "
"seleccioneu-los marcant les caselles i fent clic en el botó "
"«<strong>Reiniciar errors per als usuaris seleccionats</strong>». Si l'error "
"continua, les adreces es llistaran com a retornats una altra vegada, tan "
"prompte com s'envie un missatge a la llista."
142

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
143
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:13
144
145
146
147
148
149
msgid ""
"You can also <strong>unsubscribe subscribers whose addresses are still "
"bouncing</strong>: too many bouncing addresses cause a considerable load on "
"the mailing list server. To unsubscribe subscribers, select them by ticking "
"the boxes in front of their names and click on the '<strong>Delete selected "
"email addresses</strong>' button."
150
msgstr ""
151
152
153
154
155
156
"També podeu <strong>donar de baixa subscriptors les adreces dels quals "
"continuen fent retornats</strong>: si hi ha moltes adreces que fan retornats "
"el servidor de la llista de correu es carrega bastant. Per a donar de baixa "
"subscriptors, seleccioneu-los marcant les caselles de davant els noms i feu "
"clic en el botó «<strong>Elimina les adreces electròniques seleccionades</"
"strong>»."
157

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
158
159
#: default/web_tt2/help_admin-bounces.tt2:16
#: default/web_tt2/help_admin-members.tt2:93
160
161
162
163
164
165
166
167
msgid ""
"Tip: to select all subscribers at once, first make sure that they are all "
"displayed on the page, and then click on the 'Toggle selection' button: all "
"subscribers will be selected in a single click!"
msgstr ""
"Consell: per seleccionar tots els subscriptors d'una vegada, primer us heu "
"d'assegurar que es veuen tots en una pàgina, i fer clic en el botó «Commuta "
"la selecció»: tots els subscriptors es seleccionaran amb un clic!"
168

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
169
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:2 default/web_tt2/help_admin.tt2:61
170
171
msgid "Deleting the list"
msgstr "Com eliminar una llista"
172

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
173
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:4
174
175
176
177
178
179
180
msgid ""
"In the <strong>list administration module</strong>, click on '<strong>Remove "
"list</strong>'. A confirmation message displays; click on 'OK'."
msgstr ""
"En el <strong>mòdul d'adminstració de la llista</strong>, feu clic en "
"«<strong>Elimina la llista</strong>». Apareixerà un missatge de confirmació; "
"feu clic en «D'acord»."
181

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
182
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:7
183
184
185
186
187
188
189
190
msgid ""
"<strong>Be careful: if you delete the list, you will not be able to reopen "
"it yourself!!! If you want to reopen the list, you will have to ask the "
"listmasters.</strong>"
msgstr ""
"<strong>Atenció: si elimineu la llista, no podreu tornar a obrir-la "
"vosaltres mateixos! Si es voleu reobrir la llista, s'ho haureu de demanar "
"als administradors.</strong>"
191

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
192
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:11
193
194
195
196
197
198
msgid ""
"In real terms, what are the <strong>consequences</strong> of a list deletion?"
msgstr ""
"En realitat, quines són les <strong>conseqüències</strong> d'eliminar una "
"llista?"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
199
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:15
200
201
202
203
204
205
206
msgid ""
"<strong>All subscribers are immediately unsubscribed</strong> automatically "
"(including owners and moderators)."
msgstr ""
"<strong>Tots els subscriptors es donen de baixa de la llista immediatament</"
"strong> de manera automàtica (fins i tot els propietaris i els moderadors)."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
207
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:18
208
209
210
211
212
213
214
msgid ""
"<strong>The message archive is preserved</strong> but no one can access it "
"anymore."
msgstr ""
"<strong>Es desa l'arxiu dels missatges</strong> però ningú no pot tornar a "
"accedir."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
215
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:21
216
217
218
219
220
221
222
msgid ""
"<strong>The documents published in the shared document web space are "
"preserved</strong> but no one can access them anymore."
msgstr ""
"<strong>Es guarden els documents que es publiquen en l'espai compartit de "
"documents del web</strong> però ningú no pot tornar a accedir."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
223
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:24
224
225
226
227
228
229
230
231
msgid ""
"<strong>Only the listmasters have the power to reopen the list</strong>; if "
"they do, the former list subscribers will automatically be subscribed again."
msgstr ""
"<strong>Només els administradors poden reobrir una llista</strong>; si ho "
"fan, els antics subscriptors de la llista es tornen a subscriure "
"automàticament."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
232
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:28
233
234
235
236
237
238
239
240
msgid ""
"Be careful: due to a slight latency, the list pages remain accessible for a "
"while if you know their addresses. Then they will become fully unavailable."
msgstr ""
"Atenció: a causa d'una petita latència, es pot accedir a les llistes un "
"temps després que s'hagen tancat si es sap la direcció. Després seran "
"completament inaccesibles."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
241
#: default/web_tt2/help_admin-closelist.tt2:32
242
msgid ""
243
244
"<strong>If you want the list and all the associated files to be deleted "
"permanently</strong>, you will have to ask the listmasters."
245
msgstr ""
246
247
"<strong>Si voleu que la llista i tots els fitxers associats s'eliminin "
"permanentment</strong>, ho haureu de sol·licitar als administradors."
248

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
249
250
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:2
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:31
251
252
msgid "Requesting the creation of a mailing list"
msgstr "Com sol·licitar la creació de una llista de correu"
253

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
254
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:4
david.verdin's avatar
david.verdin committed
255
msgid ""
256
257
258
259
"The <strong>list creation request</strong> can be <strong>subject to "
"conditions</strong>. Even though you meet those conditions, the <strong>list "
"creation</strong> will nevertheless be <strong>subject to approval by the "
"listmasters</strong>."
260
msgstr ""
261
262
263
264
"La <strong>sol·licitud de creació d'una llista</strong> pot estar "
"<strong>subjecte a condicions</strong>. Tot i que compliu aquestes "
"condicions, la <strong>creació de la llista</strong> estarà <strong>dependrà "
"de l'aprovació dels administradors</strong>."
265

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
266
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:7
267
msgid "To request the creation of a mailing list, do as follows:"
268
msgstr ""
269
270
"Per a sol·licitar la creació d'una llista de correu, seguiu els passos "
"següents:"
271

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
272
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:11
david.verdin's avatar
david.verdin committed
273
msgid ""
274
"Go to the <strong><a href=\"../home\">list environment homepage</a></strong> "
275
"and <a href=\"user-authweb.html\"><strong>log on</strong></a>."
276
msgstr ""
277
"Aneu a la <strong><a href=\"../home\">pàgina d'inici de l'entorn de la "
278
"llista</a></strong> i <a href=\"user-authweb.html\"><strong>inicieu sessió</"
279
"strong></a>."
280

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
281
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:14
282
283
284
msgid "In the top menu, <strong>click on the 'Create list' link</strong>."
msgstr ""
"En el menú de dalt, <strong>feu clic en l'enllaç «Crea una llista»</strong>."
285

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
286
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:17
david.verdin's avatar
david.verdin committed
287
msgid ""
288
289
"If this link does not display, it means that you do not have the privileges "
"required to create a list."
290
msgstr ""
291
292
"Si no podeu accedir a l'enllaç, significa que no teniu els privilegis "
"necessaris per a crear una llista."
293

294
#. ('',domain)
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
295
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:21
296
297
298
299
msgid ""
"Give your list a <strong>name</strong> (only enter the name without the '@' "
"and the domain name; example: <em class=\"example\">languages_spanish</em> "
"and not <em class=\"example\">languages_spanish@%2</em>)."
300
msgstr ""
301
302
303
"Poseu un <strong>nom</strong> a la llista (només poseu el nom, sense l'«@» i "
"el nom del domini; per exemple: <em class=\"example\">llengues_catala</em> i "
"no <em class=\"example\">llengues_catala@%2</em>)."
304

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
305
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:24
306
msgid ""
307
308
"Do not use any spaces, accents or specials characters in list names: those "
"characters might cause problems."
309
msgstr ""
310
311
"No empreu espais, accents o qualsevol caràcter especial en els noms de les "
"llistes: aquests caràcters poden causar problemes."
312

313
#. ('',domain)
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
314
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:27
david.verdin's avatar
david.verdin committed
315
msgid ""
316
317
318
319
320
"Choose an explicit yet short name: think of the subscribers who will have to "
"type this name every time they will send a message to the list! If you "
"manage a set of lists, you can prefix your lists' names with a common "
"prefix; thus they will be sorted together and will be easily recognizable "
"(example: <em class=\"example\">xx-users@%2, xx-hotline@%2</em>, etc.)."
321
msgstr ""
322
"Trieu un nom explícit però curt: penseu en els subscriptors que hauran "
323
324
325
"d'escriure el nom cada vegada que envien un missatge a la llista! Si "
"gestioneu un grup de llistes, podeu posar-les un prefix comú; de manera que "
"apareixeran totes juntes i es reconeixeran fàcilment (exemple: <em class="
326
"\"example\">xx-usuaris@%2, xx-hotline@%2</em>, etc.)."
327

