Commit 0b8cad48 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent 26f28141
......@@ -3090,6 +3090,10 @@ msgstr ""
"subscrito. No entanto, necessita de subscrever uma lista para receber as "
"mensagens."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:14
msgid "It is sometimes possible to send messages to a mailing list without having subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive its messages."
msgstr "Por vezes, é possível enviar mensagens para uma lista de correio sem a ter subscrito. No entanto, necessita de subscrever uma lista para receber as mensagens."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid ""
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
......
......@@ -3262,6 +3262,10 @@ msgstr ""
"inscrito nela. No entanto, você precisa estar inscrito em uma lista para "
"receber suas mensagens."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:14
msgid "It is sometimes possible to send messages to a mailing list without having subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive its messages."
msgstr "Às vezes é possível enviar mensagens para uma lista de emails sem estar inscrito nela. No entanto, você precisa estar inscrito em uma lista para receber suas mensagens."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid ""
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
......
......@@ -4074,6 +4074,10 @@ msgstr ""
"Иногда бывает возможно отправить сообщение в рассылку, не подписываясь на "
"неё. Однако чтобы получать рассылаемые сообщения, необходимо подписаться."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:14
msgid "It is sometimes possible to send messages to a mailing list without having subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive its messages."
msgstr "Иногда бывает возможно отправить сообщение в рассылку, не подписываясь на неё. Однако чтобы получать рассылаемые сообщения, необходимо подписаться."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid ""
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
......
......@@ -3097,6 +3097,10 @@ msgstr ""
"prenumerera på den. Du måste dock prenumerera på en lista för att motta "
"meddelanden som skickas till den."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:14
msgid "It is sometimes possible to send messages to a mailing list without having subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive its messages."
msgstr "Det är ibland möjligt att sända meddelanden till en sändlista utan att prenumerera på den. Du måste dock prenumerera på en lista för att motta meddelanden som skickas till den."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid ""
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment