Commit 33ddb18e authored by salaun's avatar salaun
Browse files

[Lauri Jesmin] Complete translation to Estonian


git-svn-id: https://subversion.renater.fr/sympa/trunk@1256 05aa8bb8-cd2b-0410-b1d7-8918dfa770ce
parent 39c0fbb5
......@@ -20,7 +20,7 @@
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
## Available catalogues (languages)
CAT = fr.cat us.cat es.cat de.cat it.cat cn.cat tw.cat fi.cat pl.cat cz.cat hu.cat ro.cat
CAT = fr.cat us.cat es.cat de.cat it.cat cn.cat tw.cat fi.cat pl.cat cz.cat hu.cat ro.cat et.cat
.SUFFIXES: .cat .msg
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
# checking nls, add a new langage : just next line
my @langages = ("us.msg","fr.msg","es.msg","de.msg","it.msg");
my @langages = ("us.msg","fr.msg","es.msg","de.msg","it.msg","et.msg");
# fr.msg is used as the reference nls
my $reference = "fr.msg";
......
$ Aug 2001, Initial version by Lauri Jesmin, jesmin@ut.ee
$ Mar 2002, updated to 3.3.4b3 by Lauri Jesmin, jesmin@ut.ee
$ codeset=iso-8859-15
$quote "
$set 1 Konfiguratsioonifaili ttlemise ajal kasutatavad teated
1 "Seadete fail sisaldab vigu.\n"
3 "Viga real %d : %s"
102 "3.3a"
$set 2 Teated, mida kasutab Conf failide kontrollimisel
$set 3 Erinevad teated peamises programmis
1 "Kataloogi %s kasutamine on takistatud: %m"
$set 4 Peamises korduses kasutatud teated
11 "Sinu kirja saatmisest aadressile %s keelduti"
12 "Sinu kirja ei saanud saata, kuna see oli suurem \n\
kui maksimaalne kirja suurus selles listis.\n"
15 "Sinu kirja saatmisest listi % keelduti.\n\
Seetttu saadan kirja sulle tagasi.\n\n\
Sinu kiri: \n"
17 "Tulemused sinu kskudest"
18 "Leitud ksk 'quit': ignoreerin kirja lppu.\n"
19 "Ksku ei mistetud: ignoreerin kirja lppu.\n"
24 "Lppes ksk EXPIRE sinu listil %s"
26 "Lugejad on :\n"
27 "Kui soovid neid lugejaid eemaldada, kasuta jrgnevaid kske :\n"
28 "Listi %s lugejatest ei uuendanud %d peva jooksul ei kinnitanud %d oma soovi.\n"
37 "Ignoreerin kirja sisu, kuna see ei ole text/plain.\n Kui te ei saa kirja saata tekstivormis, pange oma ksk kirja subject reale.\n"
38 "Sinu kiri listi %s saadeti edasi listi toimetaja(te)le\n"
39 "Kirjast ei leitud htegi ksku"
40 "Modereerin sinu kirja"
$set 5 Teated, mida kasutatakse triistade moodulis
1 "Safefork ei saa hakkama uue protsessi loomisega : %m"
2 "Viga marsruutimisel ?"
3 "Jrgnevat kirja ei saadetud listi, kuna tundus et ta sisaldas kske \n\
listserverile, nagu subscribe, unsubscibe, help, index, get vms.\n\n\
Kui see tepoolest oli nii, siis saatke edaspidi ksud aadressile %s, \n\n\
see on robot mis kske ttleb.\n\n\
Kui see kiri tepoolest oli meldud listi saatmiseks, siis tegelikult\n\n\
tdelti teie kirja kui ksklusi tarkvarale. Palun vtke hendust teenuse \n\n\
haldajaga (%s), siis vib teie kiri ikkagi kohale juda. \n\n\
---- Kahtlase teate algus ---- \n"
4 "---- Kahtlase teate lpp ----\n"
$set 6 Mooduli Commands.pm teated
2 "Ei saa hakkama abifaili lugemisega : %s\n"
3 "Listis %s ei ole lugejaid.\n"
5 "Listi '%s' ei ole olemas.\n"
7 "Selle listi arhiivides pole htegi faili.\n"
8 "Nutud faili ei ole olemas.\n"
9 "List on privaatne : Sa ei saa lugeda arhiivi.\n"
10 "List on privaatne : Sa ei saa vaadata saadavaid faile.\n"
11 "List is privaatne : Sa ei saa vaadata listi lugejaid.\n"
13 "Ksu sntaks on vigane.\n"
15 "Autentimine ei nnestunud\n\n"
16 "Ilmselt proovisite kinnitada listi liikmeks saamise soovi erinevalt\n\
e-posti aadressilt. Proovige kasutada sama aadressi, mis soovis oli."
18 "Teid eemaldati listi %s lugejate hulgast."
21 "Uuendati teie liikmestaatust listis '%s'"
24 "Sellesse listi liikmete lisamine on hetkel peatatud.\n"
25 "Teie liitumise/lahkumise soov saadeti edasi listi omanikule kinnitamiseks\n\
Peale kinnituse saamist teavitatakse teid listiga liitumisest vi listist\n\
lahkumisest.\n"
26 "Listist %s lahkumine ei ole vimalik.\n"
27 "Uuendati informatsiooni teie liikmestaatuse kohta.\n"
28 "Olete nd listi %s liige.\n"
29 "Informatsioon listi kohta saadetakse eraldi kirjas.\n"
30 "Teie e-postiaadressi ei leitud listist %s. Vibolla seadsite end listi\n\
liikmeks mnelt teiselt e-posti aadressilt ?\n"
31 "Teid eemaldati listist %s.\n\
Tname teid.\n"
32 "Ainult listi %s omanikud vivad listi liikmeid lisada/eemaldada.\n\
Teil ei ole seda ksku kasutada lubatud vi ei lisanud te ksuga kaasa \n\
teie identifitseerimiseks vajalikku informatsiooni.\n"
33 "E-posti aadressi %s ei leitud listist.\n"
34 "Teid eemaldas listist %s, listi omanik.\n\
Harilikult on selline teguviis tingitud sellest, et teie aadress phjustab\n\
veateateid. Teie aadress vib siiski korrektselt ttada. Kui ttab, siis\n\
palun vabandage meid probleemide prast ning uuendage oma liikmestaatust.\n"
35 "Arhiiv saadetakse teile eraldi kirjas.\n"
36 "Uuendati kasutaja %s informatsiooni listis %s.\n"
37 "Kasutaja %s on nd listi %s liige.\n"
38 "Kasutaja %s eemaldati listist %s/\n"
39 "Keegi (loodetavasti teie) soovis listi %s kasutaja \n\
lisamist vi eemaldamist.\n\n\
Kui soovite, et see saaks tehtud, saatke aadressile %s\n\
kiri, mis sisaldab \n\n\
%s\n\n\
Kui te ei soovi, et midagi ette vetaks, lihtsalt ignoreerige seda teadet.\n"
40 "Uuendati teie seadeid listis %s.\n"
41 "Listi %s saadetud kirjale ei ole vimalik juurde pseda vtmega %s.\n\
Mni listi moderaatoritest vib selle kirja juba listi saatnud olla\n.\n"
43 "Kiri %s listi %s lkati tagasi.\n"
44 "Kiri %s saadeti laiali listi %s.\n"
45 "List %s ei aktsepteeri DIGEST moodi. Sinu seadeid ei uuendatud seoses selle ksuga.\n"
46 "MODINDEX on lubatud ainult listi moderaatoritele.\n\
Teie ei ole listi %s moderaator.\n"
47 "Ksud EXPIRE, EXPIREINDEX ja EXPIREDEL on lubatud ainult listiomanikele.\n\
Teie ei ole listi %s omanik.\n"
48 "\
Keegi (loodetavasti teie) nudis, et listi %s liikmed kes on listid olnud \n\
rohkem kui %d peva, uuendaksid oma liikmestaatust .\n\
Kui te ei soovi seda tegevust sooritada, lihtsalt ignoreerige seda teadet.\n\
Et see tegevus sooritada, saatke aadressile %s selline ksk:\n\
\n\
AUTH %s EXPIRE %s %d %d\n"
49 "\
ks EXPIRE ksk on parasjagu rakendatud listile %s.\n\
Selle ksu kivitas omanik %s (%s)\n\
hele listile ei saa korraga olla rohkem kui 1 EXPIRE ksk korraga ttamas.\n\
Kesolev EXPIRE ksk nuab, et oma liikmestaatust uuendaksid need listi liikmed\n\
listi liikmed, kes on listis olnud enam kui %d peva. EXPIRE ksu t juab \n\
lpule %d peva jooksul (%s).\n"
52 "%s ei saanud kinnitust jrgnevatele aadressidele :\n"
53 "Aegumisprotsessi peatamiseks saatke ksk: EXPIREDEL %s\n"
54 "Listis %s ei tta parasjagu EXPIRE ksk.\n"
55 "Peatasite EXPIRE ksu t listil %s\n"
56 "\
Listil %s kivitati EXPIRE ksk . See ksk lpetab oma t\n\
%d peva jooksul. Peale seda saate nimekirja aadressidest, kes ei uuendanud \n\
liikmestaatust vastava aja jooksul.\n\
Need aadressid saate eemaldada listist, kasutades DEL ksku.\n"
57 "Selleks, et lugeda aadresside nimekirja, kust ei ole uuendatud listi\n\
liikmestaatust kasutage ksku EXPIREINDEX %s\n"
58 "Te saate eemaldada need aadressid listist, kui kasutate jrgnevaid kske :\n"
60 "\
Ei saanud kivitada EXPIRE ksku, kuna EXPIRE ksule peab jrgnema selgitus\n\
nendele listi lugejatele, kes peavad uuendama oma liikmestaatust.\n\
See tekst peab:\n\n\
* algama kohe jrgmiselt realt peale EXPIRE ksku\n\
* sisaldama vhemalt 20 sna\n\
* lppema snaga QUIT.\n"
61 "Seega saadan kirja teile tagasi:\n"
67 "Hetkel olete nende listide liige:\n\n"
68 "Ei leia kirja, mille autentimisvti on %s.\n"
69 "%s saatis aegumisteated jrgnevatele aadressidele:\n"
70 "\nSiin ttab Sympa %s : http://listes.cru.fr/sympa/\n"
71 "Lahku listist %s"
72 "\n\nOled nende listide omanik:\n\n"
73 "\n\nOled nende listide toimetaja:\n\n"
74 "Kasutajalt %s nutakse ksu %s titmiseks enese autentimist\n"
75 "Luba kasutajal %s lahkuda suvalisest listist\n"
76 "Meeldetuletus listi %s liikmestaatusest"
77 "Olete listi %s liige e-posti aadressilt %s\n"
78 "Meeldetuletus saadeti kikidele %d-le %s listi lugejale\n"
79 "Te soovisite, et listi %s kidele lugejatele saadetaks meeldetuletus\n\
nende liikmestaatuse kohta.\n\n\
Kui soovite, et see tehtud saaks, saatke kiri aadressile %s\n\
sisuga \n\n\
%s\n\n\
Kui soovite, et meeldetuletust ei saadetaks, ignoreerige seda kirja.\n"
80 "Teil ei ole lubatud kasutada ksku %s listil %s\n"
81 "Kasutajajuhend"
82 "Avalikud listid"
83 "Liikmestaatuse kokkuvte"
84 "Kasutaja %s on juba listi %s liige\n"
85 "Kasutaja %s kutsuti liituma listiga %s.\n"
86 "Kasutajat %s ei soovita listi %s.\n"
90 "Listis %s on lubatud vaid need vastuvtuviisid: %s\n\
Teie seadeid ei muudetud.\n"
91 "%s list ei paku liikmetele seadeid.\n"
92 "Ei saanud hakkama listilugejate seadete muutmisega listis %s.\n"
260 "Keegi (loodetavasti teie) soovis teid lisada listi %s.\n\
Kui soovite saada listi liikmeks, siis:\n\
\n\
* vastake sellele kirjale\nVI\n\
* saatke kiri aadressil %s teemareal tekstiga\n %s\nVI\n\
* klikkige siia viitele %s\n\
\n\
Kui te ei soovi saada selle listi liikmeks ei pea te midagi tegema\n"
261 "Keegi (loodetavasti teie ise) soovis, et teie e-posti aadress eemaldataks \n\
listist %s.\n\
Kui te tepoolest soovite sellest listist lahkuda, siis: \n\
\n\
* vastake sellele kirjale\nVI\n\
* saatke kiri aadressile %s, kirja teemareale kirjutage:\n %s\nVI\n\
* klikkige urlile %s\n\n\
\
Samuti saate seda teha veebiaadressilt %s\n\
Kui te ei soovi listist lahkuda, vite rahulikult seda teadet ignoreerida.\n"
262 "Teie kirja S/MIME signatuur kontrolliti edukalt"
263 "Teie kiri ei olnud saatetud multipart/signed vormigus vi Sympa ei suutnud\n kontrollida signatuuri (Sympa ei saa kontrollida signatuuri kui ksk on\nsaadetud kirja teemareal)."
$set 7 Kskude syslog teated (Commands.pm)
$set 8 Teatead failist List.pm
1 "Listi %s omanikud"
2 "Listiga %s liitumise soov"
3 "Listi %s omanik,\n\n\
1 kasutaja soovis liituda teie listiga. Kui te nustute sellega, klikkige \n\
jrgnevale URLile:\n\n\
mailto:%s?subject=auth%%20%s%%20ADD%%20%s%%20%s%%20%s\n\n\
vi saatke e-kiri aadressile %s ning kirja teemareale pange:\n\
AUTH %s ADD %s %s %s\n"
6 "Tere tulemast listi %s"
7 "Fail"
9 "Kokkuvte listist %s"
REJECT %s %s\n"
12 "Selleks, et saata kaasa pandud kiri listi %s:\n\
mailto:%s?subject=CONFIRM%%20%s\n\
vi saatke kiri aadressile %s jrgneva teemareaga:\n\
CONFIRM %s\n"
13 "Sisukord"
14 "Listi %s kokkvtte lpp"
16 "Nutakse identifitseerimist"
21 "INFO: %s list %s aadressilt %s %s"
22 "INFO: ksk %s listis %s aadressilt %s %s \n (midagi ei pea tegema)\n"
23 "HOIATUS: %s %s ei saanud lahkuda listist %s kuna tema aadressi ei \n\
leitud sellest listist\n ( Te vite aidata seda inimest )\n"
24 "Lahkumissoov listist %s"
25 "Listi %s omanik,\n\n\
Teie listist paluti kustutada ks kasutaja. Kui te nustute\n\
selle sooviga, klikkige jrgneval URLil:\n\n\
mailto:%s?subject=auth%%20%s%%20DEL%%20%s%%20%s\n\n\
vi saatke e-kiri aadressile %s jrgneva teemareaga:\n\
AUTH %s DEL %s %s\n"
26 "INFO ksu %s listil %s aadressilt %s %s tunnistas klblikuks %s\n (kik ok)\n"
27 "Vigade hulk listis %s on %d%%.\n\n\
Te peaks kustutama vigasid genereerivad kasutajad : \n\
%s/reviewbouncing/%s"
28 "HOIATUS: vigade arv on liiga suur listis %s"
29 "Kutse liitumaks listiga %s"
30 "Teid kutsuti listi %s"
31 "Listi %s kokkuvte"
$set 11 Messages used by the smtp module.
1 "Your system does not conform to the POSIX P1003.1 standard, or\n\
your Perl system does not define the _SC_ARG_MAX constant in its POSIX\n\
library. You must modify the smtp.pm module in order to set a value\n\
for variable $max_arg.\n"
2 "Unable to create a channel in smtpto: %m"
$set 12 MIME headers
1 "1.0"
2 "us-ascii"
3 "7bit"
4 "SYMPA <%s>"
$set 14 Pour le web
1 "et"
2 "estonian"
$set 15 Templates files
1 "tervituskiri"
2 "listist lahkumise kiri"
3 "kiri kustutamisest"
4 "kirja jalus"
5 "kirja pis"
6 "meeldetuletuskiri"
7 "kiri toimetaja keeldumisest"
8 "listi liitumisele kutsuv kiri"
9 "abifail"
10 "listide kataloog"
11 "globaalne meeldetuletuskiri"
12 "kokkuvttev kiri"
13 "listi kirjeldus"
14 "listi koduleht"
15 "listi soovimise teade"
16 "listi tekitamisest teavitamise teade"
17 "viirusest teavitamise teade"
$set 16 Listm parameters titles
1 "Konto"
2 "Kes saab listi liikmeid lisada"
3 "Anonmne saatja"
4 "Textiphised arhiivid"
5 "sagedus"
6 "juurdepsuigus"
7 "Veateadete haldamine"
8 "hoiatamise hr"
9 "peatamise mr"
10 "Modereerimata teadete aegumine"
11 "Salajane sne unikaalsete vtmete genereerimiseks"
12 "Listi loomine"
16 "Lisatav piserida"
17 "Teemarea mrgistamine"
