Commit 4ee540ff authored by sikeda's avatar sikeda
Browse files

[dev] Add translation with new msgid to gettext catalogs so that spell corrections are followed.


git-svn-id: https://subversion.renater.fr/sympa/branches/sympa-6.2-branch@9024 05aa8bb8-cd2b-0410-b1d7-8918dfa770ce
parent f893017e
......@@ -7970,8 +7970,8 @@ msgstr ""
#. (list.name)-)
#: ../mail_tt2/request_auth.tt2:18
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list %"
"1"
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"%1"
msgstr ""
#. (-)
......@@ -8202,15 +8202,15 @@ msgstr "القوائم الجديده"
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:29
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@%"
"3."
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@"
"%3."
msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:31
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:34 ../mail_tt2/welcome.tt2:12
......@@ -11644,8 +11644,8 @@ msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:32
msgid ""
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:469
......@@ -11794,6 +11794,30 @@ msgid ""
"was over the maximum size allowed on this list."
msgstr ""
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid "Select the Archive months you want to delete or download (ZIP format):"
msgstr "اختر ادناه المحفوظات و الأشهر التي تريد حذف او تنزيلها (بشكل مضغوط) :"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Download ZIP File"
msgstr "تحميل ملف مضغوط"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to download a ZIP file containing the selected archives?"
msgstr "هل تريد تحميل الملفات المختارة من الأرشيف؟"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "comments start with a #"
msgstr "# تعني ملاحظة"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:24
msgid "only one character * is allowed in a line"
msgstr "مسموح بشعار * واحد فقط لكل سطر"
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:96
msgid "Database connection restored"
msgstr "تم استعادة الأتصال بقاعدة البيانات"
#, fuzzy
#~ msgid "Customizing: "
#~ msgstr "تطويع"
......
......@@ -2675,8 +2675,8 @@ msgid ""
"family %1"
msgstr ""
"S'acaba d'enviar una confirmació a aquesta adreça. Fent clic en l'enllaç que "
"conté us donareu definitivament de baixa de totes les llistes de la família %"
"1"
"conté us donareu definitivament de baixa de totes les llistes de la família "
"%1"
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:4
msgid "Biggests Lists"
......@@ -6020,8 +6020,8 @@ msgstr ""
#: ../mail_tt2/command_report.tt2:30
msgid "Information regarding user %1 has been updated for list %2."
msgstr ""
"La Informació en quant a l'usuari %1 ha estat actualitzada per a la llista %"
"2."
"La Informació en quant a l'usuari %1 ha estat actualitzada per a la llista "
"%2."
#. (notice.email,notice.listname)
#: ../mail_tt2/command_report.tt2:33
......@@ -7632,8 +7632,8 @@ msgstr "Impossible enviar un missatge des de '%1' a la llista '%2'."
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:385
msgid "Unable to access the message authenticated with key '%1' for list '%2'."
msgstr ""
"Impossible accedir al missatge autenticat amb la clau '%1' per a la llista '%"
"2'."
"Impossible accedir al missatge autenticat amb la clau '%1' per a la llista "
"'%2'."
#. (sub)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:386
......@@ -8277,8 +8277,8 @@ msgstr "Has demanat donar de baixa (desubscriure) un usuari de la llista %1."
#. (list.name)-)
#: ../mail_tt2/request_auth.tt2:18
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list %"
"1"
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"%1"
msgstr ""
"Has demanat que se li enviï un recordatori de subscripció per a cada un dels "
"membre de la llista %1"
......@@ -8546,8 +8546,8 @@ msgstr "Gestió de la llista %1"
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:29
#, fuzzy
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@%"
"3."
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@"
"%3."
msgstr ""
"Heu estat designat(da) como a administrador/a de la llista %2@%3 per %1."
......@@ -8555,8 +8555,8 @@ msgstr ""
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:31
#, fuzzy
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr "Heu estat designat(da) como a moderador de la llista %2@%3 per %1."
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:34 ../mail_tt2/welcome.tt2:12
......@@ -12093,14 +12093,159 @@ msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:32
msgid ""
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr "Heu estat designat(da) como a moderador de la llista %2@%3 per %1."
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:473
msgid "to both"
msgstr "tant"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid "Select the Archive months you want to delete or download (ZIP format):"
msgstr "Seleccioneu els mesos que voleu eliminar o baixar (comprimit en ZIP):"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Download ZIP File"
msgstr "Baixa el fitxer ZIP"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to download a ZIP file containing the selected archives?"
msgstr "Voleu baixar un fitxer ZIP amb els arxius seleccionats?"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "comments start with a #"
msgstr "el caràcter # precedeix un comentari"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:23
msgid ""
"character * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any "
"sender from that exact domain"
msgstr ""
"el caràcter * coincideix amb qualsevol cadena. Exemple: \"*@spammer-domain."
"com\" correspon a qualsevol usuari d'aquest domini"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:24
msgid "only one character * is allowed in a line"
msgstr "només podeu fer servir un * per línia"
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You should check your mailbox now."
msgstr "Heu de comprovar la vostra bústia de correu."
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:68
msgid ": the name of the host the list is installed on; always available."
msgstr ""
": el nom del servidor on la llista es troba instal·lada; sempre disponible."
#: ../mail_tt2/authorization_reject.tt2:58
msgid ""
"Shared document reading is restricted to list subscribers authenticated with "
"a user certificate."
msgstr ""
"La lectura de documents compartits està restringida a la llista de "
"subscriptors autenticats amb certificat d'usuari."
#: ../mail_tt2/command_report.tt2:22
msgid "Your message contains a DKIM signature. It was successfully verified."
msgstr ""
"El vostre missatge conté una signatura DKIM. Aquesta ha estat verificada "
"correctament"
#. (notification_messages.size,operation)
#: ../mail_tt2/listmaster_groupednotifications.tt2:12
msgid ""
"%1 \"%2\" tagged notifications addressed to you are attached to this message."
msgstr ""
"teniu adreçades %1 \"%2\" notificacions etiquetades que s'han adjuntat a "
"aquest missatge."
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:49
msgid "No Database"
msgstr "Sense base de dades"
#. (db_type)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:55
msgid "No Database Driver for %1"
msgstr "No hi ha driver de base de dades per a %1"
#. (crashed_process,pid)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:63
msgid "Previous process %1 (with PID %2) has died unexpectedly."
msgstr ""
"El procés previ %1 (amb identificador %2) s'ha mort de forma inesperada."
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:96
msgid "Database connection restored"
msgstr "Restaurada la connexió de base de dades"
#. (param0,param1)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:225
msgid "Errors occurred while copying family %2 file in list %1 directory."
msgstr ""
"Error produït copiant l'arxiu de la família %2 en la carpeta de la llista %1."
#. (name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:336
msgid "Unknown authentication service %1."
msgstr "Servei d'autenticació %1 desconegut."
#. (list.name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:371
msgid "Failed to include members for list '%1'"
msgstr "Error al afegir membres a la llista '%1'"
#. (list.name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:374
msgid "The exportation to an LDAP directory failed for list '%1'"
msgstr "La exportació a un directori LDAP ha fallat per a la llista '%1'"
#. (new_listname)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:375
msgid "Unable to check list name '%1' on SMTP server"
msgstr "Impossible comprovar el nom de la llista '%1' en el servidro SMTP"
#. (consumer_name,oauth_provider,conf.wwsympa_url)
#: ../mail_tt2/message_report.tt2:104
msgid ""
"Sympa failed to retrieve data using %1 consumer, this may be because your "
"access token for OAuth provider %2 is out of date.\n"
"\n"
"Visit %3/oauth_check/%2 to check the token state and renew it if necessary."
msgstr ""
"Sympa no ha pogut recuperar les dades del client %1, probablement perquè el "
"vostre tiquet d'accés OAUth del servidor %2 no està actualitzat.\n"
"\n"
"Visiteu %3/oauth_check/%2 per comprovar l'estat del tiquet i renovar-lo si "
"és necessari."
