ca.po 424 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# Jordi Giralt Baldellou <projectek2upcnet.es>, 2009.
5
6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Sympa\n"
8
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
10
11
"PO-Revision-Date: 2013-01-13 19:41+0200\n"
"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
12
"Language-Team: Català <projectek2@upcnet.es>\n"
13
14
15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"Language: ca\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.1.5\n"
19

20
21
22
23
24
#: src/libexec/ldap_alias_manager.pl.in:38
#: src/libexec/mysql_alias_manager.pl.in:26
#, fuzzy
msgid "The configuration file contains errors.\n"
msgstr "L'arxiu de configuració --CONFIGURACIÓ-- conté errors.\n"
25

26
27
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:168
msgid "Example: %s\t%s"
28
msgstr ""
29

30
31
32
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:179
msgid "%s\t(You must define this parameter)"
msgstr ""
33

34
35
36
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:264
msgid "%s [%s] : "
msgstr "%s [%s] : "
37

38
39
40
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:283
msgid "Incorrect parameter definition: %s\n"
msgstr "Definició incorrecte del paràmetre %s\n"
41

42
43
44
45
46
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/lib/Upgrade.pm:809 src/sbin/sympa_wizard.pl.in:313
msgid "%d.%b.%Y-%H.%M.%S"
msgstr "%d/%b/%Y-%H:%M:%S"
47

48
49
50
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:317
msgid "Unable to rename %s : %s"
msgstr "No és possible canviar el nom de %s : %s"
51

52
53
54
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:325
msgid "Unable to open %s : %s"
msgstr "No és possible obrir %s : %s"
55

56
57
58
59
60
61
62
63
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:334
#, fuzzy
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"%s i %s han estat actualitzats.\n"
"Les versions anteriors s'han desat com %s i %s.\n"
64

65
66
67
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:465
msgid "-> Usage of this module: %s"
msgstr ""
68

69
70
71
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:472
msgid "-> Prerequisites: %s"
msgstr ""
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:1110 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:17501
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:2875 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3164
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3177 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:3299
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5883 src/cgi/wwsympa.fcgi.in:5885
#: src/lib/Family.pm:2649 src/lib/Family.pm:399 src/lib/Family.pm:678
#: src/lib/List.pm:900 src/lib/admin.pm:275 src/lib/admin.pm:540
#: src/lib/admin.pm:637
msgid "%d %b %Y at %H:%M:%S"
msgstr "%d %b %Y at %H:%M:%S"
84

85
86
87
88
89
90
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/lib/admin.pm:1026
#, fuzzy
msgid "%d %b %y at %H:%M:%S"
msgstr "%d %b %Y at %H:%M:%S"
91

92
93
94
95
96
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/lib/Bulk.pm:415 src/lib/tools.pm:2785
msgid "%d %b %Y  %H:%M"
msgstr "%d %b %Y %H:%M"
97

98
99
100
#: default/mail_tt2/helpfile.tt2:1 src/lib/Commands.pm:196
msgid "User guide"
msgstr "Guia d'usuari"
101

102
103
104
105
106
#. This entry is a date/time format
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:10629 src/lib/Commands.pm:966
msgid "%A"
msgstr "%A"
107

108
109
110
#: default/mail_tt2/global_remind.tt2:1 src/lib/Commands.pm:1649
msgid "Subscription summary"
msgstr "Síntesi de les subscripcions"
111

112
113
114
115
116
117
118
#: src/lib/confdef.pm:715
msgid ""
"The number of seconds a bulk sleeps between starting a new loop if it didn't "
"find a message to send."
msgstr ""
"Durada en segons que un procés bulk espera abans de començar un nou bucle si "
"no ha trobat cap missatge per enviar."
119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
#: src/lib/confdef.pm:895
msgid ""
"This is the set of language that will be proposed to your users for the "
"Sympa GUI. Don't select a language if you don't have the proper locale "
"packages installed."
msgstr ""
"Aquest és el conjunt d'idiomes que disposaran els usuaris per la interfície "
"gràfica de Sympa. No trieu un idioma si no teniu el seu paquet de locale "
"instal·lat."
129

130
131
132
#: src/lib/confdef.pm:54
msgid "Site customization"
msgstr "Personalització"
133

134
135
136
#: src/lib/confdef.pm:58
msgid "Main robot hostname"
msgstr "Hostname del robot principal"
137

138
139
140
#: src/lib/confdef.pm:72
msgid "Local part of sympa email address"
msgstr "Part local de les adreces de correu de sympa"
141

142
143
144
#: src/lib/confdef.pm:76
msgid "Effective address will be [EMAIL]@[HOST]"
msgstr "L'adreça efectiva serà de la forma [EMAIL]@[HOST]"
145

146
147
148
#: src/lib/confdef.pm:81
msgid "Gecos for service mail sent by Sympa itself"
msgstr "Gecos dels correus de servei enviats pel propi Sympa"
149

150
151
152
#: src/lib/confdef.pm:85
msgid "This parameter is used for display name in the \"From:\" header"
msgstr ""
153

154
155
156
157
158
#: src/lib/confdef.pm:90
msgid "Listmasters email list comma separated"
msgstr ""
"Mostra les adreces de correu dels administradors del servei separades per "
"coma"
159

160
161
162
163
164
165
166
167
#: src/lib/confdef.pm:94
msgid ""
"Sympa will associate listmaster privileges to these email addresses (mail "
"and web interfaces). Some error reports may also be sent to these addresses."
msgstr ""
"Sympa associarà els privilegis d'administració del servei a aquestes adreces "
"de correu (correu i interfície web). Alguns informes d'errors també es poden "
"enviar a aquestes adreces."
168

169
170
171
172
173
174
175
#: src/lib/confdef.pm:99
msgid "Local part of listmaster email address"
msgstr "Part local de l'adreça de correu de l'administrador del servei"

#: src/lib/confdef.pm:105
msgid "URL of main Web page"
msgstr "URL de la plana principal de la Web"
176

177
#: src/lib/confdef.pm:343
178
msgid ""
179
180
"Directory for storing static contents (CSS, members pictures, documentation) "
"directly delivered by Apache"
181
msgstr ""
182
183
"Directori per emmagatzemar continguts estàtics (CSS, imatges, documentació) "
"entregat directament per Apache"
184

185
186
#: src/lib/confdef.pm:351
msgid "URL mapped with the static_content_path directory defined above"
187
msgstr ""
188
"URL assignada amb el directori static_content_path definit anteriorment"
189

190
191
192
193
194
#: src/lib/confdef.pm:368
msgid "Secret used by Sympa to make MD5 fingerprint in web cookies secure"
msgstr ""
"Mètode \"secret\" usat per Sympa per calcular l'empremta digital MD5 en les "
"galetes de seguretat web"
195

196
197
198
199
#: src/lib/confdef.pm:1564 src/lib/confdef.pm:370
msgid "Should not be changed ! May invalid all user password"
msgstr ""
"No s'ha de canviar ! Podria invalidar les contrasenyes de tots els usuaris"
200

201
202
203
#: src/lib/confdef.pm:376
msgid "Who is able to create lists"
msgstr "Qui està autoritzat a crear llistes"
204

205
#: src/lib/confdef.pm:380
206
msgid ""
207
208
"This parameter is a scenario, check sympa documentation about scenarios if "
"you want to define one"
209
msgstr ""
210
211
"Aquest paràmetre és un escenari, comproveu la documentació de Sympa sobre "
"escenaris si en voleu definir un"
212

213
214
215
216
217
218
219
#: src/lib/confdef.pm:393
msgid ""
"Used to define a custom parameter for your server. Do not forget the "
"semicolon between the param name and the param value."
msgstr ""
"Defineix un paràmetre personalitzat del vostre servidor. No oblideu posar el "
"punt i coma per separar el nom del paràmetre i el seu valor."
220

221
222
223
#: src/lib/confdef.pm:400
msgid "Directories"
msgstr "Directoris"
224

225
226
227
#: src/lib/confdef.pm:405
msgid "Directory containing mailing lists subdirectories"
msgstr "Directori que conté els subdirectoris de les llistes de correu"
228

229
230
231
232
233
234
235
#: src/lib/confdef.pm:412
msgid ""
"Directory for configuration files; it also contains scenari/ and templates/ "
"directories"
msgstr ""
"Directori dels fitxers de configuració; també conté els directoris scenari/ "
"i templates/"
236

237
238
239
#: src/lib/confdef.pm:416
msgid "System related"
msgstr "Configuració del sistema"
240

241
242
243
#: src/lib/confdef.pm:421
msgid "Syslog facility for sympa"
msgstr "Log del sistema usat per sympa"
244

245
246
247
#: src/lib/confdef.pm:424
msgid "Do not forget to edit syslog.conf"
msgstr "No oblideu canviar el fitxer syslog.conf"
248

249
250
251
#: src/lib/confdef.pm:429
msgid "Log verbosity"
msgstr "Detall del log"
252

253
254
255
#: src/lib/confdef.pm:432
msgid "0: normal, 2,3,4: for debug"
msgstr "0: normal, 2,3,4: per depurar"
256

257
258
259
#: src/lib/confdef.pm:437
msgid "Communication mode with syslogd (unix | inet)"
msgstr "Mode de comunicació amb syslogd (unix | inet)"
260

261
262
263
264
#: src/lib/confdef.pm:443
msgid "File containing Sympa PID while running"
msgstr ""
"Fitxer que conté l'identificador del procés Sympa durant la seva execució"
265

266
267
268
269
270
271
272
273
#: src/lib/confdef.pm:445
msgid ""
"Sympa also locks this file to ensure that it is not running more than once. "
"Caution: user sympa need to write access without special privilege."
msgstr ""
"Sympa també bloqueja aquest fitxer per assegurar que no s'està executant més "
"d'una vegada. Atenció: l'usuari sympa necessita accés d'escriptura sobre "
"aquest fitxer."
274

275
276
277
278
279
#: src/lib/confdef.pm:460
msgid "File containing task_manager PID while running"
msgstr ""
"Fitxer que conté l'identificador del dimoni de task_manager durant la seva "
"execució"
280

281
282
283
#: src/lib/confdef.pm:478
msgid "Umask used for file creation by Sympa"
msgstr "Umask usat per Sympa per a la creació del fitxers"
284

285
286
287
#: src/lib/confdef.pm:482
msgid "Sending related"
msgstr "Configuració de l'enviament de missatges"
288

289
290
291
#: src/lib/confdef.pm:487
msgid "Path to the MTA (sendmail, postfix, exim or qmail)"
msgstr "Ruta al MTA (sendmail, postfix, exim o qmail)"
292

293
294
295
296
297
298
299
#: src/lib/confdef.pm:490
msgid ""
"should point to a sendmail-compatible binary (eg: a binary named \"sendmail"
"\" is distributed with Postfix)"
msgstr ""
"hauria d'apuntar a un binari compatible amb sendmail (per exemple: Postfix "
"distribueix un binari anomenat \"sendmail\")"
300

301
302
303
304
305
306
#: src/lib/confdef.pm:503
msgid ""
"Max. number of Sendmail processes (launched by Sympa) running simultaneously"
msgstr ""
"Màxim nombre de processos de Sendmail (llançats per Sympa) executant-se "
"simultàniament"
307

308
309
310
311
312
313
314
#: src/lib/confdef.pm:505
msgid ""
"Proposed value is quite low, you can rise it up to 100, 200 or even 300 with "
"powerfull systems."
msgstr ""
"El valor proposat és massa baix, podeu pujar fins a 100, 200 o fins i tot "
"300 amb sistemes potents."
315

316
317
318
#: src/lib/confdef.pm:528
msgid "Defines the name of the family the automatic lists are based on."
msgstr ""
319

320
321
322
323
#: src/lib/confdef.pm:535
msgid ""
"Defines the prefix allowing to recognize that a list is an automatic list."
msgstr ""
324

325
326
327
328
329
330
#: src/lib/confdef.pm:547
msgid ""
"comma separated list of operations for which blacklist filter is applied"
msgstr ""
"la llista d'operacions que s'apliquen al filtre de llista negra, es separen "
"amb una coma"
331

332
333
334
335
336
#: src/lib/confdef.pm:552
msgid "Setting this parameter to \"none\" will hide the blacklist feature"
msgstr ""
"Establint aquest paràmetre a \"none\" s'amagarà la funcionalitat de llista "
"negra"
337

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
#: src/lib/confdef.pm:557
msgid ""
"If set, when a list editor report a spam, this external script is run by "
"wwsympa or sympa, the spam is sent into script stdin"
msgstr ""
"Si es defineix un valor, quan un moderador informi d'un correu brossa, "
"aquest script extern serà executat per wwSympa o sympa, amb el contingut del "
"missatge enviat en el stdin"

#: src/lib/confdef.pm:563
msgid ""
"Default maximum size (in bytes) for messages (can be re-defined for each "
"list)"
351
msgstr ""
352
353
"Mida màxima per defecte (en bytes) dels missatges (es pot re-definir per "
"cada llista)"
354

355
356
357
358
359
360
361
362
#: src/lib/confdef.pm:580
msgid ""
"Maximum number of recipients per call to Sendmail. The nrcpt_by_domain.conf "
"file allows a different tuning per destination domain."
msgstr ""
"Nombre màxim de destinataris per crida al Sendmail. El fitxer "
"nrcpt_by_domain.conf permet definir un valor diferent per cada domini de "
"destinació."
363

364
365
366
#: src/lib/confdef.pm:586
msgid "Max. number of different domains per call to Sendmail"
msgstr "Nombre màxim de dominis diferents per crida al Sendmail"
367

368
369
370
#: src/lib/confdef.pm:596
msgid "Whether or not to cache lists in the database"
msgstr "Habilitar, o no, la memòria cau de les llistes en la base de dades"
371

372
373
374
#: src/lib/confdef.pm:601
msgid "Path of the file that contains all list related aliases"
msgstr ""
375

376
#: src/lib/confdef.pm:607
377
msgid ""
378
379
"Program used to update alias database.  \"makemap\", \"newaliases\", "
"\"postalias\", \"postmap\" or full path to custom program"
380
msgstr ""
381

382
#: src/lib/confdef.pm:613
383
msgid ""
384
385
"Type of alias database.  \"btree\", \"dbm\", \"hash\" and so on.  Available "
"when aliases_program is \"makemap\", \"postalias\" or \"postmap\""
386
msgstr ""
387

388
389
390
391
#: src/lib/confdef.pm:618
msgid "Specify which rfc2369 mailing list headers to add"
msgstr ""
"Especifiqueu quines capçaleres RFC2369 de llistes de correu s'han d'afegir"
392

393
394
395
396
397
#: src/lib/confdef.pm:624
msgid "Specify header fields to be removed before message distribution"
msgstr ""
"Especifiqueu els camps de capçalera a eliminar abans de la distribució del "
"missatge"
398

399
400
#: src/lib/confdef.pm:634
msgid "Reject mail from automates (crontab, etc) sent to a list?"
401
msgstr ""
402
403
"Rebutjar els missatges generats automàticament (crontab, etc) enviats a una "
"llista?"
404

405
406
407
408
409
410
411
#: src/lib/confdef.pm:649
msgid ""
"SMTP server to which Sympa verify if alias with the same name as the list to "
"be created"
msgstr ""
"Servidor SMTP amb el qual Sympa verifica si ja existeix un àlies amb el "
"mateix nom que la llista que s'ha demanat crear"
412

413
414
415
416
417
418
419
#: src/lib/confdef.pm:651
msgid ""
"Default value is real FQDN of host. Set [HOST]:[PORT] to specify non-"
"standard port."
msgstr ""
"El valor per defecte es el del nom real del host (FQDN). Especifiqueu [HOST]:"
"[PORT] si voleu un port no estàndard."
420

421
422
423
#: src/lib/confdef.pm:661
msgid "SMTP HELO (EHLO) parameter used for alias verification"
msgstr "Useu el paràmetre SMTP HELO (EHLO) per la verificació d'àlies"
424

425
426
427
428
#: src/lib/confdef.pm:663
msgid "Default value is the host part of list_check_smtp parameter."
msgstr ""
"El valor per defecte és la part del host del paràmetre list_check_smtp."
429

430
431
432
#: src/lib/confdef.pm:673
msgid "Header field name(s) used to determine sender of the messages"
msgstr ""
433

434
#: src/lib/confdef.pm:674
435
msgid ""
436
437
438
439
440
441
442
443
"\"Return-Path\" means envelope sender (a.k.a. \"UNIX From\") which will be "
"alternative to sender of messages without \"From\" field.  \"Resent-From\" "
"may also be inserted before \"From\", because some mailers add it into "
"redirected messages and keep original \"From\" field intact.  In particular "
"cases, \"Return-Path\" can not give right sender: several mail gateway "
"products rewrite envelope sender and add original one as non-standard field "
"such as \"X-Envelope-From\".  If that is the case, you might want to insert "
"it in place of \"Return-Path\"."
444
msgstr ""
445

446
447
448
#: src/lib/confdef.pm:677
msgid "Bulk mailer"
msgstr "Bulk mailer"
449

450
451
452
#: src/lib/confdef.pm:686
msgid "Default priority for a packet to be sent by bulk."
msgstr "Prioritat per defecte dels paquets enviats per bulk."
453

454
#: src/lib/confdef.pm:694
455
msgid ""
456
457
"Minimum number of packets in database before the bulk forks to increase "
"sending rate"
458
msgstr ""
459
460
"Nombre mínim de paquets en la base de dades abans que el procés bulk comenci "
"a augmentar la taxa d'enviament"
461

462
463
464
#: src/lib/confdef.pm:701
msgid "Max number of bulks that will run on the same server"
msgstr "Nombre màxim de processos bulk que s'executaran en el mateix servidor"
465

466
#: src/lib/confdef.pm:708
467
msgid ""
468
469
"The number of seconds a slave bulk will remain running without processing a "
"message before it spontaneously dies."
470
msgstr ""
471
472
"El nombre de segons que un procés fill bulk es mantindrà en marxa sense "
"processar cap missatge abans que espontàniament es mori."
473

474
475
476
477
#: src/lib/confdef.pm:717
msgid "Keep it small if you want your server to be reactive."
msgstr ""
"Manteniu aquest valor petit, si voleu que el servidor respongui millor."
478

479
480
481
#: src/lib/confdef.pm:722
msgid ""
"Number of seconds a master bulk waits between two packets number checks."
482
msgstr ""
483
484
"Durada en segons que un procés mestre bulk espera entre dos verificacions "
"del nombre de paquets a enviar."
485

486
#: src/lib/confdef.pm:724
487
msgid ""
488
"Keep it small if you expect brutal increases in the message sending load."
489
msgstr ""
490
491
"Manteniu aquest valor petit, si espereu increments molt elevats en la "
"càrrega d'enviament de missatges."
492

493
494
495
#: src/lib/confdef.pm:727
msgid "Quotas"
msgstr "Quotes"
496

497
498
499
500
501
#: src/lib/confdef.pm:733
msgid "Default limit for the number of subscribers per list (0 means no limit)"
msgstr ""
"Límit per defecte del nombre de subscriptors per llista (0 significa sense "
"límit)"
502

503
504
505
#: src/lib/confdef.pm:741
msgid "Default disk quota for shared repository"
msgstr "Quota de disc per defecte pel repositori compartit"
506

507
508
509
#: src/lib/confdef.pm:751
msgid "Spool related"
msgstr "Configuració de les cues"
510

511
512
513
#: src/lib/confdef.pm:756
msgid "Directory containing various specialized spools"
msgstr "Directori que conté vàries cues especialitzades de sympa"
514

515
516
517
#: src/lib/confdef.pm:758
msgid "All spool are created at runtime by sympa.pl"
msgstr "Totes les cues són creades en temps d'execució per sympa.pl"
518

519
520
521
#: src/lib/confdef.pm:763
msgid "Directory for incoming spool"
msgstr "Directori de la cua d'entrada"
522

523
524
525
#: src/lib/confdef.pm:774
msgid "Directory for moderation spool"
msgstr "Directori de la cua de moderació"
526

527
528
529
#: src/lib/confdef.pm:780
msgid "Directory for digest spool"
msgstr "Directori de la cua digest"
530

531
532
533
#: src/lib/confdef.pm:786
msgid "Directory for authentication spool"
msgstr "Directori de la cua d'autenticació"
534

535
536
537
#: src/lib/confdef.pm:792
msgid "Directory for outgoing spool"
msgstr "Directori de la cua de sortida"
538

539
540
541
#: src/lib/confdef.pm:798
msgid "Directory for subscription spool"
msgstr "Directori de la cua de subscripció"
542

543
544
545
#: src/lib/confdef.pm:804
msgid "Directory for topic spool"
msgstr "Directori de la cua de missatges en espera marcats per un tema"
546

547
548
549
#: src/lib/confdef.pm:811
msgid "Directory for bounce incoming spool"
msgstr "Directori de la cua de gestió de retornats"
550

551
552
553
#: src/lib/confdef.pm:817
msgid "Directory for task spool"
msgstr "Directori de la cua de tasques"
554

555
556
557
#: src/lib/confdef.pm:823
msgid "Directory for automatic list creation spool"
msgstr "Directori de la cua de llistes automàtiques"
558

559
560
561
#: src/lib/confdef.pm:829
msgid "Must not be 0."
msgstr "No ha de ser 0."
562

563
564
565
566
#: src/lib/confdef.pm:834
#, fuzzy
msgid "Temporary directory used by OpenSSL, antivirus plugins, mhonarc etc"
msgstr "Directori temporal usat per l'OpenSSL i els connectors d'antivirus"
567

568
569
570
571
572
#: src/lib/confdef.pm:839
msgid ""
"Directory containing html file generated by mhonarc while diplay messages "
"others than archives"
msgstr ""
573

574
575
576
#: src/lib/confdef.pm:880
msgid "Internationalization related"
msgstr "Configuració de la internacionalització"
577

578
579
580
581
582
583
#: src/lib/confdef.pm:885
msgid ""
"Directory containing available NLS catalogues (Message internationalization)"
msgstr ""
"Directori que conté els catàlegs NLS disponibles (Internacionalització del "
"Missatge)"
584

585
586
587
#: src/lib/confdef.pm:891
msgid "Supported languages"
msgstr "Idiomes disponibles"
588

589
590
591
#: src/lib/confdef.pm:900
msgid "Default language (one of supported languages)"
msgstr "Idioma per defecte (un dels idiomes disponibles)"
592

593
594
595
#: src/lib/confdef.pm:904
msgid "This is the default language used by Sympa"
msgstr "Aquest és l'idioma que per defecte utilitza Sympa"
596

597
598
599
#: src/lib/confdef.pm:909
msgid "If set to \"on\", enables support of legacy character set"
msgstr "Si s'estableix a \"on\", activa el suport a l'antic joc de caràcters"
600

601
602
603
604
605
606
607
#: src/lib/confdef.pm:911
msgid ""
"In some language environments, legacy encoding (character set) is preferred "
"for e-mail messages: for example iso-2022-jp in Japanese language."
msgstr ""
"En alguns idiomes, les antigues taules (joc de caràcters) es prefereixen per "
"codificar els missatges: per exemple iso-2022-jp pel japonès."
608

609
610
611
#: src/lib/confdef.pm:918
msgid "Bounce related"
msgstr "Configuració dels retornats"
612

613
614
615
#: src/lib/confdef.pm:928
msgid "Welcome message return-path ( unique | owner )"
msgstr "Adreça de retorn del missatge de benvinguda ( unique | owner )"
616

617
618
619
620
621
#: src/lib/confdef.pm:930
msgid "If set to unique, new subcriber is removed if welcome message bounce"
msgstr ""
"Si s'estableix a \"unique\", el nou subscriptor s'esborrarà si rebota el "
"missatge de benvinguda"
622

623
624
625
#: src/lib/confdef.pm:935
msgid "Remind message return-path ( unique | owner )"
msgstr "Adreça de retorn dels recordatoris ( unique | owner )"
626

627
628
629
630
631
632
633
#: src/lib/confdef.pm:937
msgid ""
"If set to unique, subcriber is removed if remind message bounce, use with "
"care"
msgstr ""
"Si s'estableix a \"unique\", el nou subscriptor s'esborrarà si rebota el "
"missatge de recordatori, useu aquest paràmetre amb cura"
634

635
636
637
#: src/lib/confdef.pm:946
msgid "Directory for storing bounces"
msgstr "Directori dels rebotats emmagatzemats"
638

639
640
641
#: src/lib/confdef.pm:1472 src/lib/confdef.pm:948
msgid "Better if not in a critical partition"
msgstr "Millor si no està en una partició crítica"
642

643
644
645
646
647
#: src/lib/confdef.pm:953
msgid "File containing bounced PID while running"
msgstr ""
"Fitxer que conté l'identificador del dimoni de rebotats durant la seva "
"execució"
648

649
650
651
#: src/lib/confdef.pm:959
msgid "Task name for expiration of old bounces"
msgstr "Nom de la tasca per l'expiració de rebotats vells"
652

653
654
655
#: src/lib/confdef.pm:1003
msgid "Bouncing email rate for warn list owner"
msgstr "Taxa d'error de rebotats abans d'avisar a l'administrador de la llista"
656

657
658
659
#: src/lib/confdef.pm:1010
msgid "Bouncing email rate for halt the list (not implemented)"
msgstr "Taxa d'error de rebotats abans d'aturar la llista (no implementat)"
660

661
662
663
#: src/lib/confdef.pm:1012
msgid "Not yet used in current version, Default is 50"
msgstr "No usat encara en aquesta versió, el valor per defecte és 50"
664

665
666
667
#: src/lib/confdef.pm:1031
msgid "Tuning"
msgstr "Personalització"
668

669
#: src/lib/confdef.pm:1036
670
msgid ""
671
672
"Use of binary version of the list config structure on disk (none | "
"binary_file)"
673
msgstr ""
674
675
"Ús de la versió binària de l'estructura de configuració de la llista en el "
"disc (none | binary_file)"
676

677
678
679
680
681
682
683
684
#: src/lib/confdef.pm:1039
msgid ""
"Set this parameter to \"binary_file\" if you manage a big amount of lists "
"(1000+); it should make the web interface startup faster"
msgstr ""
"Establiu aquest paràmetre a \"binary_file\" si administreu una gran "
"quantitat de llistes (1000+); això hauria d'accelerar l'arrancada de la "
"interfície web"
685

686
687
688
#: src/lib/confdef.pm:1044
msgid "flock | nfs"
msgstr "flock | nfs"
689

690
691
692
#: src/lib/confdef.pm:1048
msgid "Sympa commands priority"
msgstr "Prioritat de les comandes sympa"
693

694
695
696
#: src/lib/confdef.pm:1067
msgid "Default priority for list messages"
msgstr "Prioritat per defecte pels missatges de llistes"
697

