vi.po 283 KB
Newer Older
david.verdin's avatar
david.verdin committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-16 17:27+0800\n"
10
"PO-Revision-Date: 2008-07-16 09:49+0200\n"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
11
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
12
13
14
15
"Language-Team: Vietnamese <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
16
17
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.2\n"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
18
19

#. (conf.email,conf.host)
20
21
#: web_tt2/home.tt2:4
#, fuzzy
david.verdin's avatar
david.verdin committed
22
msgid ""
23
24
25
"This server provides you access to your mailing list environment. Starting "
"from this web page, you can perform subscription options, unsubscription, "
"archive, list moderation, list configuration."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
26
msgstr ""
david.verdin's avatar
david.verdin committed
27
28
29
"Máy phục vụ này cung cấp truy cập đến môi trường của bạn trên máy phục vụ "
"hộp thư chung %1@%2. Bắt đầu từ trang Web này, bạn có thể đặt các tùy chọn "
"đăng ký, hủy đăng ký, xem kho thư, quản lý hộp thư chung v.v."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
30

31
#: web_tt2/home.tt2:8
32
msgid "Enter a list name"
33
msgstr "Nhập một tên hộp thư chung"
34

35
#: web_tt2/home.tt2:10
36
msgid "Search lists"
37
msgstr "Tìm trong các hộp thư chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
38

39
#: web_tt2/home.tt2:16
david.verdin's avatar
david.verdin committed
40
msgid "Mailing lists categories"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
41
msgstr "Loại hộp thư chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
42

43
#: web_tt2/home.tt2:26
44
msgid "Others"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
45
msgstr "Khác"
46

47
#: web_tt2/home.tt2:51
48
msgid "RSS news"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
49
msgstr "Tin tức RSS"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
50
51
52
53

#. (user.email)
#: web_tt2/login.tt2:3
msgid "You have logged in with email address %1"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
54
msgstr "Bạn đã đăng nhập với địa chỉ thư %1"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
55

56
#: web_tt2/main.tt2:20
david.verdin's avatar
david.verdin committed
57
msgid "RSS Latest messages"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
58
msgstr "RSS Tin nhẳn mới nhất"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
59

60
#: web_tt2/main.tt2:21
david.verdin's avatar
david.verdin committed
61
msgid "RSS Latest documents"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
62
msgstr "RSS Tài liệu mới nhất"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
63

64
#: web_tt2/main.tt2:24 web_tt2/main.tt2:27
65
msgid "RSS Latest lists"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
66
msgstr "RSS Hộp thư chung mới nhất"
67

68
#: web_tt2/main.tt2:25 web_tt2/main.tt2:28
david.verdin's avatar
david.verdin committed
69
msgid "RSS Active lists"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
70
msgstr "RSS Hộp thư chung hoạt động"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
71

72
#: web_tt2/main.tt2:46
73
msgid "Please activate JavaScript in your web browser"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
74
msgstr "Hãy kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Web"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
75

76
#: web_tt2/menu.tt2:7
david.verdin's avatar
david.verdin committed
77
msgid "Create list"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
78
msgstr "Tạo hộp thư chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
79

80
#: web_tt2/menu.tt2:12
81
msgid "Sympa admin"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
82
msgstr "Quản trị Sympa"
83

84
#: web_tt2/menu.tt2:16
david.verdin's avatar
david.verdin committed
85
msgid "List of lists"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
86
msgstr "Danh sách hộp thư chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
87

