ca.po 332 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# Sympa online help internationalisation.
# Copyright (C) 2007
# This file is distributed under the same license as Sympa.
# FIRST AUTHOR <david.verdin@cru.fr>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 14:50+0200\n"
10
"PO-Revision-Date: 2012-10-09 13:04+0000\n"
11
"Last-Translator: ana.ribas <ana.ribas@upcnet.es>\n"
12
"Language-Team: Catala <LL@li.org>\n"
13
14
15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"Language: ca\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19
"X-Generator: Pootle 2.5.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1349787854.000000\n"
20

21
22
23
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:3
msgid "Mailing lists - Owner and moderator guide"
msgstr "Llistes de correu - Guia per a propietaris i moderadors"
24

25
26
27
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:5
msgid "Introduction: who is in charge of managing mailing lists?"
msgstr "Introducció: qui és l'encarregat de gestionar les llistes de correu?"
28

29
30
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:6
msgid "Reminder: a mailing list service involves four types of roles:"
31
msgstr ""
32
"Recordatori: un servei de llistes de correu té cuatre tipus de càrrecs:"
33

34
35
36
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:8
msgid "listmaster;"
msgstr "administrador;"
37

38
39
40
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:9
msgid "owner;"
msgstr "propietari;"
41

42
43
44
45
46
47
48
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:10
msgid "moderator;"
msgstr "moderador;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:11
msgid "subscriber."
msgstr "subscriptor."
49

50
#. (path_cgi)
51
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:13
52
msgid ""
53
54
"Refer to the <a href=\"%1/help/introduction#roles\">description of each "
"role</a> to know more about this."
55
msgstr ""
56
57
"Aneu a <a href=\"%1/help/introduction#roles\">descripció de cada càrrec</a> "
"per a saber-ne més."
58

59
60
61
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:15
msgid "Requesting the creation of a mailing list"
msgstr "Com sol·licitar la creació de una llista de correu"
62

63
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:16
david.verdin's avatar
david.verdin committed
64
msgid ""
65
66
67
68
"The <strong>list creation request</strong> can be <strong>subject to "
"conditions</strong>. Even though you meet those conditions, the <strong>list "
"creation</strong> will nevertheless be <strong>subject to approval by the "
"listmasters</strong>."
69
msgstr ""
70
71
72
73
"La <strong>sol·licitud de creació d'una llista</strong> pot estar "
"<strong>subjecte a condicions</strong>. Tot i que compliu aquestes "
"condicions, la <strong>creació de la llista</strong> estarà <strong>dependrà "
"de l'aprovació dels administradors</strong>."
74

75
76
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:17
msgid "To request the creation of a mailing list, do as follows:"
77
msgstr ""
78
79
"Per a sol·licitar la creació d'una llista de correu, seguiu els passos "
"següents:"
80

81
82
#. (path_cgi,conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:19
david.verdin's avatar
david.verdin committed
83
msgid ""
84
85
"Go to the <strong><a href=\"%1/home\">list environment homepage</a></strong> "
"and <a href=\"%1/help/user#sympa_auth\"><strong>log on</strong></a>."
86
msgstr ""
87
88
89
"Aneu a la <strong><a href=\"%1/home\">pàgina d'inici de l'entorn de la "
"llista</a></strong> i <a href=\"%1/help/user#sympa_auth\"><strong>inicieu "
"sessió</strong></a>."
90

91
92
93
94
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:20
msgid "In the top menu, <strong>click on the 'Create list' link</strong>."
msgstr ""
"En el menú de dalt, <strong>feu clic en l'enllaç «Crea una llista»</strong>."
95

96
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:21
david.verdin's avatar
david.verdin committed
97
msgid ""
98
99
"If this link does not display, it means that you do not have the privileges "
"required to create a list."
100
msgstr ""
101
102
"Si no podeu accedir a l'enllaç, significa que no teniu els privilegis "
"necessaris per a crear una llista."
103

104
105
106
107
108
109
#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:22
msgid ""
"Give your list a <strong>name</strong> (only enter the name without the '@' "
"and the domain name; example: <em class=\"example\">languages_spanish</em> "
"and not <em class=\"example\">languages_spanish@%2</em>)."
110
msgstr ""
111
112
113
"Poseu un <strong>nom</strong> a la llista (només poseu el nom, sense l'«@» i "
"el nom del domini; per exemple: <em class=\"example\">llengues_catala</em> i "
"no <em class=\"example\">llengues_catala@%2</em>)."
114

115
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:23
116
msgid ""
117
118
"Do not use any spaces, accents or specials characters in list names: those "
"characters might cause problems."
119
msgstr ""
120
121
"No empreu espais, accents o qualsevol caràcter especial en els noms de les "
"llistes: aquests caràcters poden causar problemes."
122

123
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:24
david.verdin's avatar
david.verdin committed
124
msgid ""
125
126
127
128
129
"Choose an explicit yet short name: think of the subscribers who will have to "
"type this name every time they will send a message to the list! If you "
"manage a set of lists, you can prefix your lists' names with a common "
"prefix; thus they will be sorted together and will be easily recognizable "
"(example: <em class=\"example\">xx-users@%2, xx-hotline@%2</em>, etc.)."
130
msgstr ""
131
132
133
134
135
"Elegiu un nom explícit però curt: penseu en els subscriptors que hauran "
"d'escriure el nom cada vegada que envien un missatge a la llista! Si "
"gestioneu un grup de llistes, podeu posar-les un prefix comú; de manera que "
"apareixeran totes juntes i es reconeixeran fàcilment (exemple: <em class="
"\"exemple\">xx-users@%2, xx-hotline@%2</em>, etc.)."
136