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
328
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:31
329
msgid ""
330
331
332
333
334
"Choose a <strong>list type</strong> among the predefined types (the "
"predefined types are only examples of typical configurations that can be "
"changed by the list owners after creation; it is even possible to configure "
"the list beyond the options offered in the list administration module, by "
"asking the listmasters)."
335
msgstr ""
336
"Trieu un <strong>tipus de llista</strong> entre els tipus que n'hi ha "
337
338
"predefinits (les que ja estan predefinides solament són exemples de "
"configuracions clàssiques que el propietari pot canviar, una vegada que "
339
340
"s'hagi creat; fins i tot es pot configurar la llista més enllà de les "
"opcions que s'ofereixen en el mòdul d'administració de la llista, si "
341
"pregunteu els administradors)."
342

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
343
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:34
david.verdin's avatar
david.verdin committed
344
msgid ""
345
346
347
348
"Enter a <strong>subject</strong> for your list. This subject will display as "
"a header for all the list pages, and will also be visible on list index "
"pages (list of lists, list of your subscriptions, etc.) and in the browser "
"title bar."
349
msgstr ""
350
351
352
353
"Indiqueu un <strong>assumpte</strong> per a la llista. Aquest assumpte "
"apareixerà com a capçalera de totes les pàgines de la llista i també estarà "
"visible en les pàgines d'índex de la llista (llista de llistes, llista de "
"subscripcions, etc.) i en la barra del títol del navegador."
354

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
355
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:37
356
msgid "Choose a <strong>topic</strong> in the 'Topics' drop-menu."
357
msgstr ""
358
"Trieu un <strong>tema</strong> de les opcions de la pestanya «Tema» en el "
359
"menú desplegable."
360

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
361
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:39
david.verdin's avatar
david.verdin committed
362
msgid ""
363
364
"If no topic suits your needs, you can request the creation of a new topic by "
"asking the listmasters."
365
msgstr ""
366
367
"Si no n'hi ha cap tema adequat, podeu sol·licitar la creació d'un nou tema "
"als administradors."
368

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
369
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:43
david.verdin's avatar
david.verdin committed
370
msgid ""
371
372
373
374
"Enter a <strong>description</strong> for your list. This description will "
"display on the list information page and in the 'Subscribers Charter' sent "
"by email to each new subscriber, under the 'List subject' heading. This "
"description may involve explanations about the following issues:"
375
msgstr ""
376
377
378
379
380
"Indiqueu una <strong>descripció</strong> per a la llista. La descripció es "
"mostrarà en la pàgina d'informació de la llista i en les «normes de "
"funcionament per als subscriptors» enviada per correu a cada nou "
"subscriptor, el cap 'Assumpte' de la capçalera. Aquesta descripció pot "
"incloure explicacions sobre les següents qüestions:"
381

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
382
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:45
383
384
msgid "object of the list and targets;"
msgstr "motius i objectius de la llista;"
385

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
386
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:46
387
388
msgid "topics discussed;"
msgstr "temes de discussió;"
389

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
390
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:47
391
msgid "operation of the list (liabilities, status of the list, etc.);"
392
msgstr ""
393
"funcionament de la llista (responsabilitats, estat de la llista, etc.);"
394

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
395
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:48
396
397
msgid "rules applying;"
msgstr "normes que s'apliquen;"
398

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
399
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:49
david.verdin's avatar
david.verdin committed
400
msgid ""
401
402
"description of the typical subscribers (their occupations, the projects they "
"manage, their nationalities, etc.)."
403
msgstr ""
404
405
"descripció dels subscriptors típics (ocupacióm projectes que gestionen, "
"nacionalitat, etc.)."
406

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
407
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:52
david.verdin's avatar
david.verdin committed
408
msgid ""
409
410
411
"You can format your list description with <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr> tags. Be careful: if your "
"description is long, cut it with manual line breaks (ENTER key of your "
412
413
"keyboard); otherwise, it might not be entirely visible in your browser "
"window."
414
msgstr ""
415
416
417
418
419
"Podeu formatar la descripció de la llista amb etiquetes d'<abbr lang=\"en\" "
"xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr>. Atenció: si "
"la descripció és llarga, talleu-la amb salts de línia manuals (tecla ENTER "
"del teclat); sinó, pot haver problemes perquè es veja sencera en la finestra "
"del navegador."
420