#: ../mail_tt2/welcome.tt2:13
msgid "General information about mailing lists:"
msgstr "Informació general sobre llistes de distribució de correu:"
#. (virus_name,recipient,from)
#: ../mail_tt2/your_infected_msg.tt2:7
msgid ""
"Our virus checker found a virus named %1 in a message addressed to %2 and "
"that seems to be yours (From: %3)."
msgstr ""
"Un missatge que pel que sembla vau enviar (des de: %3) cap a %2 sembla que "
"contenia el virus anomenat %1."
#: ../src/lib/listdef.pm:515
msgid "Allow message personalization"
msgstr "Permetre la personalització de missatges"
#: ../src/lib/PlainDigest.pm:244 ../src/lib/PlainDigest.pm:297
msgid ""
"** Warning: A message part using unrecognized character set %s\n"
" Some characters may be lost or incorrect **\n"
"\n"
msgstr ""
"** Avís: Una part del missatge utilitza un joc de caràcters no reconegut %s\n"
" Alguns caràcter s'han perdut o són incorrectes **\n"
"\n"
#~ msgid "Customizing: "
#~ msgstr "Personalitza:"
......@@ -12637,8 +12782,8 @@ msgstr "tant"
#~ "User %1 has changed his owner/editor email address to %2. This changed "
#~ "has been performed to the following lists :"
#~ msgstr ""
#~ "L'usuari %1 ha canviat la seva adreça de correu d'administrador/editor a %"
#~ "2. Aquest canvi ha estat aplicat a les següents llistes :"
#~ "L'usuari %1 ha canviat la seva adreça de correu d'administrador/editor a "
#~ "%2. Aquest canvi ha estat aplicat a les següents llistes :"
#~ msgid ""
#~ "Dear owner of list %1,\n"
......@@ -13125,8 +13270,8 @@ msgstr "tant"
#~ msgid ""
#~ "Check your mailbox for new messages and examine the message from Sympa to "
#~ "find your password.\n"
#~ "\tEnter that password below. This will confirm your subscription to list %"
#~ "1."
#~ "\tEnter that password below. This will confirm your subscription to list "
#~ "%1."
#~ msgstr ""
#~ "Verifiqui la seva bústia d'entrada i busqui un missatge amb la seva "
#~ "contrasenya.\n"
......
......@@ -5301,8 +5301,8 @@ msgid ""
"your subscription to list %1."
msgstr ""
"Zkontrolujte e-mailovou schránku pro nově příchozí zprávy a zadejte\n"
"\theslo, které Vám zaslala Sympa, To potvrdí Vaši registraci do konference %"
"1\n"
"\theslo, které Vám zaslala Sympa, To potvrdí Vaši registraci do konference "
"%1\n"
#: ../web_tt2/subrequest.tt2:38
msgid "Your e-mail address"
......@@ -8474,8 +8474,8 @@ msgstr "Požadoval jste odhlášení z konference %1."
#. (list.name)-)
#: ../mail_tt2/request_auth.tt2:18
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list %"
"1"
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"%1"
msgstr "Chcete opravdu poslat připomínací zprávu k %1 členům?"
#. (-)
......@@ -8718,15 +8718,15 @@ msgstr "Konference"
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:29
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@%"
"3."
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@"
"%3."
msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:31
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:34 ../mail_tt2/welcome.tt2:12
......@@ -12219,8 +12219,8 @@ msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:32
msgid ""
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
#: ../src/etc/mhonarc-ressources.tt2:473
......@@ -12339,6 +12339,15 @@ msgid ""
"was over the maximum size allowed on this list."
msgstr ""
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid "Select the Archive months you want to delete or download (ZIP format):"
msgstr ""
"Vyberte archív, dle měsíce archivace, pro stažení nebo smazání (ZiP formát):"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Download ZIP File"
msgstr "Stáhnout zip soubor"
#, fuzzy
#~ msgid "Customizing: "
#~ msgstr "Úprava"
......@@ -12738,8 +12747,8 @@ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Check your mailbox for new messages and examine the message from Sympa to "
#~ "find your password.\n"
#~ "\tEnter that password below. This will confirm your subscription to list %"
#~ "1."
#~ "\tEnter that password below. This will confirm your subscription to list "
#~ "%1."
#~ msgstr ""
#~ "Zkontrolujte e-mailovou schránku pro nově příchozí zprávy a zadejte\n"
#~ "\theslo které Vám Sympa zaslala. To potvrdí\n"
......
......@@ -2699,8 +2699,8 @@ msgid ""
"family %1"
msgstr ""
"Soeben wurde eine Nachricht an diese Adresse gesandt. Erst wenn Sie auf die "
"Verknüpfung in dieser Nachricht klicken, werden Sie definitiv von der Liste %"
"1 gestrichen."
"Verknüpfung in dieser Nachricht klicken, werden Sie definitiv von der Liste "
"%1 gestrichen."
#: ../web_tt2/get_biggest_lists.tt2:4
#, fuzzy
......@@ -6455,8 +6455,8 @@ msgstr "Wiederabonnierung von %1"
msgid ""
"You have been subscriber of list %1@%2 with email %3 for 1 year or more;"
msgstr ""
"Sie sind mit der Adresse %3 seit einem Jahr oder länger Abonnent der Liste %"
"1@%2;"
"Sie sind mit der Adresse %3 seit einem Jahr oder länger Abonnent der Liste "
"%1@%2;"
#: ../mail_tt2/expire_warning1.tt2:7 ../mail_tt2/expire_warning2.tt2:7
#: ../mail_tt2/remind.tt2:6
......@@ -7288,8 +7288,8 @@ msgid ""
"this person's new email address."
msgstr ""
"Administrator %1 konnte seine Admin-E-Mail-Adresse nicht ändern (neue "
"Adresse ist %2), weil er über die folgende Datenquellen eingebunden ist: %"
"3.\n"
"Adresse ist %2), weil er über die folgende Datenquellen eingebunden ist: "
"%3.\n"
"\n"
"Sie sollten, falls Ihnen dies möglich ist, wahrscheinlich die neue Adresse "
"dieser Person in diese Datenquellen einpflegen."
......@@ -7985,8 +7985,8 @@ msgid ""
"this person's new email address."
msgstr ""
"Benutzer %1 konnte seine Abonnenten-E-Mail-Adresse nicht ändern (neue "
"Adresse ist %2), weil er über die folgende Datenquellen eingebunden ist: %"
"3.\n"
"Adresse ist %2), weil er über die folgende Datenquellen eingebunden ist: "
"%3.\n"
"\n"
"Sie sollten, falls Ihnen dies möglich ist, wahrscheinlich die neue Adresse "
"dieser Person in diese Datenquellen einpflegen."
......@@ -8324,8 +8324,8 @@ msgstr "Sie haben beantragt, Benutzer von Liste %1 zu entfernen."
#. (list.name)-)
#: ../mail_tt2/request_auth.tt2:18
msgid ""
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list %"
"1"
"You requested a subscription reminder to be sent to each subscriber of list "
"%1"
msgstr ""
"Sie haben beantragt, eine Abonnements-Erinnerung an alle Abonnenten der "
"Liste %1 zu schicken."
......@@ -8465,8 +8465,8 @@ msgid ""
"list server account %1. (This request came from host %2)."
msgstr ""
"Irgend jemand, wahrscheinlich Sie, hat ein erstes bzw. ein neues Passwort "
"für Ihren Listenserver-Account %1 beantragt. (Diese Anfrage kam von Rechner %"
"2)."
"für Ihren Listenserver-Account %1 beantragt. (Diese Anfrage kam von Rechner "
"%2)."