88
#: web_tt2/menu.tt2:19
89
msgid "Home"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
90
msgstr "Nhà"
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
#: web_tt2/arc.tt2:3 web_tt2/arc_manage.tt2:3 web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
#: web_tt2/compose_mail.tt2:3 web_tt2/create_list_request.tt2:23
#: web_tt2/create_list_request.tt2:30 web_tt2/create_list_request.tt2:35
#: web_tt2/create_list_request.tt2:39 web_tt2/create_list_request.tt2:64
#: web_tt2/create_list_request.tt2:69 web_tt2/create_list_request.tt2:89
#: web_tt2/d_control.tt2:5 web_tt2/d_editfile.tt2:12 web_tt2/d_editfile.tt2:14
#: web_tt2/d_properties.tt2:10 web_tt2/d_properties.tt2:6
#: web_tt2/d_properties.tt2:8 web_tt2/d_read.tt2:22 web_tt2/d_read.tt2:47
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:3 web_tt2/edit_list_request.tt2:37
#: web_tt2/editfile.tt2:3 web_tt2/menu.tt2:22 web_tt2/modindex.tt2:191
#: web_tt2/modindex.tt2:8 web_tt2/pref.tt2:3 web_tt2/rename_list_request.tt2:3
#: web_tt2/review.tt2:6 web_tt2/reviewbouncing.tt2:3 web_tt2/suboptions.tt2:18
david.verdin's avatar
david.verdin committed
104
msgid "Help"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
105
msgstr "Trợ giúp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
106

107
#: web_tt2/login_menu.tt2:9
108
msgid "Restore identity"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
109
msgstr "Phục hồi chứng minh"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
110

111
#: mail_tt2/listmaster_notification.tt2:2 web_tt2/login_menu.tt2:13
david.verdin's avatar
david.verdin committed
112
msgid "Listmaster"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
113
msgstr "Chủ hộp thư chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
114

115
#: web_tt2/login_menu.tt2:14
116
msgid "Privileged owner"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
117
msgstr "Người sở hữu có quyền đặc biệt"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
118

119
#: src/List.pm:1112 web_tt2/login_menu.tt2:15
120
msgid "Owner"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
121
msgstr "Người sở hữu"
122

123
#: web_tt2/login_menu.tt2:16
124
msgid "Editor"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
125
msgstr "Người biên soạn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
126

127
#: web_tt2/login_menu.tt2:17
david.verdin's avatar
david.verdin committed
128
msgid "Subscriber"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
129
msgstr "Người đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
130

131
132
133
134
135
136
#. (last_login_host,last_login_date)
#: web_tt2/login_menu.tt2:21
msgid "last login from %1 <br />(%2)</span>"
msgstr "đăng nhập cuối từ %1 <br />(%2)</span>"

#: web_tt2/login_menu.tt2:33
137
msgid "Logout"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
138
msgstr "Đăng xuất"
139

140
#: web_tt2/login_menu.tt2:40
david.verdin's avatar
david.verdin committed
141
msgid "Your preferences"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
142
msgstr "Tùy thích của bạn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
143

144
145
#: web_tt2/your_lists.tt2:7
msgid "Your Lists"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
146
msgstr "Hộp thư chung của bạn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
147

148
#: web_tt2/lists.tt2:28 web_tt2/your_lists.tt2:13
david.verdin's avatar
david.verdin committed
149
msgid "admin"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
150
msgstr "quản trị"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
151

152
#: web_tt2/lists.tt2:46 web_tt2/search_user.tt2:75 web_tt2/your_lists.tt2:22
153
msgid "No mailing list available."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
154
msgstr "Không có hộp thư chung sẵn sàng."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
155

156
#: web_tt2/list_menu.tt2:9
157
msgid "Subscriber Options"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
158
msgstr "Tùy chọn người đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
159
160

#. (list)
161
#: web_tt2/list_menu.tt2:13
david.verdin's avatar
david.verdin committed
162
msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
163
msgstr "Bạn thực sự muốn hủy đăng ký khỏi hộp thư chung %1 không?"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
164

165
#: web_tt2/list_menu.tt2:13 web_tt2/list_menu.tt2:23
david.verdin's avatar
david.verdin committed
166
msgid "Unsubscribe"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
167
msgstr "Hủy đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
168

169
#. (list)
170
#: web_tt2/list_menu.tt2:18
171
msgid "Do you really want to subscribe to list %1?"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
172
msgstr "Bạn thực sự muốn đăng ký với hộp thư chung %1 không?"
173

174
#: web_tt2/list_menu.tt2:18 web_tt2/subrequest.tt2:68
david.verdin's avatar
david.verdin committed
175
msgid "Subscribe"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
176
msgstr "Đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
177

178
#: web_tt2/list_menu.tt2:29
179
msgid "Info"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
180
msgstr "Thông tin"
181

182
#: web_tt2/list_menu.tt2:36 web_tt2/list_menu.tt2:38
183
msgid "Archive"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
184
msgstr "Kho thư"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
185

david.verdin's avatar
david.verdin committed
186
# Danh từ hay động từ ? Giả sử danh từ.
187
#: web_tt2/list_menu.tt2:44 web_tt2/list_menu.tt2:46
david.verdin's avatar
david.verdin committed
188
msgid "Post"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
189
msgstr "Bài viết"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
190

191
#: web_tt2/list_menu.tt2:50
192
msgid "RSS"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
193
msgstr "RSS"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
194

195
#: src/List.pm:1244 web_tt2/list_menu.tt2:55 web_tt2/list_menu.tt2:57
david.verdin's avatar
david.verdin committed
196
msgid "Shared documents"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
197
msgstr "Tài liệu dùng chung"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
198

199
#: web_tt2/list_menu.tt2:63
200
msgid "Review members"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
201
msgstr "Xem lại thành viên"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
202

203
#: web_tt2/list_panel.tt2:6
david.verdin's avatar
david.verdin committed
204
msgid "Closed list"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
205
msgstr "Hộp thư chung bị đóng"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
206

207
#: web_tt2/list_panel.tt2:8
david.verdin's avatar
david.verdin committed
208
msgid "List not yet activated"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
209
msgstr "Hộp thư chung chưa được kích hoạt"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
210

211
#: web_tt2/list_panel.tt2:10
212
msgid "Subscribers:"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
213
msgstr "Người đăng ký:"
214

215
#: web_tt2/list_panel.tt2:11
david.verdin's avatar
david.verdin committed
216
msgid "Error rate:"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
217
msgstr "Tỷ lệ lỗi:"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
218

219
#: web_tt2/list_panel.tt2:12
david.verdin's avatar
david.verdin committed
220
msgid "Owners"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
221
msgstr "Người sở hữu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
222

223
#: src/List.pm:609 web_tt2/list_panel.tt2:19
224
msgid "Moderators"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
225
msgstr "Điều tiết viên"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
226

227
#: web_tt2/list_panel.tt2:25
228
msgid "Load certificate"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
229
msgstr "Nạp chứng nhận"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
230

231
#: web_tt2/list_panel.tt2:28 web_tt2/list_panel.tt2:30
232
msgid "Contact owners"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
233
msgstr "Liên lạc với người sở hữu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
#: web_tt2/admin.tt2:3
#, fuzzy
msgid "Casual administration"
msgstr "Trang quản lý sắc thái"

#: web_tt2/admin.tt2:6
#, fuzzy
msgid "Edit list config"
msgstr "Sửa cấu hình hộp"

#: web_tt2/admin.tt2:6
#, fuzzy
david.verdin's avatar
david.verdin committed
247
msgid ""
248
249
"Use it with care : it allows you to modify some of the list parameters. The "
"list of the parameters you can modify depends on your privileges."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
250
msgstr ""
david.verdin's avatar
david.verdin committed
251
252
253
"<strong>Sửa cấu hình hộp thư chung</strong>:  hãy cẩn thận! Chức năng này "
"cho phép bạn sửa đổi một số tham số về hộp thư chung. Danh sách các tham số "
"có thể sửa đổi thì phụ thuộc vào quyền hạn của bạn."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
254

255
256
#: web_tt2/admin.tt2:8 web_tt2/admin_menu.tt2:52 web_tt2/admin_menu.tt2:58
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:23
257
258
259
260
261
262
msgid "Customizing"
msgstr "Tùy chỉnh"

#: web_tt2/admin.tt2:8
#, fuzzy
msgid "Editing of various files and messages attached to your list."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
263
msgstr ""
david.verdin's avatar
david.verdin committed
264
265
"<strong>Tùy chỉnh</strong> : chỉnh sửa các tập tin và thư đính kèm hộp thư "
"chung của bạn."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
266

267
268
269
270
271
272
#: web_tt2/admin.tt2:9
#, fuzzy
msgid "Manage subscribers"
msgstr "Quản lý người đăng ký"

#: web_tt2/admin.tt2:9
david.verdin's avatar
david.verdin committed
273
msgid ""
274
275
276
277
"Allows you to add or delete list subscribers, moderate subscriptions and so "
"on."
msgstr ""

278
#: web_tt2/admin.tt2:11 web_tt2/list_admin_menu.tt2:32 web_tt2/review.tt2:43
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
msgid "Blacklist"
msgstr "Danh sách cấm"

#: web_tt2/admin.tt2:11
msgid "Handles the set of black-listed mail addresses for this list."
msgstr ""

#: web_tt2/admin.tt2:14
#, fuzzy
msgid "Manage archives"
msgstr "Quản lý kho lưu"

#: web_tt2/admin.tt2:14
#, fuzzy
msgid "Allows you to download and delete list archives."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
294
msgstr ""
david.verdin's avatar
david.verdin committed
295
296
"<strong>Quản lý kho thư</strong> : cho phép bạn tải xuống và xoá kho thư của "
"hộp thư chung."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
297

298
299
#: web_tt2/admin.tt2:17 web_tt2/admin_menu.tt2:81 web_tt2/admin_menu.tt2:87
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:42 web_tt2/review.tt2:45
300
301
302
303
304
305
msgid "Bounces"
msgstr "Nảy về"

#: web_tt2/admin.tt2:17
#, fuzzy
msgid "Manages non-delivery reports (also called bounces)."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
306
msgstr ""
david.verdin's avatar
david.verdin committed
307
308
"<strong>Thư nảy về</strong> : quản lý các thông báo không phát thư (cũng "
"được gọi như là « thư nảy về »)."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
309

310
311
#: web_tt2/admin.tt2:20 web_tt2/list_admin_menu.tt2:47
#: web_tt2/serveradmin.tt2:108
312
313
msgid "Logs"
msgstr "Bản ghi"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
314

315
316
317
318
319
320
321
322
#: web_tt2/admin.tt2:20
msgid "A tool for exploring the list logs."
msgstr ""

#: web_tt2/admin.tt2:25
msgid "Drastic operations"
msgstr ""

323
#: web_tt2/admin.tt2:32 web_tt2/admin_menu.tt2:117 web_tt2/admin_menu.tt2:119
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
msgid "Restore List"
msgstr "Phục hồi hộp"

#. (list)
#: web_tt2/admin.tt2:32
#, fuzzy
msgid "Are you sur you wish to restore list %1?"
msgstr "Bạn có chắc muốn đóng hộp thư chung %1 không?"

#: web_tt2/admin.tt2:32
334
msgid ""
335
336
337
338
"This list is currently closed. Clicking this button will make it active "
"again."
msgstr ""

339
#: web_tt2/admin.tt2:35 web_tt2/admin_menu.tt2:122 web_tt2/admin_menu.tt2:124
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
msgid "Remove List"
msgstr "Bỏ hộp"

#. (list)
#: web_tt2/admin.tt2:35
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to close list %1?"
msgstr "Bạn có chắc muốn đóng hộp thư chung %1 không?"

#: web_tt2/admin.tt2:35
#, fuzzy
msgid ""
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
354
msgstr ""
355
356
"<strong>Bỏ hộp thư chung</strong> : gỡ bỏ hoàn toàn hộp thư chung hiện tại. "
"Để Phục hồi một hộp thư chung thì cần thiết quyền của Chủ Hộp."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
357

358
#: web_tt2/admin.tt2:45 web_tt2/admin_menu.tt2:129 web_tt2/admin_menu.tt2:131
359
360
361
362
msgid "Rename List"
msgstr "Thay tên hộp"

#: web_tt2/admin.tt2:45
363
msgid ""
364
365
366
367
368
"Allows you to change this list's name. Everything related to the list will "
"be relabeled according to the new name, including the mail aliases and the "
"web archives."
msgstr ""

369
#: web_tt2/admin.tt2:58 web_tt2/admin_menu.tt2:96 web_tt2/admin_menu.tt2:98
370
371
372
373
374
375
msgid "Create Shared"
msgstr "Tạo vùng chia sẻ"

#: web_tt2/admin.tt2:58
#, fuzzy
msgid "Initializes the shared document web space."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
376
msgstr ""
377
"<strong>Tạo vùng chia sẻ</strong> : khởi tạo vùng Web kiểu tài liệu chia sẻ."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
378

379
#: web_tt2/admin.tt2:62 web_tt2/admin_menu.tt2:105
380
381
382
383
384
385
386
387
388
msgid "Delete Shared"
msgstr "Xoá vùng chia sẻ"

#: web_tt2/admin.tt2:62
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents ?"
msgstr "Bạn có chắc muốn xoá các tài liệu chia sẻ không?"