137
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:25
138
msgid ""
139
140
141
142
143
"Choose a <strong>list type</strong> among the predefined types (the "
"predefined types are only examples of typical configurations that can be "
"changed by the list owners after creation; it is even possible to configure "
"the list beyond the options offered in the list administration module, by "
"asking the listmasters)."
144
msgstr ""
145
146
147
148
149
150
"Elegiu un <strong>tipus de llista</strong> entre els tipus que n'hi ha "
"predefinits (les que ja estan predefinides solament són exemples de "
"configuracions clàssiques que el propietari pot canviar, una vegada que "
"s'haja creat; fins i tot es pot configurar la llista més enllà de les "
"opcions que s'ofereixen en el mòdul d'administració de la llist, si "
"pregunteu els administradors)."
151

152
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:26
david.verdin's avatar
david.verdin committed
153
msgid ""
154
155
156
157
"Enter a <strong>subject</strong> for your list. This subject will display as "
"a header for all the list pages, and will also be visible on list index "
"pages (list of lists, list of your subscriptions, etc.) and in the browser "
"title bar."
158
msgstr ""
159
160
161
162
"Indiqueu un <strong>assumpte</strong> per a la llista. Aquest assumpte "
"apareixerà com a capçalera de totes les pàgines de la llista i també estarà "
"visible en les pàgines d'índex de la llista (llista de llistes, llista de "
"subscripcions, etc.) i en la barra del títol del navegador."
163

164
165
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:28
msgid "Choose a <strong>topic</strong> in the 'Topics' drop-menu."
166
msgstr ""
167
168
"Elegiu un <strong>tema</strong> de les opcions de la pestanya «Tema» en el "
"menú desplegable."
169

170
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:29
david.verdin's avatar
david.verdin committed
171
msgid ""
172
173
"If no topic suits your needs, you can request the creation of a new topic by "
"asking the listmasters."
174
msgstr ""
175
176
"Si no n'hi ha cap tema adequat, podeu sol·licitar la creació d'un nou tema "
"als administradors."
177

178
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:30
david.verdin's avatar
david.verdin committed
179
msgid ""
180
181
182
183
"Enter a <strong>description</strong> for your list. This description will "
"display on the list information page and in the 'Subscribers Charter' sent "
"by email to each new subscriber, under the 'List subject' heading. This "
"description may involve explanations about the following issues:"
184
msgstr ""
185
186
187
188
189
"Indiqueu una <strong>descripció</strong> per a la llista. La descripció es "
"mostrarà en la pàgina d'informació de la llista i en les «normes de "
"funcionament per als subscriptors» enviada per correu a cada nou "
"subscriptor, el cap 'Assumpte' de la capçalera. Aquesta descripció pot "
"incloure explicacions sobre les següents qüestions:"
190

191
192
193
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:32
msgid "object of the list and targets;"
msgstr "motius i objectius de la llista;"
194

195
196
197
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:33
msgid "topics discussed;"
msgstr "temes de discussió;"
198

199
200
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:34
msgid "operation of the list (liabilities, status of the list, etc.);"
201
msgstr ""
202
"funcionament de la llista (responsabilitats, estat de la llista, etc.);"
203

204
205
206
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:35
msgid "rules applying;"
msgstr "normes que s'apliquen;"
207

208
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:36
david.verdin's avatar
david.verdin committed
209
msgid ""
210
211
"description of the typical subscribers (their occupations, the projects they "
"manage, their nationalities, etc.)."
212
msgstr ""
213
214
"descripció dels subscriptors típics (ocupacióm projectes que gestionen, "
"nacionalitat, etc.)."
215

216
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:38
david.verdin's avatar
david.verdin committed
217
msgid ""
218
219
220
221
222
"You can format your list description with <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> tags. Be careful: if "
"your description is long, cut it with manual line breaks (ENTER key of your "
"keyboard); otherwise, it might not be entirely visible in your browser "
"window."
223
msgstr ""
224
225
226
227
228
"Podeu formatar la descripció de la llista amb etiquetes d'<acronym lang=\"en"
"\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym>. "
"Atenció: si la descripció és llarga, talleu-la amb salts de línia manuals "
"(tecla ENTER del teclat); sinó, pot haver problemes perquè es veja sencera "
"en la finestra del navegador."
229

230
231
232
233
234
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:40
msgid "Click on the '<strong>Submit your creation request</strong>' button."
msgstr "Feu clic en el botó «<strong>Envia sol·licitut de creació</strong>»."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:43
235
msgid ""
236
237
238
239
240
"A message displays to inform you that your list creation request has been "
"sent to the listmasters and that from now on, you can modify the list by "
"clicking on the 'Admin' button. However, the message warns you that the list "
"will be actually installed and made visible on the server only after "
"approval by a listmaster."
241
msgstr ""
242
243
244
245
246
"Apareixerà un missatge per a informar que s'ha enviat la sol·licitut de "
"creació als administradors i que, a partir d'aquest moment, es pot modificar "
"la llista fent clic en el botó «Administrar». Tot i això, el missatge "
"adverteix que la llista no s'instalarà i serà visible fins què "
"l'administrador l'haja aprovat."
247

248
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:44
david.verdin's avatar
david.verdin committed
249
msgid ""
250
251
252
253
"After this, you will have to <strong>wait for the list creation to be "
"approved of by one of the listmasters</strong>. Then you will receive a "
"notice message entitled '<strong>Creation of the nameofthelist list</"
"strong>', informing you that your list was actually created."
254
msgstr ""
255
256
257
258
"Després d'això, haureu d'<strong>esperar que un dels administradors aprove "
"la creació de la llista</strong>. Aleshores, rebreu un missatge d'avís amb "
"el títol «<strong>Creació de la llista nomdelallista</strong>», per informar "
"que la llista s'ha creat."
259

260
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:45
david.verdin's avatar
david.verdin committed
261
msgid ""
262
263
264
"<strong>Last, subscribe to your list</strong>: creating a list or becoming "
"its owner or moderator does not mean that you are automatically subscribed "
"to it!"
265
msgstr ""
266
267
"<strong>Per últim, sucribiu-vous a la llista</strong>: crear una llista o "
"ser-ne el propietari o moderador no implica que us subscriviu automàticament!"
268

269
270
271
272
273
274
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:47
msgid "Managing a list"
msgstr "Com gestionar una llista"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:49
msgid "To manage a list you own, do as follows:"
275
msgstr ""
276
277
"Per a gestionar una llista en què sou el propietari, seguiu els passos "
"següents:"
278

279
#. (path_cgi)
280
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:51
david.verdin's avatar
david.verdin committed
281
msgid ""
282
283
"Go to the <strong>list environment homepage</strong> and <strong><a href=\"%"
"1/help/user#sympa_auth\">log on</a></strong>."
284
msgstr ""
285
286
"Aneu a la <strong>pàgina d'inici de l'entorn de la llista</strong> y "
"<strong><a href=\"%1/help/user#sympa_auth\">iniciu sessió</a></strong>."
287

288
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:52
289
msgid ""
290
291
"If you are subscribed to the list with several addresses, use the address "
"with which you requested the list creation."
292
msgstr ""
293
294
"Si esteu subscrit a la llista amb més d'una adreça, empreu l'adreça amb què "
"heu demanat la creació de la llista."
295

296
297
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:53
msgid "Go to the information page of the list</strong> you want to manage."
298
msgstr ""
299
"Aneu a la pàgina d'informació de la llista</strong> que voleu gestionar."
300

301
302
303
304
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:54
msgid "In the left menu, <strong>click on the 'Admin' link</strong>."
msgstr ""
"En el menú de l'esquerra, <strong>feu clic en l'enllaç «Admin»</strong>."
305

306
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:57
307
msgid ""
308
309
"To browse the sections of the administration module, click on the links "
"below the 'Admin' link, in the left menu."
310
msgstr ""
311
312
313
314
315
316
"Aneu al menú de l'esquerra i feu clic en «Admin», per a navegar per les "
"seccions del mòdul d'administració."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:58
msgid "Those different sections allow you to:"
msgstr "Les diferents seccion permeten:"
317

318
#. (path_cgi)
319
320
321
322
323
324
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:60
msgid "<a href=\"%1/help/listconfig\">configure the list</a>;"
msgstr "<a href=\"%1/help/listconfig\">configurar la llista</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:61
msgid "<a href=\"#customize\">customize files related to the list</a>;"
325
msgstr ""
326
"<a href=\"#customize\">personalitzar fitxers relacionats amb la llista</a>;"
327

328
329
330
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:62
msgid "<a href=\"#manage_members\">manage subscribers</a>;"
msgstr "<a href=\"#manage_members\">gestionar subscriptors</a>;"
331

332
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:63
david.verdin's avatar
david.verdin committed
333
msgid ""
334
"<a href=\"#manage_archives\">manage the message archive of the list</a>;"
335
msgstr ""
336
337
"<a href=\"#manage_archives\">gestionar l'arxiu dels missatges de la llista</"
"a>;"
338

339
340
341
342
343
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:64
msgid "<a href=\"#manage_bounces\">manage bounces</a>;"
msgstr "<a href=\"#manage_bounces\">gestionar rebots</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:65
david.verdin's avatar
david.verdin committed
344
msgid ""
345
346
"<a href=\"#manage_shared\">create, delete or restore the shared document web "
"space</a>;"
347
msgstr ""
348
349
"<a href=\"#manage_shared\">crear, eliminar o restaurar l'espai web per a "
"compartir documents</a>;"
350

351
352
353
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:66
msgid "<a href=\"#renamelist\">rename the list</a>;"
msgstr "<a href=\"#renamelist\">canviar el nom de la llista</a>;"
354

355
356
357
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:67
msgid "<a href=\"#supprlist\">delete the list</a>."
msgstr "<a href=\"#supprlist\">eliminar la llista</a>."
358

359
360
361
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:70
msgid "The options available in the 'Moderate' submenu allow you to:"
msgstr "Les opcions que hi ha en «Moderar» dins del submenú us permeten:"
362

363
364
365
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:72
msgid "<a href=\"#moderate\">moderate messages</a> sent to the list;"
msgstr "<a href=\"#moderate\">moderar missatges</a> enviar a la llista;"
366

367
368
369
370
371
372
373
374
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:73
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared\">moderate documents</a> available in the shared "
"document web space;"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/shared\">moderar documents</a> que està en l'espai web per "
"a compartir documents;"
375

376
377
378
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:74
msgid "<a href=\"#manage_members\">moderate pending subscriptions</a>."
msgstr "<a href=\"#manage_members\">moderar subscripcions pendents</a>."
379

380
381
382
383
384
385
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:77 default/web_tt2/help_listconfig.tt2:3
msgid "Configuring the list"
msgstr "Com configurar la llista"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:78
david.verdin's avatar
david.verdin committed
386
msgid ""
387
388
"To learn how to configure the list, please refer to the <a href=\"%1/help/"
"listconfig\"><strong>documentation about list configuration</strong></a>."
389
msgstr ""
390
391
"Per a aprendre a configurar la llista, aneu a <a href=\"%1/help/listconfig"
"\"><strong>documents sobre la configuració de llistes</strong></a>."
392

393
394
395
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:80
msgid "Customizing the list"
msgstr "Com personalitzar la llista"
396

397
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:81
david.verdin's avatar
david.verdin committed
398
msgid ""
399
400
"From this page, you can <strong>edit a number of files relating to your "
"list</strong>, among which:"
401
msgstr ""
402
403
"Des d'aquesta pàgina, podeu <strong>editar el nombre de fitxers relatius a "
"la llista</strong>, d'entre aquests:"
404

405
406
407
408
409
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:83
msgid "typical messages sent to subscribers in particular occasions:"
msgstr "missatges típics que s'envien als subscriptors en ocasions concretes:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:85
david.verdin's avatar
david.verdin committed
410
msgid ""
411
412
413
414
415
416
"<strong>welcome message</strong>: this message is the notice sent to people "
"who just subscribed. You should write a charter for your list and add it in "
"this welcome message. You can create a structured <acronym lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> "
"message (reserved to the <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> format experts);"
417
msgstr ""
418
419
420
421
422
423
424
"<strong>missatge de benvinguda</strong>: aquest missatge és la notificació "
"que s'envia a la gent que s'acaba de subscriure. Heu d'escriure unes normes "
"de funcionament per a la llistam i afegir-la en el missatge de benvinguda. "
"Podeu crear un missatge estructurat amb <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> (reservat per "
"a experts de format en <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym>);"
425

426
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:86
david.verdin's avatar
david.verdin committed
427
msgid ""
428
429
"<strong>unsubscribe message</strong>: this message is sent to people "
"unsubscribing from the list;"
430
msgstr ""
431
432
"<strong>missatge de donada de baixa</strong>: aquest missatge s'envia a la "
"gent que es dóna de baixa de la llista;"
433

434
435
436
437
438
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:87
msgid ""
"<strong>deletion message</strong>: this message is sent to people you "
"unsubscribe from the list (DEL command), especially because their address "
"caused bounces;"
439
msgstr ""
440
441
442
"<strong>missatge d'eliminació</strong>: aquest missatge s'envia a la gent "
"que doneu de baixa de la llista (ordre DEL), sobretot perquè l'adreça causa "
"rebots;"
443

444
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:88
david.verdin's avatar
david.verdin committed
445
msgid ""
446
447
448
449
450
"<strong>remind message</strong>: this message is sent to subscribers as a "
"personalized reminder when using the REMIND command. This command is "
"essential to the good management of your list since many bounces are due to "
"people whose current address is not their subscription address anymore, or "
"even who forgot that they were subscribed to the list;"
451
msgstr ""
452
453
454
455
456
457
"<strong>missatge de recordatori</strong>: aquest missatge s'envia als "
"subscriptors com a recordatori personalitzat quan s'utilitza l'ordre "
"RECORDATORI. Aquesta ordre és bàsica per a la bona gestió de la llista ja "
"que molts dels rebots es deuen al fet que alguns subscriptors tenen una "
"adreça que no és l'adreça amb què es van subscriure o que, fins i tot, s'han "
"oblidat que estan subscrits a la llista;"
458

459
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:89
david.verdin's avatar
david.verdin committed
460
msgid ""
461
462
"<strong>subscribing invitation message</strong>: this message is sent to "
"people you invite to subscribe to the list using the INVITE command;"
463
msgstr ""
464
465
466
"<strong>missatge d'invitacióp a subscriure's</strong>: aquest missatge "
"s'envia a la gent que inviteu a subscriure's a la llista emprant l'ordre "
"INVITE;"
467

468
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:90
david.verdin's avatar
david.verdin committed
469
msgid ""
470
471
"<strong>notice of message rejected by the moderator</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message rejected by the moderator;"
472
msgstr ""
473
474
"<strong>notificació de missatge rebutjat pel moderador</strong>: aquest "
"missatge s'envia al remitent del missatge que ha rebutjat el moderador;"
475

476
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:91
david.verdin's avatar
david.verdin committed
477
msgid ""
478
479
"<strong>notice of message rejected because of a virus</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message in which a virus was found."
480
msgstr ""
481
482
"<strong>avís de missatge rebutjat per un virus</strong>: aquest missatge "
"s'envia al remitent del missatge en què s'ha trobat el virus."
483

484
485
486
487
488
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:94
msgid "miscellaneous files:"
msgstr "fitxers diversos:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:96
489
msgid ""
490
491
492
493
"<strong>list description</strong>: the list description is sent by email in "
"return to the INFO command. By default, it is also included in the welcome "
"message (subscription notice). It is not the same as the list presentation "
"page displayed on the mailing list web interface;"
494
msgstr ""
495
496
497
498
"<strong>descripció de la llista</strong>: la descripció de la llista s'envia "
"per correu com a resposta a l'ordre INFO. Per defecte, també s'inclou en el "
"misstage de benvinguda (notificació de subscripció). Aquesta descripció no "
"és la mateixa que es veu en l'interfície web de la llista de correu;"
499