18 "Listiga liitumise profiil"
19 "vastuvtu viis"
20 "nhtavus"
21 "Kes vib kustutada listi lugejaiks soovijaid"
22 "Kokkuvtte sagedus"
23 "pevi"
24 "tund"
25 "minut"
26 "Moderaatorid"
27 "e-posti aadress"
28 "vastuvtu viis"
29 "nimi"
30 "isiklik informatsioon"
31 "Manuse tp"
32 "Pealesunnitud vastusaadress"
33 "Interneti domeeninimi"
34 "Failist lisamine"
35 "LDAP pringuga kasutajate lisamine"
36 "kaughost"
37 "kaugport"
38 "kaugkasutaja"
39 "kaugparool"
40 "eesliide"
41 "filter"
42 "eraldatud atribuut"
43 "valik (kui vimalik)"
44 "Listi kasutajate lisamine"
45 "SQL pringuga kasutajate lisamine"
46 "andmebaasi tp"
47 "kaughost"
48 "andmebaasi nimi"
49 "kaugkasutaja"
50 "kaugparool"
51 "SQL pring"
53 "Kes saab nha infot listi kohta"
54 "Kes vib inimesi listi kutsuda"
55 "Listi keel"
56 "Maksimaalne kirja suurus"
57 "Omanik"
58 "e-posti aadress"
59 "vastuvtu viis"
60 "nimi"
61 "isiklik informatsioon"
62 "profiil"
63 "Prioriteet"
64 "Kes vib kivitada meeldetuletuse"
65 "Pea meeles tagasiaadress"
66 "Vastusaadress"
67 "Kes vib listi liikmeid vaadata"
68 "Kes vib kirju saata"
69 "Seadete jrjekorranumber"
70 "Jagatud dokumendid"
71 "Listi staatus"
72 "Listi teema"
73 "Kes vib listiga liituda"
74 "Listi teemad"
75 "Lisamiste aegumine"
76 "Kes vib listist lahkuda"
77 "Seadete viimane uuendamine"
81 "Kasutajaandmete allikas"
82 "Kellele on list nhtav"
83 "Veebiarhiivid"
84 "juurdepsu igused"
85 "Tervitusteksti vastusaadress"
86 "Kes saab vaadata"
87 "Kes saab toimetada"
88 "Vimalikud listiga liitumise variandid"
89 "vastuvtu viis"
90 "Vastusaadress"
91 "vrtus"
92 "teine e-posti aadress"
93 "usutakse olemasolevat piserida"
94 "henduse seaded"
97 "otsingu skoop"
98 "henduse aegumine"
135 "LDAPi 2-tasemelise pringu lisamine"
136 "arvuti nimi"
137 "port"
138 "kasutajanimi"
139 "parool"
140 "first-level suffix"
141 "first-level filter"
142 "first-level extracted attribute"
143 "first-level selection"
144 "second-level suffix template"
145 "second-level filter template"
146 "second-level extracted attribute"
147 "second-level selection"
148 "environment variables for database connexion"
197 "first-level search scope"
198 "first-level connection timeout"
199 "second-level search scope"
200 "second-level connection timeout"
201 "first-level regular expression"
202 "second-level regular expression"
$set 17 Kpsiste aegumisperioodid
1 "sessioon"
2 "10 minutit"
3 "30 minutit"
4 "1 tund"
5 "6 tundi"
6 "1 pev"
7 "1 ndal"
......@@ -686,7 +686,7 @@ my %alias = ('reply-to' => 'reply_to',
'title_id' => 54,
'group' => 'command'
},
'lang' => {'format' => ['fr','us','de','it','fi','es','tw','cn','pl','cz','hu','ro'],
'lang' => {'format' => ['fr','us','de','it','fi','es','tw','cn','pl','cz','hu','ro','et'],
'default' => {'conf' => 'lang'},
'title_id' => 55,
'group' => 'description'
......