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
421
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:56
422
423
424
msgid "Click on the '<strong>Submit your creation request</strong>' button."
msgstr "Feu clic en el botó «<strong>Envia sol·licitut de creació</strong>»."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
425
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:61
426
msgid ""
427
428
429
430
431
"A message displays to inform you that your list creation request has been "
"sent to the listmasters and that from now on, you can modify the list by "
"clicking on the 'Admin' button. However, the message warns you that the list "
"will be actually installed and made visible on the server only after "
"approval by a listmaster."
432
msgstr ""
433
"Apareixerà un missatge per a informar que s'ha enviat la sol·licitud de "
434
435
"creació als administradors i que, a partir d'aquest moment, es pot modificar "
"la llista fent clic en el botó «Administrar». Tot i això, el missatge "
436
437
"adverteix que la llista no s'instal·larà i serà visible fins que "
"l'administrador l'hagi aprovat."
438

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
439
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:64
david.verdin's avatar
david.verdin committed
440
msgid ""
441
442
443
444
"After this, you will have to <strong>wait for the list creation to be "
"approved of by one of the listmasters</strong>. Then you will receive a "
"notice message entitled '<strong>Creation of the nameofthelist list</"
"strong>', informing you that your list was actually created."
445
msgstr ""
446
447
448
449
"Després d'això, haureu d'<strong>esperar que un dels administradors aprove "
"la creació de la llista</strong>. Aleshores, rebreu un missatge d'avís amb "
"el títol «<strong>Creació de la llista nomdelallista</strong>», per informar "
"que la llista s'ha creat."
450

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
451
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:67
david.verdin's avatar
david.verdin committed
452
msgid ""
453
454
455
"<strong>Last, subscribe to your list</strong>: creating a list or becoming "
"its owner or moderator does not mean that you are automatically subscribed "
"to it!"
456
msgstr ""
457
458
"<strong>Per últim, sucribiu-vous a la llista</strong>: crear una llista o "
"ser-ne el propietari o moderador no implica que us subscriviu automàticament!"
459

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
460
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:70
461
462
463
msgid "Managing a list"
msgstr "Com gestionar una llista"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
464
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:73
465
msgid "To manage a list you own, do as follows:"
466
msgstr ""
467
468
"Per a gestionar una llista en què sou el propietari, seguiu els passos "
"següents:"
469

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
470
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:77
david.verdin's avatar
david.verdin committed
471
msgid ""
472
"Go to the <strong>list environment homepage</strong> and <strong><a href="
473
"\"user-authweb.html\">log on</a></strong>."
474
msgstr ""
475
"Aneu a la <strong>pàgina d'inici de l'entorn de la llista</strong> y "
476
"<strong><a href=\"user-authweb.html\">iniciu sessió</a></strong>."
477

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
478
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:80
479
msgid ""
480
481
"If you are subscribed to the list with several addresses, use the address "
"with which you requested the list creation."
482
msgstr ""
483
484
"Si esteu subscrit a la llista amb més d'una adreça, empreu l'adreça amb què "
"heu demanat la creació de la llista."
485

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
486
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:84
487
488
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> you want to manage."
489
msgstr ""
490
491
"<strong>Aneu a la pàgina d'informació de la llista</strong> que voleu "
"gestionar."
492

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
493
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:87
494
495
496
msgid "In the left menu, <strong>click on the 'Admin' link</strong>."
msgstr ""
"En el menú de l'esquerra, <strong>feu clic en l'enllaç «Admin»</strong>."
497

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
498
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:92
499
msgid ""
500
501
"To browse the sections of the administration module, click on the links "
"below the 'Admin' link, in the left menu."
502
msgstr ""
503
504
505
"Aneu al menú de l'esquerra i feu clic en «Admin», per a navegar per les "
"seccions del mòdul d'administració."