500
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:97
david.verdin's avatar
david.verdin committed
501
msgid ""
502
503
504
505
506
"<strong>list homepage</strong>: this description is available on the "
"information page of the list. It can be in <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> format. Even though "
"you do not use this format, use <code>&lt;br /&gt;</code> tags to indicate "
"line breaks;"
507
msgstr ""
508
509
510
511
512
"<strong>pàgina d'inici de la llista</strong>: aquesta descripció està "
"disponible en la pàgina d'informació de la llista. Pot estar en format "
"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language"
"\">HTML</acronym>. Tot i que empreu aquest format, empreu <code>&lt;br /&gt;"
"</code> etiquetes per indicar els salts de línia;"
513

514
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:98
515
msgid ""
516
517
518
519
"<strong>message header</strong>: when available, it is added as a <acronym "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions"
"\">MIME</acronym> attachment at the beginning of each message distributed to "
"the list;"
520
msgstr ""
521
522
523
524
"<strong>capçalera dels missatges</strong>: quan està disponible, s'afegeix "
"com a <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Extensió de correu "
"d'Internet multifunció\">MIME</acronym> al començament de cada missatge "
"distribuit a la llista;"
525

526
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:99
david.verdin's avatar
david.verdin committed
527
msgid ""
528
529
530
531
"<strong>message footer</strong>: when available, it is added as a <acronym "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions"
"\">MIME</acronym> attachment at the end of each message distributed to the "
"list."
532
msgstr ""
533
534
535
536
"<strong>peu de pàgina del missatge</strong>: quan està disponible, s'afegeix "
"com a <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Extensió de correu "
"d'Internet multifunció\">MIME</acronym> al final del missatge distribuit a "
"la llista."
537

538
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:103
539
msgid ""
540
541
542
543
544
545
"By default, Sympa uses default files; in this case, the specific files "
"corresponding to your list are empty. <strong>To edit a file, choose it from "
"the drop-down list and click on the 'Edit' button</strong>. You will have "
"the possibility to change the <strong>'From' field</strong> (sender), the "
"<strong>'Subject' field</strong> (subject line) and the <strong>message "
"body</strong>."
546
msgstr ""
547
548
549
550
551
552
"Per defecte, Sympa empra fitxers predeterminats; en aquest cas, els fitxers "
"específics que es corresponen amb la llista estan buits. <strong>Per a "
"editar una arxiu, elegiu de la llista deplegable l'opció «Edita»</strong>. "
"Tindreu la opció de canviar el <strong>camp «De» </strong> (remitent), el "
"<strong>camp «Assumpte»</strong> (línia d'assumpte) i el <strong>cos del "
"missatge</strong>."
553

554
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:104
david.verdin's avatar
david.verdin committed
555
msgid ""
556
557
"Be careful: the values between square brackets are variables. Do not change "
"them, unless you really know what you are doing..."
558
msgstr ""
559
560
"Aneu amb compte: els valors entre claudàtors poden variar. No els canvieu, "
"si no sabeu que esteu fent..."
561

562
563
564
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:107
msgid "Managing the shared document web space"
msgstr "Gestionar l'espai web per a compartir documents"
565

566
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:108
david.verdin's avatar
david.verdin committed
567
msgid ""
568
569
570
"By default, lists have no shared document web space. Thus, you need to "
"create it. To do that, go to the <strong>list administration module</strong> "
"and click on the '<strong>Create shared</strong>' link."
571
msgstr ""
572
573
574
575
"Per defecte, les llistes no tenen un espai web per a compartir documents. "
"Així, doncs, heu de crear un. Per a fer-ho, aneu al <strong>mòdul "
"d'administració de la llista</strong> i feu clic en l'enllaç de "
"«<strong>Creació compartida</strong>»."
576

577
#. (path_cgi)
578
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:110
david.verdin's avatar
david.verdin committed
579
msgid ""
580
581
582
583
584
585
586
"To allow subscribers to publish documents in the shared document web space, "
"you need to <strong>change default rights</strong>: in the list "
"administration module, click on '<strong>Edit list config</strong>' and then "
"on '<strong>Privileges</strong>'. At the bottom of the page, there is a drop-"
"down list entitled '<a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\"><strong>Who "
"can edit</strong></a>'; choose the '<strong>Restricted to subscribers "
"(private)</strong>' option."
587
msgstr ""
588
589
590
591
592
593
594
595
"Per a permetre que els subscriptors publiquen documents en l'espai web per a "
"compartir documents, necessiteu <strong>canviar els permisos predeterminats</"
"strong>: en el mòdul d'administració de la llista feu clic en «<strong>Editar "
"configuració de la llista</strong>» i després en «<strong>Privilegis</"
"strong>». En el botó de la pàgina, hi ha una llista desplegable amb el nom "
"«<a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\"><strong>Qui pot editar</strong></"
"a>»; elegiu l'opció «<strong>Restringit per als subscriptors (privat)</"
"strong>»."
596

597
598
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:111
david.verdin's avatar
david.verdin committed
599
msgid ""
600
601
602
"Be careful: if you created folders before changing those rights, the folders "
"will still be unwritable. If you want to make them writable, you will have "
"to <a href=\"%1/help/shared#acces\">change access rights</a> for each folder."
603
msgstr ""
604
605
606
607
"Aneu amb compte: si creeu carpetes abans de cambiar els permisos, ja que "
"aquestes carpetes continuaran sense poder-se modificar. Si voleu que es "
"puguen modificar, haureu de <a href=\"%1/help/shared#acces\">canviar els "
"permisos d'accés</a> per a cada carpeta."
608