title.fr verification quotidienne des dates d'expiration des certificats ; l'utilisateur est averti quand son certificat a expir ou va expirer d'ici trois jours
title.us daily certificate expiration date checking ; users are warned when their certificate has expired or expires within 3 days
title.et sertifikaadi aegumist kontrollitakse iga pev, kasutajaid hoiatatakse aegumisest 3 peva ette
title.hu hitelestsi bizonylatok lejrsi idejnek napi ellenrzse; a felhasznlkat rtestjk, ha a bizonylatuk lejrt vagy 3 napon bell le fog jrni
/ACTION
......
title.fr mise a jour quotidienne des listes de révocation
title.us daily certificate revocation list update
title.et sertifikaatide kehtivuse nimekirja uuendatakse iga päev
title.hu napi frissítése a hitelesítési bizonylatok visszavonásának
/ACTION
......
title.fr expiration de bounces 10 jours antérieurs au dernier mail diffusé
title.us expire of bounces older than 10 days before message distribution
title.et vigased kirjad eemaldatakse 10 päeva peale kirja saatmist
/ACTION
......
title.fr procedure d'expiration : envoi de 2 messages d'avertissement avant suppression
title.us expiration routine : sending of 2 warning mails before deletion
title.et aegumissüsteem : enne kustutamist saadetakse 2 kirja
title.hu törlés menete: a végleges törlés elõtt 2 figyelmeztetõ levelet küld ki
/STEP1
......
title.fr envoi d'un message de rappel tous les 2 mois aux abonnés de la liste
title.us remind message sending to the list subscribers every 2 mounth
title.et meeldetuletuskirjad saadetakse listi lugejatele iga 2 kuu tagant
/INIT
@selection = select_subs (older([execution_date]))
......
title.fr envoi d'un message de rappel tous les mois aux abonnés de la liste
title.us remind message sending to the list subscribers every mounth
title.et meeldetuletuskirjad saadetakse listi liikmetele igal kuul
/INIT
@selection = select_subs (older([execution_date]))
......
title.fr envoi d'un message de rappel tous les ans aux abonns de la liste
title.us remind message sending to the list subscribers every year
title.et meeldetuletuskirjad saadetakse listi liikmetele korra aastas
title.hu emlkeztet zenet kldse vente a listatagoknak
/INIT
......
......@@ -50,6 +50,8 @@ $PREVPGLINK$
zprv, strana
[ELSIF lang=hu]
levelek, oldalak
[ELSIF lang=et]
kirju, leheklg #
[ELSE]
mails, page #
[ENDIF]
......@@ -67,6 +69,8 @@ Suivi chronologique
Chronologicky
[ELSIF lang=hu]
Idrendben
[ELSIF lang=et]
Ajaline
[ELSE]
Chronological
[ENDIF]
......@@ -79,6 +83,8 @@ Chronological
<b>Tma</b> (<i>thread</i>)
[ELSIF lang=hu]
<b>Tmk szerint</b>
[ELSIF lang=et]
<b>Teema jrgi limedena</b>
[ELSE]
<B>Thread</B>
[ENDIF]
......@@ -101,6 +107,8 @@ Archives bas
Archv zaloen na
[ELSIF lang=hu]
Archvumot kezeli:
[ELSIF lang=et]
Arhiveerib:
[ELSE]
Archive powered by
[ENDIF]
......@@ -146,6 +154,8 @@ Archive powered by
Archv zaloen na
[ELSIF lang=hu]
Archvumot kezeli:
[ELSIF lang=et]
Arhiveerib:
[ELSE]
Archive powered by
[ENDIF]
......@@ -176,6 +186,8 @@ Suivi chronologique
Chronologicky
[ELSIF lang=hu]
Idrendben
[ELSIF lang=et]
Ajaline
[ELSE]
Chronological
[ENDIF]
......@@ -189,6 +201,8 @@ Chronological
<b>Tma</b> (<i>thread</i>)
[ELSIF lang=hu]
<b>Tmk szerint</b>
[ELSIF lang=et]
<b>Teema jrgi limedena</b>
[ELSE]
<b>Thread</b>
[ENDIF]
......@@ -226,6 +240,8 @@ suite
dal
[ELSIF lang=hu]
kvetkez
[ELSIF lang=et]
edasi
[ELSE]
next
[ENDIF]
......@@ -273,6 +289,8 @@ Message non disponible
Zprva nen dostupn
[ELSIF lang=hu]
A levl nem rhet el.