#: ../mail_tt2/sendpasswd.tt2:25
msgid ""
......@@ -8591,8 +8591,8 @@ msgstr "Verwaltung der Liste %1"
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:29
#, fuzzy
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@%"
"3."
"You have been delegated the responsability of list owner by %1 for list %2@"
"%3."
msgstr ""
"Ihnen wurde von %1 das Amt des Listeneigentümers für die Liste %2@%3 "
"übertragen."
......@@ -8601,8 +8601,8 @@ msgstr ""
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:31
#, fuzzy
msgid ""
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegated the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
"Ihnen wurde von %1 das Amt eines Listenmoderators für die Liste %2@%3 "
"übertragen."
......@@ -8768,8 +8768,8 @@ msgid ""
"in a message addressed to %2 and that seems\n"
"to be yours (From: %3)."
msgstr ""
"Unser Virenschutzprogramm hat einen Virus namens %1 in einer Nachricht an %"
"2\n"
"Unser Virenschutzprogramm hat einen Virus namens %1 in einer Nachricht an "
"%2\n"
"gefunden, die von Ihnen zu kommen scheint (Von: %3)."
#: ../mail_tt2/your_infected_msg.tt2:9
......@@ -10046,8 +10046,8 @@ msgid ""
"Set this parameter to \"binary_file\" or \"database\" if you manage a big "
"amount of lists (1000+); it should make the web interface startup faster"
msgstr ""
"Setzen Sie diesen Parameter auf \"binary_file\" falls Sie viele Listen (1000"
"+) zu verwalten haben; dies sollte den Start der Web-Schnittstelle "
"Setzen Sie diesen Parameter auf \"binary_file\" falls Sie viele Listen "
"(1000+) zu verwalten haben; dies sollte den Start der Web-Schnittstelle "
"beschleunigen"
#: ../src/lib/confdef.pm:906
......@@ -12170,8 +12170,8 @@ msgstr ""
#. (delegator,list.name,list.host)
#: ../mail_tt2/user_notification.tt2:32
msgid ""
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list %"
"2@%3."
"You have been delegate the responsability of list moderator by %1 for list "
"%2@%3."
msgstr ""
"Ihnen wurde von %1 das Amt eines Listenmoderators für die Liste %2@%3 "
"übertragen."
......@@ -12180,6 +12180,125 @@ msgstr ""
msgid "to both"
msgstr "an beide"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:6
msgid "Select the Archive months you want to delete or download (ZIP format):"
msgstr ""
"Wählen Sie unten die Monate des Archives, die Sie löschen oder im ZIP-Format "
"herunterladen wollen"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:23
msgid "Download ZIP File"
msgstr "ZIP-Datei herunterladen"
#: ../web_tt2/arc_manage.tt2:24
msgid "Do you want to download a ZIP file containing the selected archives?"
msgstr "Wollen Sie eine ZIP-Datei der ausgewählten Archive herunterladen?"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:22
msgid "comments start with a #"
msgstr "Das Zeichen # zeigt ein Kommentar an"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:23
msgid ""
"character * match any string. Example: \"*@spammer-domain.com\" match any "
"sender from that exact domain"
msgstr ""
"das Zeichen * ist ein Platzhalter für jede Zeichenkette. Beispiel: "
"\"*@spammer-domain.com\" trifft auf jeden Absender dieser Domain zu"
#: ../web_tt2/blacklist.tt2:24
msgid "only one character * is allowed in a line"
msgstr "das Zeichen * darf nur einmal pro Zeile verwendet werden"
#: ../web_tt2/change_email_request.tt2:5
msgid "You should check your mailbox now."
msgstr "Sie sollten jetzt Ihren Posteingang überprüfen."
#: ../web_tt2/compose_mail.tt2:68
msgid ": the name of the host the list is installed on; always available."
msgstr ": Der Name des Host wo die Liste installiert ist; Immer verfügbar"
#: ../mail_tt2/authorization_reject.tt2:58
msgid ""
"Shared document reading is restricted to list subscribers authenticated with "
"a user certificate."
msgstr ""
"Lesen gemeinsamer Dokumente ist auf Listenabonnenten beschränkt, die sich "
"mit einem Benutzerzertifikat legitimiert haben."