609
610
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:112
david.verdin's avatar
david.verdin committed
611
msgid ""
612
613
614
"You might also want to <a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\">set up "
"<strong>quotas</strong></a> for the shared document web space on the "
"'Privileges' page of the 'Edit list config' section."
615
msgstr ""
616
617
618
"També podeu voler <a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\">establir unes "
"<strong>cuotes</strong></a> per a l'espai web per a compartir documents en "
"la pàgina de «Privilegis», la secció d'«Editar la configuració de la llista»."
619

620
621
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:114
david.verdin's avatar
david.verdin committed
622
msgid ""
623
624
625
626
"To <strong>know everything about the management of the shared document web "
"space</strong> (how to organize it, change access rights, name documents, "
"etc.), refer to the '<a href=\"%1/help/shared\">Using the shared document "
"web space</a>' section of the User guide."
627
msgstr ""
628
629
630
631
"Per a <strong>saber tot sobre la gestiò de l'espai web per a compartir "
"documents</strong> (com organitzar-ho, canviar els permisos d'accés, nom de "
"documents, etc.), aneu a la Guia de l'Usuari, secció «<a href=\"%1/help/shared"
"\">Com emprar l'espai web per a compartir documents</a>»."
632

633
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:115
david.verdin's avatar
david.verdin committed
634
msgid ""
635
636
637
638
639
640
"To <strong>deny access to the shared document web space</strong>, click on "
"'<strong>Delete shared</strong>' in the 'Admin' submenu. Then you will still "
"have the possibility to <strong>reopen it</strong> by clicking on "
"'<strong>Restore shared</strong>'. Deleting and restoring the shared "
"document web space has <strong>no impact on the documents it contains</"
"strong>."
641
msgstr ""
642
643
644
645
646
647
"Per a <strong>denegar l'acess a l'espai web per a compartir documents</"
"strong>, en el menú d'«Adminisrtar»feu clic en «<strong>Elimina espai "
"compartit</strong>». Aleshores, encara tindreu la possibilitat de "
"<strong>reobrir-lo</strong> fent clic en «<strong>Restaurar espai compartit</"
"strong>». Tot i que elimineu o restaureul'espai web per a compartir "
"documents, això <strong>no afectarà els documents que conté</strong>."
648

649
650
651
652
653
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:117
msgid "Managing subscribers"
msgstr "Com gestionar els subscriptors"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:119
david.verdin's avatar
david.verdin committed
654
msgid ""
655
656
"This section lets you browse the <strong>list of all the list subscribers</"
"strong>. For each subscriber, the following information is available:"
657
msgstr ""
658
659
660
"Aquesta secció us permet navegar per la <strong>la llista de tots els "
"subscriptors de la llista</strong>. La informació següent, està disponible "
"per a cada subscriptor:"
661

662
663
664
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:121
msgid "<strong>email address</strong>;"
msgstr "<strong>adreça electrònica</strong>;"
665

666
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:122
david.verdin's avatar
david.verdin committed
667
msgid ""
668
669
670
"<strong>domain</strong> of the email address (<em class=\"example\">@cru.fr</"
"em>, <em class=\"example\">@sympa.org</em>, <em class=\"example\">@fai.com</"
"em>, etc.);"
671
msgstr ""
672
673
674
"<strong>domini</strong> de la adreça electrònica (<em class=\"example\">@cru."
"fr</em>, <em class=\"example\">@sympa.org</em>, <em class=\"example\">@fai."
"com</em>, etc.);"
675

676
677
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:123
msgid "<strong>picture</strong> (if that feature was activated for the list);"
678
msgstr ""
679
"<strong>imatge</strong> (si es va activar aquesta funció per a la llista);"
680

681
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:124
david.verdin's avatar
david.verdin committed
682
msgid ""
683
684
"<strong>name</strong> (according to the subscription method, it is not "
"always displayed);"
685
msgstr ""
686
"<strong>nom</strong> (segons el mètode d'inscripció, no sempre es pot veure);"
687

688
689
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:125
msgid "<a href=\"#deliverymode\"><strong>message delivery mode</strong></a>;"
690
msgstr ""
691
692
"<a href=\"#deliverymode\"><strong>modalitat d'entrega del missatge</strong></"
"a>;"
693

694
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:126
david.verdin's avatar
david.verdin committed
695
msgid ""
696
697
"<strong>data source</strong> indicating the origin in case the subscriber is "
"included in the list and not directly subscribed;"
698
msgstr ""
699
700
"<strong>font de dades</strong> s'indica l'origen en cas que el subscriptor "
"estiga inclos en la llista, però no subscrit directament;"
701

702
703
704
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:127
msgid "<strong>date of subscription</strong> to the list;"
msgstr "<strong>data d'inscripció</strong> en la llista;"
705

706
707
708
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:128
msgid "<strong>latest update</strong> of the subscriber options."
msgstr "<strong>darrera actualització</strong> de les opcions del subscriptor."
709