698
699
700
701
702
#: src/lib/confdef.pm:1075
msgid ""
"comma-separated list of files that will be parsed by Sympa when "
"instantiating a family (no space allowed in file names)"
msgstr ""
703

704
705
706
#: src/lib/confdef.pm:1081
msgid "Database related"
msgstr "Configuració de la base de dades"
707

708
709
710
#: src/lib/confdef.pm:1090
msgid "Type of the database (mysql|Pg|Oracle|Sybase|SQLite)"
msgstr "Tipus de base de dades (mysql|Pg|Oracle|Sybase|SQLite)"
711

712
713
714
#: src/lib/confdef.pm:1093
msgid "Be careful to the case"
msgstr "Compte amb les majúscules i les minúscules"
715

716
717
718
#: src/lib/confdef.pm:1098
msgid "Name of the database"
msgstr "Nom de la base de dades"
719

720
721
722
#: src/lib/confdef.pm:1101
msgid "With SQLite, the name of the DB corresponds to the DB file"
msgstr "Amb SQLite, el nom de la BD correspon al fitxer de la BD"
723

724
725
726
#: src/lib/confdef.pm:1107
msgid "Hostname of the database server"
msgstr "Hostname de la base de dades"
727

728
729
730
#: src/lib/confdef.pm:1114
msgid "Port of the database server"
msgstr "Port del servidor de la base de dades"
731

732
733
734
#: src/lib/confdef.pm:1122
msgid "User for the database connection"
msgstr "Usuari per a la connexió a la base de dades"
735

736
737
738
#: src/lib/confdef.pm:1130
msgid "Password for the database connection"
msgstr "Contrasenya per a la connexió a la base de dades"
739

740
741
742
743
744
745
746
#: src/lib/confdef.pm:1134
msgid ""
"What ever you use a password or not, you must protect the SQL server (is it "
"not a public internet service ?)"
msgstr ""
"Tant si utilitzeu com si no utilitzeu una contrasenya, heu de protegir el "
"servidor SQL (no és un servei públic d'Internet?)"
747

748
749
750
#: src/lib/confdef.pm:1146
msgid "Environment variables setting for database"
msgstr "Configuració de variables d'entorn per a la base de dades"
751

752
753
754
#: src/lib/confdef.pm:1148
msgid "This is useful for defining ORACLE_HOME "
msgstr "És útil per definir ORACLE_HOME "
755

756
757
758
#: src/lib/confdef.pm:1154
msgid "Database private extention to subscriber table"
msgstr "Extensió privada de la taula de subscriptors en la base de dades"
759

760
761
762
#: src/lib/confdef.pm:1156 src/lib/confdef.pm:1164
msgid "You need to extend the database format with these fields"
msgstr "Necessiteu estendre el format de la base de dades amb aquests camps"
763

764
765
766
#: src/lib/confdef.pm:1162
msgid "Database private extention to user table"
msgstr "Extensió privada de la taula d'usuaris en la base de dades"
767

768
769
770
#: src/lib/confdef.pm:1181
msgid "Number of months that elapse before a log is expired"
msgstr "Nombre de mesos que transcorren abans que un log caduqui"
771

772
773
774
775
776
777
778
#: src/lib/confdef.pm:1216
msgid ""
"Default timeout between two scheduled synchronizations of list members with "
"data sources."
msgstr ""
"Temps d'espera per defecte entre dos sincronitzacions programades dels "
"membres de la llista amb les fonts de dades."
779

780
781
782
783
784
785
786
#: src/lib/confdef.pm:1222
msgid ""
"Default timeout between two action-triggered synchronizations of list "
"members with data sources."
msgstr ""
"Temps d'espera per defecte entre dos sincronitzacions sobre la marxa dels "
"membres de la llista amb les fonts de dades."
787

788
789
790
791
792
#: src/lib/confdef.pm:1228
msgid "Default timeout while performing a fetch for an include_sql_query sync"
msgstr ""
"Temps d'espera per defecte quan es realitza una sincronització per a la "
"recollida de dades d'include_sql_query"
793

794
795
796
#: src/lib/confdef.pm:1233
msgid "Loop prevention"
msgstr "Protecció contra els bucles"
797

798
799
800
#: src/lib/confdef.pm:1261
msgid "S/MIME configuration"
msgstr "Configuració S/MIME"
801

802
803
804
#: src/lib/confdef.pm:1266
msgid "Path to OpenSSL"
msgstr "Ruta a l'OpenSSL"
805

806
807
808
#: src/lib/confdef.pm:1269
msgid "Sympa recognizes S/MIME if OpenSSL is installed"
msgstr "Sympa reconeix l'S/MIME si l'OpenSSL està instal·lat"
809

810
811
812
#: src/lib/confdef.pm:1276
msgid "Directory containing trusted CA certificates"
msgstr "Directori que conté els certificats CA de confiança"
813

814
815
816
#: src/lib/confdef.pm:1284
msgid "File containing bundled trusted CA certificates"
msgstr "Fitxer que conté empaquetats els certificats CA de confiança"
817

818
819
820
#: src/lib/confdef.pm:1297
msgid "Directory containing user certificates"
msgstr "Directori que conté els certificats d'usuari"
821

822
823
824
#: src/lib/confdef.pm:1303
msgid "Password used to crypt lists private keys"
msgstr "Contrasenya utilitzada per encriptar les claus privades de les llistes"
825

826
827
828
#: default/web_tt2/nav.tt2:103 src/lib/confdef.pm:1309
msgid "DKIM"
msgstr "DKIM"
829

830
#: src/lib/confdef.pm:1320
831
msgid ""
832
"Insert a DKIM signature to message from the robot, from the list or both"
833
msgstr ""
834
835
"Afegiu una signatura DKIM al missatge des del robot, a les llistes o a tots "
"dos"
836

837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
#: src/lib/confdef.pm:1327
msgid ""
"Type of message that is added a DKIM signature before distribution to "
"subscribers. Possible values are \"none\", \"any\" or a list of the "
"following keywords: \"md5_authenticated_messages\", "
"\"smime_authenticated_messages\", \"dkim_authenticated_messages\", "
"\"editor_validated_messages\"."
msgstr ""
"Tipus de missatges als que s'afegeix una signatura DKIM abans de la seva "
"distribució als subscriptors. Els valors possibles són \"none\", \"any\" o "
"una llista de les següents paraules clau: \"md5_authenticated_messages\", "
"\"smime_authenticated_messages\", \"dkim_authenticated_messages\", "
"\"editor_validated_messages\"."
850

851
852
853
#: src/lib/confdef.pm:1334
msgid "Location of the file where DKIM private key is stored"
msgstr "Ubicació del fitxer on s'emmagatzema la clau privada DKIM"
854

855
#: src/lib/confdef.pm:1341
856
msgid ""
857
"The \"d=\" tag as defined in rfc 4871, default is virtual host domain name"
858
msgstr ""
859
860
"L'etiqueta \"d=\" com es defineix en l'rfc 4871, el valor per defecte és el "
"nom del domini"
861

862
863
864
#: src/lib/confdef.pm:1348
msgid "The selector"
msgstr "El selector"
865

866
867
868
869
870
#: src/lib/confdef.pm:1355
msgid "The \"i=\" tag as defined in rfc 4871, default is null"
msgstr ""
"L'etiqueta \"i=\" com es defineix en l'rfc 4871, el valor per defecte és el "
"null"
871

872
873
874
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1747 src/lib/confdef.pm:1363
msgid "List of headers to be included ito the message for signature"
msgstr "Llista de capçaleres a incloure en el missatge per a la signatura"
875

876
877
#: src/lib/confdef.pm:1369
msgid "Test mode(s) for DMARC Protection"
878
879
msgstr ""

880
#: src/lib/confdef.pm:1374
881
msgid ""
882
883
884
885
"Do not set unless you want to use DMARC protection.  This is a comma "
"separated list of test modes; if multiple are selected then protection is "
"activated if ANY match.  Do not use dmarc_* modes unless you have a local "
"DNS cache as they do a DNS lookup for each received message."
886
887
msgstr ""

888
889
890
#: src/lib/confdef.pm:1378
msgid "Regexp for domain name match"
msgstr ""
891

892
893
#: src/lib/confdef.pm:1382
msgid "This is used for the \"domain_regex\" protection mode."
894
msgstr ""
895

896
897
898
#: src/lib/confdef.pm:1386
msgid "Pattern used to create new From header phrase"
msgstr ""
899

900
901
902
#: src/lib/confdef.pm:1394
msgid "Email to use for replacement From header"
msgstr ""
903

904
905
906
#: src/lib/confdef.pm:1400
msgid "Antivirus plug-in"
msgstr "Connector de l'antivirus"
907

908
909
910
911
912
#: src/lib/confdef.pm:1406
msgid "Path to the antivirus scanner engine"
msgstr "Ruta d'accés al motor de l'antivirus"

#: src/lib/confdef.pm:1409
913
msgid ""
914
915
"supported antivirus: McAfee/uvscan, Fsecure/fsav, Sophos, AVP and Trend "
"Micro/VirusWall"
916
msgstr ""
917
918
"antivirus suportats: McAfee/uvscan, Fsecure/fsav, Sophos, AVP and Trend "
"Micro/VirusWall"
919

920
921
922
#: src/lib/confdef.pm:1415
msgid "Antivirus plugin command argument"
msgstr "Argument de la línia de comandes de l'antivirus"
923

924
925
926
#: src/lib/confdef.pm:1424
msgid "Tag based spam filtering"
msgstr "Filtrat de correu brossa basat en etiquetes"
927

928
929
930
931
932
933
934
935
#: src/lib/confdef.pm:1434
msgid ""
"If a spam filter (like spamassassin or j-chkmail) add a smtp headers to tag "
"spams, name of this header (example X-Spam-Status)"
msgstr ""
"Si un filtre de correu brossa (com spamassassin o j-chkmail) afegeix una "
"capçalera smtp per etiquetar l'spam, nom d'aquesta capçalera (exemple X-Spam-"
"Status)"
936

937
938
939
940
941
#: src/lib/confdef.pm:1442
msgid "Regexp applied on this header to verify message is a spam (example Yes)"
msgstr ""
"Expressió regular aplicada a aquesta capçalera per identificar el missatge "
"com correu brossa (exemple Yes)"
942

943
#: src/lib/confdef.pm:1450
944
msgid ""
945
"Regexp applied on this header to verify message is NOT a spam (example No)"
946
msgstr ""
947
948
"Expressió regular aplicada a aquesta capçalera per identificar el missatge "
"com acceptable (exemple No)"
949

950
#: src/lib/confdef.pm:1458
david.verdin's avatar
david.verdin committed
951
msgid ""
952
953
954
955
956
"Messages are supposed to be filtered by an antispam that add one more "
"headers to messages. This parameter is used to select a special scenario in "
"order to decide the message spam status: ham, spam or unsure. This parameter "
"replace antispam_tag_header_name, antispam_tag_header_spam_regexp and "
"antispam_tag_header_ham_regexp."
957
msgstr ""
958
959
960
961
962
"Els missatges es suposa que estan filtrats per un antispam que afegeix una o "
"més capçaleres als missatges. Aquest paràmetre s'utilitza per seleccionar un "
"escenari especial per decidir l'estat a nivell d'spam del missatge: ham, "
"spam o unsure. Aquest paràmetre reemplaça a antispam_tag_header_name, "
"antispam_tag_header_spam_regexp i antispam_tag_header_ham_regexp."
963

964
965
966
967
#: src/lib/confdef.pm:1464
#, fuzzy
msgid "Web interface parameters"
msgstr "Interfície web"
968

969
970
971
#: src/lib/confdef.pm:1469
msgid "Directory for storing HTML archives"
msgstr "Directori on s'emmagatzemen els arxius HTML"
972

973
#: src/lib/confdef.pm:1478
974
msgid ""
975
976
"Default index organization when entering the web archive: either threaded or "
"in chronological order"
977
msgstr ""
978
979
"Ordre de visualització per defecte dels arxius web: pels ja tractats o per "
"ordre cronològic"
980

981
982
#: src/lib/confdef.pm:1485
msgid "File containing archived PID while running"
983
msgstr ""
984
985
"Fitxer que conté l'identificador del dimoni d'arxivats durant la seva "
"execució"
986

987
988
989
#: src/lib/confdef.pm:1491
msgid "HTTP cookies lifetime"
msgstr "Durada de les galetes HTTP"
990

991
992
993
#: src/lib/confdef.pm:1497
msgid "HTTP cookies validity domain"
msgstr "Domini de validació de les galetes HTTP"
994

995
996
#: src/lib/confdef.pm:1503
msgid "Average interval to refresh HTTP session ID."
997
msgstr ""
998

999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
#: src/lib/confdef.pm:1509
msgid ""
"Activates a custom archiver to use instead of MHonArc. The value of this "
"parameter is the absolute path on the file system to the script of the "
"custom archiver."
msgstr ""
"Activa un arxivador personalitzat que s'utilitzarà en lloc de MHonArc. El "
"valor d'aquest paràmetre és la ruta absoluta en el sistema d'arxius a "
"l'script del arxivador personalitzat."
1008

1009
1010
1011
#: src/lib/confdef.pm:1516
msgid "Type of main Web page ( lists | home )"
msgstr "Tipus de la pagina Web principal ( lists | home )"
1012

1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
#: src/lib/confdef.pm:1529
msgid ""
"When using LDAP authentication, if the identifier provided by the user was a "
"valid email, if this parameter is set to false, then the provided email will "
"be used to authenticate the user. Otherwise, use of the first email returned "
"by the LDAP server will be used."
msgstr ""
"Quan s'utilitza l'autenticació LDAP, si l'identificador proporcionat per "
"l'usuari era un correu electrònic vàlid, si aquest paràmetre s'estableix a "
"false, llavors el correu electrònic proporcionat s'utilitzarà per autenticar "
"l'usuari. En cas contrari, s'utilitzarà el primer correu electrònic retornat "
"pel servidor LDAP."
1025

1026
1027
1028
#: src/lib/confdef.pm:1536
msgid "Syslog facility for wwsympa, archived and bounced"
msgstr "Log de sistema utilitzat pels dimonis wwsympa, archived i bounced"
1029

1030
1031
1032
#: src/lib/confdef.pm:1539
msgid "Default is to use previously defined sympa log facility."
msgstr "Per defecte s'usa el definit abans pel log del sympa."
1033

1034
1035
1036
#: src/lib/confdef.pm:1544
msgid "Path to MHonArc mail2html plugin"
msgstr "Ruta al connector mail2html d'MHonArc"
1037

1038
1039
1040
#: src/lib/confdef.pm:1547
msgid "This is required for HTML mail archiving"
msgstr "Necessari per l'arxivat de correu HTML"
1041

1042
1043
1044
#: src/lib/confdef.pm:1561
msgid "Password case (insensitive | sensitive)"
msgstr "Majúscules i minúscules en les contrasenyes (insensitive | sensitive)"
1045

1046
1047
1048
1049
1050
1051
#: src/lib/confdef.pm:1568
msgid ""
"Default number of lines of the array displaying users in the review page"
msgstr ""
"Nombre de línies per defecte de la taula que visualitza els usuaris en la "
"pàgina \"review\""
1052

1053
1054
1055
#: src/lib/confdef.pm:1576
msgid "Title of main Web page"
msgstr "Títol de la plana Web principal"
1056

1057
1058
1059
1060
#: src/lib/confdef.pm:1583
msgid ""
"If set to \"on\", users will be able to post messages in HTML using a "
"javascript WYSIWYG editor."
1061
msgstr ""
1062
1063
"Si s'estableix a \"on\", els usuaris podran escriure els missatges HTML "
"usant l'editor javascript WYSIWYG."
1064

1065
1066
1067
1068
1069
1070
#: src/lib/confdef.pm:1591
#, fuzzy
msgid ""
"URL path to the javascript file making the WYSIWYG HTML editor available.  "
"Relative path under <static_content_url> or absolute path"
msgstr "Ruta al fitxer javascript que dona accés a l'editor HTML WYSIWYG"
1071

1072
1073
1074