#: ../mail_tt2/command_report.tt2:22
msgid "Your message contains a DKIM signature. It was successfully verified."
msgstr ""
"Ihre Nachrichtensignatur wurde erfolgreich mit Hilfe von DKIM verifiziert."
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:49
msgid "No Database"
msgstr "Keine Datenbank"
#. (db_type)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:55
msgid "No Database Driver for %1"
msgstr "Kein Datenbanktreiber für %1"
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:96
msgid "Database connection restored"
msgstr "Datenbankverbindung wiederhergestellt"
#. (param0,param1)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:225
msgid "Errors occurred while copying family %2 file in list %1 directory."
msgstr ""
"Es sind Fehler beim Kopieren der Datei der Familie %2 in das Verzeichnis der "
"Liste %1 aufgetreten."
#. (name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:336
msgid "Unknown authentication service %1."
msgstr "Unbekannter Legitimierungsdienst %1."
#. (list.name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:371
msgid "Failed to include members for list '%1'"
msgstr "Fehler beim Einbinden der Mitglieder für Liste '%1'"
#. (list.name)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:374
msgid "The exportation to an LDAP directory failed for list '%1'"
msgstr "Exportierung von Liste '%1' in ein LDAP-Verzeichnis fehlgeschlagen"
#. (new_listname)
#: ../mail_tt2/listmaster_notification.tt2:375
msgid "Unable to check list name '%1' on SMTP server"
msgstr "Kann den Listennamen '%1' auf dem SMTP-Server nicht überprüfen"
#: ../mail_tt2/welcome.tt2:13
msgid "General information about mailing lists:"
msgstr "Allgemeine Informationen über Mailinglisten:"
#. (virus_name,recipient,from)
#: ../mail_tt2/your_infected_msg.tt2:7
msgid ""
"Our virus checker found a virus named %1 in a message addressed to %2 and "
"that seems to be yours (From: %3)."
msgstr ""
"Unser Virenschutzprogramm hat einen Virus namens %1 in einer Nachricht an "
"%2\n"
"gefunden, die von Ihnen zu kommen scheint (Von: %3)."
#: ../src/lib/listdef.pm:515
msgid "Allow message personalization"
msgstr "Nachrichten-Personalisierung zulassen"
#: ../src/lib/PlainDigest.pm:244 ../src/lib/PlainDigest.pm:297
msgid ""
"** Warning: A message part using unrecognized character set %s\n"
" Some characters may be lost or incorrect **\n"
"\n"
msgstr ""
"** Warnung: Der Nachrichtenteil verwendet einen unbekannten Zeichensatz %s\n"
" Einige Zeichen können nicht oder falsch angezeigt werden **\n"
"\n"
#~ msgid "Customizing: "
#~ msgstr "Anpassen:"
......@@ -12431,8 +12550,8 @@ msgstr "an beide"
#~ " Some characters may be lost or incorrect **\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "** Warnung: Der Nachrichtenteil verwendete ursprünglich den Zeichensatz %"
#~ "s\n"
#~ "** Warnung: Der Nachrichtenteil verwendete ursprünglich den Zeichensatz "
#~ "%s\n"
#~ " Einige Zeichen können nicht oder falsch angezeigt werden **\n"
#~ "\n"
......
......@@ -457,8 +457,8 @@ msgstr "Απενεργοποίηση Διαμοιραζόμενων"
#: ../web_tt2/admin.tt2:62
msgid "Are you sure you wish to delete the shared documents for list %1?"
msgstr ""
"Είστε σίγουρος ότι θέλετε να διαγράψετε τα διαμοιραζόμενα αρχεία της λίστας %"
"1;"
"Είστε σίγουρος ότι θέλετε να διαγράψετε τα διαμοιραζόμενα αρχεία της λίστας "
"%1;"
 
#: ../web_tt2/admin.tt2:62