710
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:131
david.verdin's avatar
david.verdin committed
711
msgid ""
712
713
714
715
"By default, each page displays 25&#160;subscribers. You can browse through "
"the pages by using the browsing arrows or display more subscribers on each "
"page. You may also wish to sort subscribers according to different criteria "
"by clicking on the corresponding column header."
716
msgstr ""
717
718
719
720
721
"Per defecte, cada pàgina mostra 25&#160;subscriptors. Podeu navegar per les "
"pàgines emprant les fletxes de navegació o mitjançant l'opció de mostrar més "
"subscriptors per pàgina. També podeu reordenar la llista de subscriptors "
"segons diferents criteris fent clic en la capçalera de la columna "
"corresponent."
722

723
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:132
david.verdin's avatar
david.verdin committed
724
msgid ""
725
726
727
"To <strong>search a subscriber</strong>, enter all or part of his/her email "
"address or name in the input field and click on the '<strong>Search</"
"strong>' button."
728
msgstr ""
729
730
731
"Per a <strong>cercar un subscriptor</strong>, introduïu tot o part de "
"l'adreça electrònica o el nom del subscriptor en el camp d'entrada i feu "
"clic en el botó de «<strong>Cerca</strong>»."
732

733
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:133
david.verdin's avatar
david.verdin committed
734
msgid ""
735
"You can <strong>subscribe other people to the list</strong> from this page:"
736
msgstr ""
737
738
"Podeu <strong>subscriure altres persones a la llista</strong> des d'aqueste "
"pàgina:"
739

740
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:135
david.verdin's avatar
david.verdin committed
741
msgid ""
742
743
744
745
746
747
"To add <strong>a single person</strong>, enter his/her email address in the "
"input field and click on the '<strong>Add</strong>' button."
msgstr ""
"Per a afegir <strong>només a una persona</strong>, introduiu l'adreça "
"d'aquesta en el camp d'entrada i feu clic en el botó de «<strong>Afegeix</"
"strong>»."
748

749
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:136
750
msgid ""
751
752
753
754
"To add <strong>several persons</strong>, click on the '<strong>Multiple add</"
"strong>' button. In the input field that displays, enter the email addresses "
"and names of the people you want to subscribe to the list and click on "
"'<strong>Add subscribers</strong>'."
755
msgstr ""
756
757
758
759
"Per a afegir <strong>més d'una persona</strong>, fue clic en el botó "
"«<strong>Afegeix més d'un</strong>». En el camp d'entrada que es veu, "
"introduiu les adreces electròniques i els noms de les persones que voleu "
"subscriure a la llista i feu clic en «<strong>Afegeix subscriptors</strong>»."
760

761
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:140
david.verdin's avatar
david.verdin committed
762
msgid ""
763
764
765
"If you want to subscribe people without letting them know through a notice, "
"tick the 'Quiet' box. However, it is far better to warn people that you "
"subscribe them!"
766
msgstr ""
767
768
769
"Si voleu subscriure algú sense fer-s'ho saber amb una notificació, elegiu la "
"casella de «Silenciós». Tot i així, és millor avisar la gent què els has "
"subscrit!"
770

771
#. (conf.email,conf.host)
772
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:141
david.verdin's avatar
david.verdin committed
773
msgid ""
774
775
776
777
778
779
780
"Even though you have the possibility to subscribe people to your mailing "
"lists, it is always <strong>much better that people take the necessary steps "
"to subscribe themselves</strong> to the list. You can also <strong>invite "
"people to subscribe to the list</strong> through the INVITE command: send an "
"email to %1@%2 and type the following command in the message body: "
"<strong>invite nameofthelist emailaddress</strong> (example: <em class="
"\"example\">invite list_example john.doe(@)fai.com</em>)."
781
msgstr ""
782
783
784
785
786
787
788
"Encara que podeu subscriure persones a les vostres llistes de correu, sempre "
"és <strong>molt millor que facin els passos necessaris per a subscriure-s'hi "
"per ells mateixos</strong>. També podeu <strong>invitar gent perquè es "
"subscriguin a la llista</strong> a través de l'ordre INVITE: envieu un "
"correu a %1@%2 i escriviu l'ordre següent en el cos del missatge: "
"<strong>convidar nomedelallista adreçalectrònica</strong> (exemple: <em "
"class=\"example\">convida llista_exemple john.doe(@)fai.com</em>)."
789

790
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:142
david.verdin's avatar
david.verdin committed
791
msgid ""
792
793
794
795
796
"To <strong>accept or reject the subscription requests to the list</strong>, "
"click on '<strong>Pending subscriptions</strong>'. The list of all people "
"who requested subscription to the list displays. To accept or reject a "
"request, tick the box in front of a person's name and click on the button of "
"your choice."
797
msgstr ""
798
799
800
801
802
"Per a <strong>aceptar o rebutjar les sol·licituds de subscripció a la "
"llista</strong>, feu clic en «<strong>Subcripcions pendents</strong>». Es "
"mostrarà la llista de tota la gent que a sol·licitat subcriure-s'hi. Per a "
"acptar o rebutjar una sol·licitud, marqueu la casella que hi és davant el "
"nom d'una persona o feu clic en el botó que volgueu."
803

804
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:143
david.verdin's avatar
david.verdin committed
805
msgid ""
806
807
808
"To <strong>send a subscription reminder to all subscribers</strong>, click "
"on the '<strong>Remind all</strong>' button. The subscription reminder "
"message contains:"
809
msgstr ""
810
811
812
"Per a <strong>enviar un recordatori de subscripció a tots els subscriptors</"
"strong>, feu clic en el botó «<strong>Recorda a tots</strong>». El missatge "
"recordatori de subcripció conté:"
813