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
506
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:95
507
508
msgid "Those different sections allow you to:"
msgstr "Les diferents seccion permeten:"
509

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
510
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:98
511
512
msgid "<a href=\"admin-editlist.html\">configure the list</a>;"
msgstr "<a href=\"admin-editlist.html\">configurar la llista</a>;"
513

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
514
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:99
515
516
msgid ""
"<a href=\"admin-editfile.html\">customize files related to the list</a>;"
517
msgstr ""
518
519
"<a href=\"admin-editfile.html\">personalitzar fitxers relacionats amb la "
"llista</a>;"
520

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
521
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:100
522
523
msgid "<a href=\"admin-members.html\">manage subscribers</a>;"
msgstr "<a href=\"admin-members.html\">gestionar subscriptors</a>;"
524

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
525
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:101
david.verdin's avatar
david.verdin committed
526
msgid ""
527
"<a href=\"admin-archives.html\">manage the message archive of the list</a>;"
528
msgstr ""
529
530
"<a href=\"admin-archives.html\">gestionar l'arxiu dels missatges de la "
"llista</a>;"
531

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
532
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:102
533
534
msgid "<a href=\"admin-bounces.html\">manage bounces</a>;"
msgstr "<a href=\"admin-bounces.html\">gestionar rebots</a>;"
535

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
536
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:103
david.verdin's avatar
david.verdin committed
537
msgid ""
538
539
"<a href=\"admin-shared.html\">create, delete or restore the shared document "
"web space</a>;"
540
msgstr ""
541
"<a href=\"admin-shared.html\">crear, eliminar o restaurar l'espai web per a "
542
"compartir documents</a>;"
543

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
544
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:104
545
546
msgid "<a href=\"admin-renamelist.html\">rename the list</a>;"
msgstr "<a href=\"admin-renamelist.html\">canviar el nom de la llista</a>;"
547

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
548
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:105
549
550
msgid "<a href=\"admin-closelist.html\">delete the list</a>."
msgstr "<a href=\"admin-closelist.html\">eliminar la llista</a>."
551

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
552
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:109
553
554
msgid "The options available in the 'Moderate' submenu allow you to:"
msgstr "Les opcions que hi ha en «Moderar» dins del submenú us permeten:"
555

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
556
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:112
557
558
559
msgid "<a href=\"admin-moderate.html\">moderate messages</a> sent to the list;"
msgstr ""
"<a href=\"admin-moderate.html\">moderar missatges</a> enviar a la llista;"
560

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
561
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:113
562
msgid ""
563
564
"<a href=\"shared.html\">moderate documents</a> available in the shared "
"document web space;"
565
msgstr ""
566
"<a href=\"shared.html\">moderar documents</a> que està en l'espai web per a "
567
"compartir documents;"
568

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
569
#: default/web_tt2/help_admin-createlist.tt2:114
570
571
msgid "<a href=\"admin-members.html\">moderate pending subscriptions</a>."
msgstr "<a href=\"admin-members.html\">moderar subscripcions pendents</a>."
572

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
573
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:2 default/web_tt2/help_admin.tt2:37
574
575
msgid "Customizing the list"
msgstr "Com personalitzar la llista"
576

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
577
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:4
david.verdin's avatar
david.verdin committed
578
msgid ""
579
580
"From this page, you can <strong>edit a number of files relating to your "
"list</strong>, among which:"
581
msgstr ""
582
583
"Des d'aquesta pàgina, podeu <strong>editar el nombre de fitxers relatius a "
"la llista</strong>, d'entre aquests:"
584

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
585
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:8
586
587
588
msgid "typical messages sent to subscribers in particular occasions:"
msgstr "missatges típics que s'envien als subscriptors en ocasions concretes:"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
589
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:11
david.verdin's avatar
david.verdin committed
590
msgid ""
591
592
"<strong>welcome message</strong>: this message is the notice sent to people "
"who just subscribed. You should write a charter for your list and add it in "
593
594
595
596
"this welcome message. You can create a structured <abbr lang=\"en\" xml:lang="
"\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</abbr> message "
"(reserved to the <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose "
"Internet Mail Extensions\">MIME</abbr> format experts);"
597
msgstr ""
598
599
600
"<strong>missatge de benvinguda</strong>: aquest missatge és la notificació "
"que s'envia a la gent que s'acaba de subscriure. Heu d'escriure unes normes "
"de funcionament per a la llistam i afegir-la en el missatge de benvinguda. "
601
602
603
604
"Podeu crear un missatge estructurat amb <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</abbr> (reservat per a "
"experts de format en <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose "
"Internet Mail Extensions\">MIME</abbr>);"
605

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
606
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:14
david.verdin's avatar
david.verdin committed
607
msgid ""
608
609
"<strong>unsubscribe message</strong>: this message is sent to people "
"unsubscribing from the list;"
610
msgstr ""
611
612
"<strong>missatge de donada de baixa</strong>: aquest missatge s'envia a la "
"gent que es dóna de baixa de la llista;"
613