#: web_tt2/admin.tt2:62
#, fuzzy
389
msgid ""
390
391
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
392
msgstr ""
393
394
"<strong>Xoá vùng chia sẻ</strong> thì đóng nó. Vẫn còn có thể phục hồi nó "
"dùng cái nút « Phục hồi vùng chia sẻ »."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
395

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
#: web_tt2/admin.tt2:66
#, fuzzy
msgid "Restore Shared"
msgstr "Phục hồi vùng chia sẻ"

#: web_tt2/admin.tt2:66
#, fuzzy
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
msgstr ""
"<strong>Tạo vùng chia sẻ</strong> : khởi tạo vùng Web kiểu tài liệu chia sẻ."

407
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:4
408
msgid "Admin"
409
msgstr "Quản trị"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
410

411
412
#: web_tt2/admin_menu.tt2:24 web_tt2/admin_menu.tt2:29
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:9
413
msgid "Edit List Config"
414
msgstr "Sửa cấu hình hộp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
415

416
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:11
417
msgid "-List definition"
418
msgstr "~Xác định hộp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
419

420
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:12
421
msgid "-Sending/reception"
422
msgstr "~Gửi/Nhận"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
423

424
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:13
425
msgid "-Privileges"
426
msgstr "~Quyền hạn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
427

428
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:14
429
msgid "-Archives"
430
msgstr "~Kho lưu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
431

432
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:15
433
msgid "-Bounces"
434
msgstr "~Nảy về"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
435

436
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:16
437
msgid "-Data sources"
438
msgstr "Nguồn ~dữ liệu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
439

440
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:17
441
msgid "-Miscellaneous"
442
msgstr "~Linh tinh"
443

444
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:27
445
msgid "Manage Subscribers"
446
msgstr "Quản lý người đăng ký"
447

448
449
#: web_tt2/admin_menu.tt2:67 web_tt2/admin_menu.tt2:73
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:37
450
msgid "Manage Archives"
451
msgstr "Quản lý kho lưu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
452

453
454
#: web_tt2/admin_menu.tt2:35 web_tt2/admin_menu.tt2:41
#: web_tt2/admin_menu.tt2:45 web_tt2/list_admin_menu.tt2:52
455
msgid "Moderate"
456
msgstr "Điều tiết"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
457

458
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:58 web_tt2/viewlogs.tt2:88
459
msgid "Message"
460
msgstr "Thư"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
461

462
#: web_tt2/d_read.tt2:54 web_tt2/d_read.tt2:56 web_tt2/list_admin_menu.tt2:60
463
msgid "Document"
464
msgstr "Tài liệu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
465

466
#: web_tt2/list_admin_menu.tt2:65
467
msgid "Subscriptions"
468
msgstr "Sự đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
469
470

#. (count)
471
#: web_tt2/active_lists.tt2:17 web_tt2/active_lists.tt2:5
david.verdin's avatar
david.verdin committed
472
msgid " The %1 most active lists "
473
msgstr "%1 hộp bận nhất"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
474

475
#: web_tt2/active_lists.tt2:7
476
msgid " Active lists "
477
msgstr "Hộp hoạt động"
478

david.verdin's avatar
david.verdin committed
479
#. (for)
480
481
482
#: web_tt2/active_lists.tt2:11 web_tt2/active_lists.tt2:17
#: web_tt2/latest_arc.tt2:12 web_tt2/latest_d_read.tt2:11
#: web_tt2/latest_lists.tt2:11
david.verdin's avatar
david.verdin committed
483
msgid " for %1 days "
484
msgstr "trong %1 ngày"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
485