814
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:145
david.verdin's avatar
david.verdin committed
815
msgid ""
816
"the <strong>name of the list</strong> to which the subscriber is subscribed;"
817
msgstr ""
818
"el <strong>nom de la llista</strong> en què el subscriptor està subscrit;"
819

820
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:146
david.verdin's avatar
david.verdin committed
821
msgid ""
822
823
"the <strong>email address</strong> with which the subscriber is subscribed;"
msgstr "l'<strong>adreça electrònica</strong> amb què es va subscriure;"
824

825
826
827
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:147
msgid "the subscriber's <strong>list password</strong>;"
msgstr "la <strong>contrasenya de la llista</strong> del subscriptor;"
828

829
830
831
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:148
msgid "a <strong>link to the information page</strong> of the list;"
msgstr "un <strong>enllaç a la pàgina d'informació</strong> de la llista;"
832

833
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:149
david.verdin's avatar
david.verdin committed
834
msgid ""
835
836
"a <strong>clickable address in order to allow subscribers to unsubscribe</"
"strong> from the list."
837
msgstr ""
838
839
"una <strong>adreça per a donar-se de baixa de la llista fent clic al damunt</"
"strong>."
840

841
842
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:151
david.verdin's avatar
david.verdin committed
843
msgid ""
844
845
846
"You can also configure an automatic subscription reminder through the '<a "
"href=\"%1/help/listconfig#other\">Miscellaneous</a>' page of the 'Edit list "
"config' section."
847
msgstr ""
848
849
850
"També podeu configurar un recordatori de subscripció automàtica, per fer "
"això, aneu a la secció «Edita la configuració de la llista» i elegiu la "
"pàgina «<a href=\"%1/help/listconfig#other\">Miscel·lània</a>»."
851

852
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:154
david.verdin's avatar
david.verdin committed
853
msgid ""
854
855
856
"To <strong>unsubscribe subscribers</strong> from this page, select them by "
"ticking the boxes in front of their names and click on the '<strong>Delete "
"selected email addresses</strong>' button."
857
msgstr ""
858
859
860
861
"Per a <strong>donar de baixa un subscriptor</strong> des d'aquesta pàgina, "
"seleccioneu-los marcant les caselles que hi ha davant dels noms i feu clic "
"en el botó «<strong>Elimina les adreces electròniques selesccionades</"
"strong>»."
862

863
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:155
david.verdin's avatar
david.verdin committed
864
msgid ""
865
866
"If you do not want to notify the subscribers, tick the 'Quiet' box. However, "
"this is not advisable, except in the case of bouncing subscribers."
867
msgstr ""
868
869
870
"Si no voleu que els subscriptors reben un avís, feu marqueu la casella "
"«Silenciós». Tot i així, no es reconomana aquesta opció excepte en casos de "
"subscriptors inaccesibles."
871

872
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:157 default/web_tt2/help_admin.tt2:179
david.verdin's avatar
david.verdin committed
873
msgid ""
874
875
876
"Tip: to select all subscribers at once, first make sure that they are all "
"displayed on the page, and then click on the 'Toggle selection' button: all "
"subscribers will be selected in a single click!"
877
msgstr ""
878
879
880
"Consell: per seleccionar tots els subscriptors d'una vegada, primer us heu "
"d'assegurar que es veuen tots en una pàgina, i fer clic en el botó «Commuta "
"la selecció»: tots els subscriptors es seleccionaran amb un clic!"
881

882
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:159
david.verdin's avatar
david.verdin committed
883
msgid ""
884
885
"To <strong>change a subscriber's subscriber options</strong>, click on his/"
"her email address."
886
msgstr ""
887
888
"Per a <strong>canviar les opcions de subscripció d'un subscriptor</strong>, "
"feu clic en l'adreça electrònica d'aquest."
889

890
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:160
david.verdin's avatar
david.verdin committed
891
msgid ""
892
893
894
"From this page, you can <strong>change the name, email address and message "
"delivery mode of the subscriber</strong>. You can also <strong>unsubscribe "
"him/her</strong>."
895
msgstr ""
896
897
898
"Des d'aquesta pàgina, podeu <strong>canviar el nom, l'adreça electrònica i "
"la modalitat d'entrega del subscriptor</strong>. També podeu <strong>donar-"
"lo de baixa</strong>."
899

900
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:162
david.verdin's avatar
david.verdin committed
901
msgid ""
902
903
"If the subscriber is <a href=\"#manage_bounces\">bouncing</a>, another form "
"displays under the 'Subscriber information' form:"
904
msgstr ""
905
906
"Si el subscriptor està <a href=\"#manage_bounces\">retornant missatges</a>, "
"es veura un altre formulari en el formulari de «Informació del subscriptor»:"
907

908
909
910
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:163
msgid "The information displayed involves:"
msgstr "La informació que es mostra inclou:"
911

912
913
914
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:165
msgid "the type of error (in English);"
msgstr "el tipus d'error (en Anglès);"
915

916
917
918
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:166
msgid "the number or errors;"
msgstr "el nombre d'errors;"
919

920
921
922
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:167
msgid "the period during which errors occurred."
msgstr "el període de temps en què van haver errors."
923

924
925
#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:169
david.verdin's avatar
david.verdin committed
926
msgid ""
927
928
929
"You can <strong>check the latest error</strong> or <strong>reset errors</"
"strong>. If you reset errors, the subscriber's <a href=\"%1/help/"
"listconfig#bouncers\">score</a> will be reset to zero."