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
614
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:17
615
616
617
618
msgid ""
"<strong>deletion message</strong>: this message is sent to people you "
"unsubscribe from the list (DEL command), especially because their address "
"caused bounces;"
619
msgstr ""
620
621
622
"<strong>missatge d'eliminació</strong>: aquest missatge s'envia a la gent "
"que doneu de baixa de la llista (ordre DEL), sobretot perquè l'adreça causa "
"rebots;"
623

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
624
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:20
david.verdin's avatar
david.verdin committed
625
msgid ""
626
627
628
629
630
"<strong>remind message</strong>: this message is sent to subscribers as a "
"personalized reminder when using the REMIND command. This command is "
"essential to the good management of your list since many bounces are due to "
"people whose current address is not their subscription address anymore, or "
"even who forgot that they were subscribed to the list;"
631
msgstr ""
632
633
634
635
636
637
"<strong>missatge de recordatori</strong>: aquest missatge s'envia als "
"subscriptors com a recordatori personalitzat quan s'utilitza l'ordre "
"RECORDATORI. Aquesta ordre és bàsica per a la bona gestió de la llista ja "
"que molts dels rebots es deuen al fet que alguns subscriptors tenen una "
"adreça que no és l'adreça amb què es van subscriure o que, fins i tot, s'han "
"oblidat que estan subscrits a la llista;"
638

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
639
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:23
david.verdin's avatar
david.verdin committed
640
msgid ""
641
642
"<strong>subscribing invitation message</strong>: this message is sent to "
"people you invite to subscribe to the list using the INVITE command;"
643
msgstr ""
644
645
646
"<strong>missatge d'invitacióp a subscriure's</strong>: aquest missatge "
"s'envia a la gent que inviteu a subscriure's a la llista emprant l'ordre "
"INVITE;"
647

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
648
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:26
david.verdin's avatar
david.verdin committed
649
msgid ""
650
651
"<strong>notice of message rejected by the moderator</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message rejected by the moderator;"
652
msgstr ""
653
654
"<strong>notificació de missatge rebutjat pel moderador</strong>: aquest "
"missatge s'envia al remitent del missatge que ha rebutjat el moderador;"
655

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
656
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:29
david.verdin's avatar
david.verdin committed
657
msgid ""
658
659
"<strong>notice of message rejected because of a virus</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message in which a virus was found."
660
msgstr ""
661
662
"<strong>avís de missatge rebutjat per un virus</strong>: aquest missatge "
"s'envia al remitent del missatge en què s'ha trobat el virus."
663

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
664
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:34
665
666
667
msgid "miscellaneous files:"
msgstr "fitxers diversos:"

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
668
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:37
669
msgid ""
670
671
672
673
"<strong>list description</strong>: the list description is sent by email in "
"return to the INFO command. By default, it is also included in the welcome "
"message (subscription notice). It is not the same as the list presentation "
"page displayed on the mailing list web interface;"
674
msgstr ""
675
676
677
678
"<strong>descripció de la llista</strong>: la descripció de la llista s'envia "
"per correu com a resposta a l'ordre INFO. Per defecte, també s'inclou en el "
"misstage de benvinguda (notificació de subscripció). Aquesta descripció no "
"és la mateixa que es veu en l'interfície web de la llista de correu;"
679

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
680
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:40
david.verdin's avatar
david.verdin committed
681
msgid ""
682
"<strong>list homepage</strong>: this description is available on the "
683
684
685
686
"information page of the list. It can be in <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr> format. Even though you do "
"not use this format, use <code>&lt;br /&gt;</code> tags to indicate line "
"breaks;"
687
msgstr ""
688
"<strong>pàgina d'inici de la llista</strong>: aquesta descripció està "
689
690
691
692
"disponible en la pàgina d'informació de la llista. Pot estar en format <abbr "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr>. "
"Tot i que empreu aquest format, empreu <code>&lt;br /&gt;</code> etiquetes "
"per indicar els salts de línia;"
693

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
694
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:43
695
msgid ""
696
697
698
"<strong>message header</strong>: when available, it is added as a <abbr lang="
"\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</"
"abbr> attachment at the beginning of each message distributed to the list;"
699
msgstr ""
700
"<strong>capçalera dels missatges</strong>: quan està disponible, s'afegeix "
701
702
"com a <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Extensió de correu "
"d'Internet multifunció\">MIME</abbr> al començament de cada missatge "
703
"distribuit a la llista;"
704