486
#: web_tt2/active_lists.tt2:19
david.verdin's avatar
david.verdin committed
487
msgid "List name"
488
msgstr "Tên hộp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
489

490
#: web_tt2/active_lists.tt2:20
491
msgid "# message"
492
msgstr "# thư"
493

494
#: web_tt2/active_lists.tt2:21
495
msgid "Average by day"
496
msgstr "Tính trung bình theo ngày"
497

498
499
#: web_tt2/active_lists.tt2:22 web_tt2/get_inactive_lists.tt2:5
#: web_tt2/get_latest_lists.tt2:6 web_tt2/latest_lists.tt2:21
david.verdin's avatar
david.verdin committed
500
msgid "Creation date"
501
msgstr "Ngày tạo"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
502

503
504
505
506
#: web_tt2/active_lists.tt2:23 web_tt2/arcsearch_form.tt2:47
#: web_tt2/get_inactive_lists.tt2:8 web_tt2/get_latest_lists.tt2:8
#: web_tt2/latest_arc.tt2:20 web_tt2/latest_lists.tt2:22
#: web_tt2/modindex.tt2:69 web_tt2/review_family.tt2:9
david.verdin's avatar
david.verdin committed
507
msgid "Subject"
508
msgstr "Chủ đề"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
509

510
# Biến ?
511
#: web_tt2/add_request.tt2:7
512
msgid "email1@dom1 Name1"
513
msgstr "email1@dom1 Name1"
514

515
# Biến?
516
#: web_tt2/add_request.tt2:8
david.verdin's avatar
david.verdin committed
517
msgid "email2@dom2 Name2"
518
msgstr "email2@dom2 Name2"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
519

520
#: web_tt2/add_request.tt2:12
521
msgid "Add subscribers"
522
msgstr "Thêm người đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
523

524
525
526
#: web_tt2/add_request.tt2:13 web_tt2/editsubscriber.tt2:62
#: web_tt2/review.tt2:106 web_tt2/review.tt2:288 web_tt2/review.tt2:73
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:127
david.verdin's avatar
david.verdin committed
527
msgid "quiet"
528
msgstr "im"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
529

530
#: web_tt2/admin_menu.tt2:4
531
msgid "List Administration Panel"
532
msgstr "Bảng quản trị hộp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
533

534
#: web_tt2/admin_menu.tt2:10 web_tt2/admin_menu.tt2:16
535
msgid "Subscribers"
536
msgstr "Người đăng ký"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
537

538
#: web_tt2/admin_menu.tt2:102
539
540
541
542
msgid "Restore shared"
msgstr "Phục hồi vùng chia sẻ"

#. (list)
543
#: web_tt2/admin_menu.tt2:122 web_tt2/admin_menu.tt2:124
544
545
546
msgid "Are you sure you wish to close %1 list ?"
msgstr "Bạn có chắc muốn đóng hộp thư chung %1 không?"

547
#: web_tt2/admin_menu.tt2:139
david.verdin's avatar
david.verdin committed
548
msgid "List Definition"
549
msgstr "Xác định hộp"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
550

551
#: web_tt2/admin_menu.tt2:143
552
msgid "Sending/Receiving"
553
msgstr "Gửi/Nhận"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
554

555
#: web_tt2/admin_menu.tt2:147 web_tt2/edit_list_request.tt2:11
556
msgid "Privileges"
557
msgstr "Quyền hạn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
558

559
560
#: web_tt2/admin_menu.tt2:151 web_tt2/edit_list_request.tt2:12
#: web_tt2/serveradmin.tt2:86
561
msgid "Archives"
562
msgstr "Kho lưu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
563

564
#: web_tt2/admin_menu.tt2:155
565
msgid "Bounce Settings"
566
msgstr "Thiết lập nảy về"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
567

568
#: web_tt2/admin_menu.tt2:160 web_tt2/edit_list_request.tt2:15
569
msgid "Miscellaneous"
570
msgstr "Linh tinh"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
571

572
#: web_tt2/admin_menu.tt2:164
david.verdin's avatar
david.verdin committed
573
msgid "Data Source"
574
msgstr "Nguồn dữ liệu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
575