[ELSIF lang=et]
Kirja ei ole.
[ELSE]
Message not available
[ENDIF]
......@@ -372,6 +390,8 @@ Chronologie
Chronologicky
[ELSIF lang=hu]
Idrendben
[ELSIF lang=et]
Ajaline
[ELSE]
Chronological
[ENDIF]
......@@ -386,6 +406,8 @@ Conversation
Tma
[ELSIF lang=hu]
Tma
[ELSIF lang=et]
Teema jrgi
[ELSE]
Thread
[ENDIF]
......@@ -433,6 +455,10 @@ $TNEXTBUTTON$
Vlasz a feladnak <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="$FROMADDR$" CHECKED>
a listnak <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="[list]@[list_conf->host]">
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_compose_mail" VALUE="Vlasz">
[ELSIF lang=et]
Vasta saatjale <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="$FROMADDR$" CHECKED>
listi <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="[list]@[list_conf->host]">
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_compose_mail" VALUE="Vasta">
[ELSE]
Reply to sender <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="$FROMADDR$" CHECKED>
to list <INPUT TYPE="radio" NAME="to" VALUE="[list]@[list_conf->host]">
......@@ -455,6 +481,8 @@ $TNEXTBUTTON$
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_remove_arc" VALUE="Oznait tuto zprvu ke smazn">
[ELSIF lang=hu]
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_remove_arc" VALUE="A levl megjellse trlsre">
[ELSIF lang=et]
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_remove_arc" VALUE="Mrgi see kiri kustutamiseks">
[ELSE]
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_remove_arc" VALUE="tag this mail for deletion">
[ENDIF]
......@@ -473,6 +501,8 @@ $TNEXTBUTTON$
<INPUT TYPE="submit" NAME="action_remove_arc" VALUE="oznait tuto zprvu ke smazn">
[ELSIF lang=hu]
<INPUT TYPE="button" NAME="action_remove_arc" VALUE="A levl megjellse trlsre" onClick="request_confirm(this.form,'Tnyleg trlni szeretnd ezt a levelet?')">
[ELSIF lang=et]
<INPUT TYPE="button" NAME="action_remove_arc" VALUE="Mrgi see kiri kustutamiseks" onClick="request_confirm(this.form,'Oled kindel, et soovid selle kirja ra kustutada?')">
[ELSE]
<INPUT TYPE="button" NAME="action_remove_arc" VALUE="tag this mail for deletion" onClick="request_confirm(this.form,'Do you really want to delete this message ?')">
[ENDIF]
......@@ -556,6 +586,8 @@ Dimanche
Nedle
[ELSIF lang=hu]
Vasrnap
[ELSIF lang=et]
Phapev
[ELSE]
Sunday
[ENDIF]
......@@ -566,6 +598,8 @@ Lundi
Pondl
[ELSIF lang=hu]
Htf
[ELSIF lang=et]
Esmaspev
[ELSE]
Monday
[ENDIF]
......@@ -576,6 +610,8 @@ Mardi
ter
[ELSIF lang=hu]
Kedd
[ELSIF lang=et]
Teisipev
[ELSE]
Tuesday
[ENDIF]
......@@ -586,6 +622,8 @@ Mercredi
Steda
[ELSIF lang=hu]
Szerda
[ELSIF lang=et]
Kolmapev
[ELSE]
Wednesday
[ENDIF]
......@@ -596,6 +634,8 @@ Jeudi
tvrtek
[ELSIF lang=hu]
Cstrtk
[ELSIF lang=et]
Neljapev
[ELSE]
Thursday
[ENDIF]
......@@ -606,6 +646,8 @@ Vendredi
Ptek
[ELSIF lang=hu]
Pntek
[ELSIF lang=et]
Reede
[ELSE]
Friday
[ENDIF]
......@@ -616,6 +658,8 @@ Samedi
Sobota
[ELSIF lang=hu]
Szombat
[ELSIF lang=et]
Laupev
[ELSE]
Saturday
[ENDIF]
......@@ -629,6 +673,10 @@ Ne:Po:
<WEEKDAYSABR>
V:H:K:Sz:Cs:P:Szo
</WEEKDAYSABR>
[ELSIF lang=et]
<WEEKDAYSABR>
P:M:T:K:N:R:L