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
705
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:46
david.verdin's avatar
david.verdin committed
706
msgid ""
707
708
709
"<strong>message footer</strong>: when available, it is added as a <abbr lang="
"\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</"
"abbr> attachment at the end of each message distributed to the list."
710
msgstr ""
711
"<strong>peu de pàgina del missatge</strong>: quan està disponible, s'afegeix "
712
713
714
"com a <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Extensió de correu "
"d'Internet multifunció\">MIME</abbr> al final del missatge distribuit a la "
"llista."
715

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
716
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:52
717
msgid ""
718
719
720
721
722
723
"By default, Sympa uses default files; in this case, the specific files "
"corresponding to your list are empty. <strong>To edit a file, choose it from "
"the drop-down list and click on the 'Edit' button</strong>. You will have "
"the possibility to change the <strong>'From' field</strong> (sender), the "
"<strong>'Subject' field</strong> (subject line) and the <strong>message "
"body</strong>."
724
msgstr ""
725
726
"Per defecte, Sympa empra fitxers predeterminats; en aquest cas, els fitxers "
"específics que es corresponen amb la llista estan buits. <strong>Per a "
727
"editar un arxiu, trieu de la llista desplegable l'opció «Edita»</strong>. "
728
"Tindreu l'opció de canviar el <strong>camp «De» </strong> (remitent), el "
729
730
"<strong>camp «Assumpte»</strong> (línia d'assumpte) i el <strong>cos del "
"missatge</strong>."
731

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
732
#: default/web_tt2/help_admin-editfile.tt2:55
david.verdin's avatar
david.verdin committed
733
msgid ""
734
735
"Be careful: the values between square brackets are variables. Do not change "
"them, unless you really know what you are doing..."
736
msgstr ""
737
738
"Aneu amb compte: els valors entre claudàtors poden variar. No els canvieu, "
"si no sabeu que esteu fent..."
739

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
740
741
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:2
#: default/web_tt2/help_admin-editlist.tt2:46
742
743
msgid "Archive"
msgstr "Arxiu"
744

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
745
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:4
david.verdin's avatar
david.verdin committed
746
msgid ""
747
748
749
"From this page, you can <strong>decide who can access the online list "
"archive</strong> (messages readable on the mailing list web interface). The "
"following options are available:"
750
msgstr ""
751
"Des d'aquesta pàgina, podeu <strong>decidir qui pot accedir a l'arxiu de la "
752
"llista en línia</strong> (missatges llegibles en la interfície web de la "
753
"llista de correu). Les opcions disponibles són:"
754

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
755
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:7
756
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:86
757
758
msgid "closed (closed);"
msgstr "tancat (closed);"
759

Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
760
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:8
761
762
763
msgid "listmaster (listmaster);"
msgstr "administrador (listmaster);"

764
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:9
765
766
767
msgid "owner (owner);"
msgstr "propietari (owner);"

768
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:10
769
770
771
msgid "moderator (moderator);"
msgstr "moderador (moderator);"

772
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:11
773
774
775
msgid "subscribers only (private);"
msgstr "només els subscriptors (private);"

776
777
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:12
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:95
778
779
msgid "public (public)."
msgstr "públic (public)."
780

781
782
783
784
785
786
787
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:15
msgid ""
"If you want to limit access to archives according to other criteria, you "
"should ask the listmasters: they may be able to create a new option matching "
"your needs (example: Allow access to archives only by members of a user "
"group, of an Internet domain, etc.)."
msgstr ""
788
789
790
791
"Si voleu limitar l'accés als arxius segons altres criteris, ho hauríeu de "
"sol·licitar als administradors de la llista: poden crear una opció nova "
"perquè coincideixi amb les vostres necessitats (p. ex.: permetre l'accés als "
"arxius només als membres d'un grup, d'un domini d'Internet, etc.)."
792
793

#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:18
david.verdin's avatar
david.verdin committed
794
msgid ""
795
796
797
798
799
"The '<strong>Quota</strong>' input box allows you to define a "
"<strong>maximum size not to be exceeded for the message archive</strong>. "
"This size is expressed in kilobytes. List owners are notified when the "
"archive size reaches 95&#160;% of the allowed size. When the maximum size is "
"reached, later messages are not archived."
800
msgstr ""
801
802
"La casella «<strong>Quota</strong>» permet definir una <strong>mida màxima "
"que no es podrà superar per a l'arxiu de missatges</strong>. Aquesta mida "
803
"s'expressa en kilobytes. Els propietaris de la llista reben un avís quan "
804
805
"l'arxiu arriba a un 95&#160;% de la mida permesa. Si s'arriba a la mida "
"màxima, no es reben més missatges."
806

807
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:21
david.verdin's avatar
david.verdin committed
808
msgid ""
809
810
"Even though messages stop being archived, it is naturally still possible to "
"send messages to the list."
811
msgstr ""
812
813
"Encara que els missatges no s'arxiven, naturalment, es pot continuar enviant "
"missatges a la llista."
814

815
#. (conf.email,domain)
816
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:24
david.verdin's avatar
david.verdin committed
817
msgid ""
818
819
820
821
822
"It is also possible to <strong>access the list archive by email</strong>, by "
"sending <strong>%1@%2</strong> the following command: <span class=\"commande"
"\"><strong>GET nameofthelist year-month</strong></span> (example: <em class="
"\"example\">GET list_example 2016-07</em>). Then you receive a compilation "
"of all messages sent during the chosen month. This compilation is sent in "
823
824
825
826
"plain text and contains <abbr lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText "
"Markup Language\">HTML</abbr> tags instead of the original formatting; it "
"also involves full headers for each message. The '<strong>Text archives</"
"strong>' parameter allows you to define:"
827
msgstr ""
828
829
830
831
"També es pot <strong>accedir a l'arxiu de la llista per correu</strong>, "
"enviant <strong>%1@%2</strong> l'ordre següent: <span class=\"commande"
"\"><strong>GET nomdelallista year-month</strong></span> (exemple: <em class="
"\"example\">GET list_example 2016-07</em>). Aleshores, rebreu una compilació "
832
"de tots els missatges enviats durant el mes que heu elegit. Aquesta "
833
834
835
836
"compilació s'envia en text net i conté etiquetes <abbr lang=\"en\" xml:lang="
"\"en\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</abbr> en comptes del format "
"original; també inclou capçaleres completes per a cada missatge. El "
"paràmetre «<strong>Arxius de text</strong>» permet definir:"
837

838
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:28
david.verdin's avatar
david.verdin committed
839
msgid ""
840
"<strong>who is allowed</strong> to receive the list message archive by email;"
841
msgstr ""
842
"<strong>qui pot</strong> rebre l'arxiu de missatges de la llista per correu;"
843

844
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:31
845
846
847
848
849
850
msgid ""
"<strong>how frequently these archive files will be created</strong>. For "
"example, if the frequency is set to 'month', all messages distributed to the "
"list in a month will be gathered in a single archive file."
msgstr ""
"<strong>amb quina freqüència es crearan aquests fitxers de l'arxiu</strong>. "
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
851
852
853
"Per exemple, si la freqüència s'estableix en «mes», tots els missatges que "
"es distribueixen durant un mes en la llista s'arreplegaran en un únic fitxer "
"de l'arxiu."
854

855
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:35
david.verdin's avatar
david.verdin committed
856
msgid ""
857
858
859
"If this parameter is not defined, the list will have no archive accessible "
"by email. Be careful: <strong>only the listmasters have the power to change "
"this parameter.</strong>"
860
msgstr ""
861
862
863
"Si no s'especifica aquest paràmetre, la llista no tindrà un arxiu accessible "
"per correu. Atenció: <strong>només els adminisrtadors poden canviar aquest "
"paràmetre.</strong>"
864

865
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:38
866
msgid ""
867
868
869
"It is possible to send <strong>messages encrypted in <abbr lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\" title=\"Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions\">S/MIME</"
"abbr></strong> to the list. The '<strong>Archive encrypted mails as "
870
871
"cleartext</strong>' option allows you to define how those messages will be "
"archived:"
872
msgstr ""
873
"Es poden enviar <strong>missatges encriptats en <abbr lang=\"en\" xml:lang="
Sympa authors's avatar
Sympa authors committed
874
"\"en\" title=\"Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions\">S/MIME</abbr></"
875
876
"strong> a la llista. L'opció «<strong>Arxivar correus xifrats com a text "
"net</strong>» permet definir com es volen arxivar els missatges:"
877

878
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:42
david.verdin's avatar
david.verdin committed
879
msgid ""
880
881
"The '<strong>Decrypted</strong>' option archives the message after removing "
"the encryption."
882
msgstr ""
883
884
"L'opció «<strong>Desencriptar</strong>» arxiva el missatge desprès de llevar "
"l'encriptament."
885

886
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:45
887
888
889
msgid ""
"The '<strong>Original</strong>' option archives the message under its "
"original encrypted form."
890
msgstr ""
891
892
"L'opció «<strong>Original</strong>» arxiva el missatge amb la seva forma "
"encriptada original."