576
#: web_tt2/admin_menu.tt2:172
577
msgid "Attribute optionnal/required"
578
msgstr "Thuộc tính tùy chọn/cần thiết"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
579

580
581
#: web_tt2/arc_manage.tt2:3
msgid "Archive Management"
582
msgstr "Quản lý kho lưu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
583

584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
#: web_tt2/arc.tt2:3 web_tt2/arc_manage.tt2:3 web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
#: web_tt2/compose_mail.tt2:3 web_tt2/create_list_request.tt2:23
#: web_tt2/d_control.tt2:5 web_tt2/d_editfile.tt2:12 web_tt2/d_editfile.tt2:14
#: web_tt2/d_properties.tt2:10 web_tt2/d_properties.tt2:6
#: web_tt2/d_properties.tt2:8 web_tt2/d_read.tt2:171 web_tt2/d_read.tt2:173
#: web_tt2/d_read.tt2:179 web_tt2/d_read.tt2:22 web_tt2/d_read.tt2:47
#: web_tt2/edit_list_request.tt2:3 web_tt2/edit_list_request.tt2:37
#: web_tt2/editfile.tt2:3 web_tt2/editsubscriber.tt2:37
#: web_tt2/latest_d_read.tt2:29 web_tt2/latest_d_read.tt2:32
#: web_tt2/modindex.tt2:191 web_tt2/modindex.tt2:8
#: web_tt2/picture_upload.tt2:20 web_tt2/pref.tt2:3
#: web_tt2/rename_list_request.tt2:3 web_tt2/review.tt2:217
#: web_tt2/review.tt2:6 web_tt2/reviewbouncing.tt2:3 web_tt2/suboptions.tt2:17
msgid "Open in a new window"
msgstr "Mở trong cửa sổ mới"

david.verdin's avatar
david.verdin committed
600
601
602
603
#: web_tt2/arc_manage.tt2:5
msgid ""
"Select below Archives months you want to delete or download (ZiP format):"
msgstr ""
604
"Bên dưới hãy chọn những tháng kho lưu cần xoá hoặc tải xuống (định dạng ZIP):"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
605
606
607

#: web_tt2/arc_manage.tt2:11
msgid "Archive Selection:"
608
msgstr "Chọn kho lưu :"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
609

610
611
#: web_tt2/arc_manage.tt2:22
msgid "DownLoad ZipFile"
612
msgstr "Tải xuống tập tin ZIP"
613

david.verdin's avatar
david.verdin committed
614
615
#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Delete Selected Month(s)"
616
msgstr "Xoá các tháng đã chọn"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
617
618

#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
619
msgid "Do you really want to delete Selected Archives?"
620
msgstr "Bạn có chắc muốn xoá các kho lưu đã chọn không?"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
621

622
623
#: web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Do you want to DownLoad a Zip of the selected Archives?"
624
msgstr "Bạn có muốn tải xuống một tập tin ZIP chứa các kho lưu đã chọn không?"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
625
626
627

#: web_tt2/arc_protect.tt2:7
msgid "I am not a spammer"
628
msgstr "Tôi không gửi thư rác"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
629
630
631
632
633

#: web_tt2/arc_protect.tt2:11
msgid ""
"This button aims at protecting mailing lists archives against Spam Harvester."
msgstr ""
634
635
"Cái nút này thử bảo vệ các kho lưu hộp thư chung chống phần mềm Spam "
"Harvester (bắt các địa chỉ thư để gửi thư rác)."
david.verdin's avatar
david.verdin committed
636

637
638
639
640
641
642
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
#, fuzzy
msgid "Advanced archive search"
msgstr "Kích cỡ kho lưu Web"

#: web_tt2/arcsearch.tt2:6 web_tt2/arcsearch_form.tt2:11
643
msgid "Search field :"
644
msgstr "Trường tìm kiếm:"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
645

646
647
648
#: src/etc/mhonarc-ressources.tt2:52 web_tt2/arcsearch_form.tt2:15
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:18 web_tt2/review.tt2:88
#: web_tt2/reviewbouncing.tt2:13
649
msgid "Search"
650
msgstr "Tìm kiếm"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
651

652
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:19
653
msgid "this sentence"
654
msgstr "câu này"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
655

656
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:20
david.verdin's avatar
david.verdin committed
657
msgid "all of these words"
658
msgstr "tất cả các từ này"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
659

660
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:21
661
msgid "one of these words"
662
msgstr "một của những từ này"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
663

664
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:24
665
msgid "Prefer"
666
msgstr "Thích"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
667

668
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:25
david.verdin's avatar
david.verdin committed
669
msgid "newest messages"
670
msgstr "các thư mới nhất"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
671

672
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:26
673
msgid "oldest messages"
674
msgstr "các thư cũ nhất"
675

676
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:29
david.verdin's avatar
david.verdin committed
677
msgid "Case"
678
msgstr "Chữ hoa/thường"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
679

680
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:30
681
msgid "insensitive"
682
msgstr "không phân biệt"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
683

684
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:31
685
msgid "sensitive"
686
msgstr "phân biệt"
687

688
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:34
689
msgid "Check"
690
msgstr "Kiểm tra"
691

692
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:35
693
msgid "part of word"
694
msgstr "phần của từ"
695

696
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:36
697
msgid "entire word"
698
msgstr "toàn từ"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
699

700
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:39
david.verdin's avatar
david.verdin committed
701
msgid "Layout"
702
msgstr "Bố trí"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
703

704
705
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:40 web_tt2/arcsearch_form.tt2:41
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:42
706
msgid "results by page"
707
msgstr "kết quả theo trang"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
708

709
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:45
710
msgid "Search area"
711
msgstr "Vùng tìm kiếm"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
712

713
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:46
david.verdin's avatar
david.verdin committed
714
msgid "Sender"
715
msgstr "Người gửi"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
716

717
718
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:48 web_tt2/latest_arc.tt2:19
#: web_tt2/modindex.tt2:151 web_tt2/modindex.tt2:67 web_tt2/subindex.tt2:11
719
#: web_tt2/viewlogs.tt2:124
david.verdin's avatar
david.verdin committed
720
msgid "Date"
721
msgstr "Ngày"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
722

723
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:49
724
msgid "Body"
725
msgstr "Thân"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
726

727
#: web_tt2/arcsearch_form.tt2:53
728
msgid "Extend search field"
729
msgstr "Mở rộng trường tìm kiếm"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
730

731
732
#: web_tt2/arcsearch.tt2:3
msgid "Result of your search in the archive"
733
msgstr "Kết quả tìm kiếm qua kho lưu"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
734

735
736
737
#. (key_word)
#: web_tt2/arcsearch.tt2:12
msgid "Parameters of these search make on <strong> &quot;%1&quot;</strong>"
738
msgstr "Các tham số của việc tìm kiếm <strong> &quot;%1&quot;</strong>"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
739

740
741
#: web_tt2/arcsearch.tt2:16
msgid "(This sentence,"
742
msgstr "(Câu này,"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
743

744
745
#: web_tt2/arcsearch.tt2:18
msgid "(All of these words,"
746
msgstr "(Tất cả các từ này,"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
747

748
749
#: web_tt2/arcsearch.tt2:20
msgid "(Each of these words,"
750
msgstr "(Một từ của các từ này,"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
751
752
753

#: web_tt2/arcsearch.tt2:24
msgid "case insensitive"
754
msgstr "không phân biệt chữ hoa/thường"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
755
756
757

#: web_tt2/arcsearch.tt2:26
msgid "case sensitive"
758
msgstr "phân biệt chữ hoa/thường"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
759
760
761

#: web_tt2/arcsearch.tt2:30
msgid "and checking on part of word)"
762
msgstr "và kiểm tra phần của từ)"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
763

764
765
#: web_tt2/arcsearch.tt2:32
msgid "and checking on entire word)"
766
msgstr "và kiểm tra toàn từ)"
david.verdin's avatar
david.verdin committed
767

768
769
#: web_tt2/arcsearch.tt2:40
msgid "Newest messages first"
770
msgstr "Thư mới đi trước "
david.verdin's avatar
david.verdin committed
771

772
773
#: web_tt2/arcsearch.tt2:42
msgid "Oldest messages first"
774
msgstr "Thư cũ đi trước"