Commit 3786e3f1 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent a31a50e8
......@@ -765,11 +765,11 @@ msgid ""
"You may also wish to sort subscribers according to different criteria by "
"clicking on the corresponding column header."
msgstr ""
"Por defecto, cada página muestra 25 suscriptores. Puedes navegar a "
"través de las páginas utilizando las flechas de navegación o mostrando más "
"suscriptores en cada página. Puedes también reordenar la lista de "
"suscriptores según diferentes criterios pinchando en la correspondiente "
"cabecera de cada columna."
"Por defecto, cada página muestra 25 suscriptores. Puedes navegar a través de "
"las páginas utilizando las flechas de navegación o mostrando más "
"suscriptores en cada página. Puedes también ordenar la lista de suscriptores "
"según diferentes criterios pinchando en la correspondiente cabecera de cada "
"columna."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:132
msgid ""
......@@ -1460,8 +1460,8 @@ msgstr ""
"comunicaciones agradables: la \"Netiqueta\"</strong>. Como moderador o dueño "
"de una lista, tu rol consiste en que los suscriptores las respeten. "
"Encontrarás los principios generales de la Netiqueta, así como muchos "
"enlaces en la <a target=\"_blank\" href=\"https://es.wikipedia.org/wiki/"
"Netiqueta\">página de la Wikipedia dedicada a la Netiqueta</a>."
"enlaces en la <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Netiquette\">página de la Wikipedia dedicada a la Netiqueta</a>."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:243
msgid ""
......@@ -1578,8 +1578,8 @@ msgid ""
"Go to the list environment <strong><a href=\"../home\">homepage</a></strong> "
"and <strong>log on</strong>."
msgstr ""
"Ve a la <a href=\"../home\">página principal</a> del entorno web y "
"<strong>accede</strong>."
"Ve a la <strong><a href=\"../home\">página principal</a></strong> del "
"entorno web y <strong>accede</strong>."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:13
msgid ""
......
......@@ -557,7 +557,7 @@ msgid ""
"\">MIME</acronym> attachment at the end of each message distributed to the "
"list."
msgstr ""
"<strong>pé de páxina da mensaxe</strong>: cando estea dispoñible, engádesde "
"<strong>pé de páxina da mensaxe</strong>: cando estea dispoñible, engádese "
"como un adxunto <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose "
"Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> ao final de cada mensaxe "
"distribuída na lista."
......@@ -734,10 +734,10 @@ msgid ""
"You may also wish to sort subscribers according to different criteria by "
"clicking on the corresponding column header."
msgstr ""
"Por defecto, cada páxina amosa 25&#160; subscritores. Podes navegar polas "
"páxinas usando as frechas ou amosar máis subscritores en cada páxina. Tamén "
"podes ordenar os subscritores segundo un criterio diferente premendo no "
"título da columna correspondente."
"Por defecto, cada páxina amosa 25 subscritores. Podes navegar polas páxinas "
"usando as frechas ou amosar máis subscritores en cada páxina. Tamén podes "
"ordenar os subscritores segundo un criterio diferente premendo no título da "
"columna correspondente."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:132
msgid ""
......@@ -2482,7 +2482,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ás veces é imposible enviar mensaxes a unha lista mesmo cando se está "
"subscrito a ela: é o caso das listas de anuncios, que se empregan para "
"enviar información desde un único remitente a un amplo número de receptores."
"enviar información dende un único remitente a un amplo número de receptores."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:13
msgid "Interest of mailing lists"
......@@ -2545,7 +2545,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hai <strong>miles de listas de correo</strong> de todo tipo en internet: "
"públicas ou privadas, gratis e de pago, coa subscrición condicionada a "
"certas condicións e libres, etc. Estas listas poden ter desde unha ducia de "
"certas condicións e libres, etc. Estas listas poden ter dende unha ducia de "
"membros a varios miles."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:27
......@@ -2839,8 +2839,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Os propietarios e moderadores pódense converter en listmasters</"
"strong> ao tratar de solucionar un problemas que non están documentados. Non "
"obstante, é mellor iso que os subscritores se poñan en contacto directo cos "
"listmasters."
"obstante, é mellor iso a que os subscritores se poñan en contacto directo "
"cos listmasters."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:95
msgid "Owners"
......@@ -3907,7 +3907,7 @@ msgid ""
"you to <strong>send subscription reminders</strong> to list members on a "
"regular basis."
msgstr ""
"A '<strong>Tarefa períodica de recordatorio de subscrición</strong>' permite "
"A '<strong>Tarefa perdica de recordatorio de subscrición</strong>' permite "
"<strong>enviar recordatorios de subscrición aos subscritores</strong> da "
"lista de forma regular."
......@@ -5546,7 +5546,7 @@ msgid ""
"To do that, follow the instructions available in the <a href=\"#howitworks"
"\">How the mailing list service works</a> section."
msgstr ""
"Para aforrar tempo, podes enviar varios comando nunha única mensaxe. Para "
"Para aforrar tempo, podes enviar varios comandos nunha única mensaxe. Para "
"iso, sigue as instrucións que aparecen na sección <a href=\"#howitworks"
"\">Como funciona un servizo de listas de correo</a>."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment