Commit 90dd76cc authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent 4c2a7527
......@@ -9282,7 +9282,6 @@ msgid "Add owners"
msgstr "Engadir propietarios"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:362
#, fuzzy
msgid "Add moderators"
msgstr "Engadir moderadores"
 
......@@ -14972,29 +14971,24 @@ msgid "monthly purge of orphan entries in user table"
msgstr "purgado diario de entradas orfas na táboa de usuarios"
 
#: default/list_task_models/expire.2month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 2 months"
msgstr "rutina de caducidade executada anualmente"
msgstr "rutina de caducidade executada cada 2 meses"
 
#: default/list_task_models/expire.3month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 3 months"
msgstr "rutina de caducidade executada anualmente"
msgstr "rutina de caducidade executada cada 3 meses"
 
#: default/list_task_models/expire.4month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 4 months"
msgstr "rutina de caducidade executada anualmente"
msgstr "rutina de caducidade executada cada 4 meses"
 
#: default/list_task_models/expire.6month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 6 months"
msgstr "rutina de caducidade executada anualmente"
msgstr "rutina de caducidade executada cada 6 meses"
 
#: default/list_task_models/expire.9month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 9 months"
msgstr "rutina de caducidade executada anualmente"
msgstr "rutina de caducidade executada cada 9 meses"
 
#: default/list_task_models/expire.yearly.task:1
msgid "expiration routine run yearly"
......@@ -15005,24 +14999,20 @@ msgid "reminder message sent to subscribers every 2 months"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 2 meses"
 
#: default/list_task_models/remind.3month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 3 months"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 2 meses"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 3 meses"
 
#: default/list_task_models/remind.4month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 4 months"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 2 meses"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 4 meses"
 
#: default/list_task_models/remind.6month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 6 months"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 2 meses"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 6 meses"
 
#: default/list_task_models/remind.9month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 9 months"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 2 meses"
msgstr "mensaxe recordatoria enviada aos subscritores cada 9 meses"
 
#: default/list_task_models/remind.monthly.task:1
msgid "reminder message sent to subscribers every month"
......
......@@ -8862,7 +8862,6 @@ msgid "Add owners"
msgstr "オーナーを追加"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:362
#, fuzzy
msgid "Add moderators"
msgstr "モデレータを追加"
 
......@@ -14647,29 +14646,24 @@ msgid "monthly purge of orphan entries in user table"
msgstr "毎月、ユーザ テーブル内で利用者登録のないエントリを抹消"
 
#: default/list_task_models/expire.2month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 2 months"
msgstr "毎年、読者登録期限切れ処理を実行"
msgstr "2か月ごとに、読者登録期限切れ処理を実行"
 
#: default/list_task_models/expire.3month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 3 months"
msgstr "毎年、読者登録期限切れ処理を実行"
msgstr "3か月ごとに、読者登録期限切れ処理を実行"
 
#: default/list_task_models/expire.4month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 4 months"
msgstr "毎年、読者登録期限切れ処理を実行"
msgstr "4か月ごとに、読者登録期限切れ処理を実行"
 
#: default/list_task_models/expire.6month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 6 months"
msgstr "毎年、読者登録期限切れ処理を実行"
msgstr "6か月ごとに、読者登録期限切れ処理を実行"
 
#: default/list_task_models/expire.9month.task:1
#, fuzzy
msgid "expiration routine run every 9 months"
msgstr "毎年、読者登録期限切れ処理を実行"
msgstr "9か月ごとに、読者登録期限切れ処理を実行"
 
#: default/list_task_models/expire.yearly.task:1
msgid "expiration routine run yearly"
......@@ -14680,24 +14674,20 @@ msgid "reminder message sent to subscribers every 2 months"
msgstr "2か月ごとに、登録確認を読者に送る"
 
#: default/list_task_models/remind.3month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 3 months"
msgstr "2か月ごとに、登録確認を読者に送る"
msgstr "3か月ごとに、登録確認を読者に送る"
 
#: default/list_task_models/remind.4month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 4 months"
msgstr "2か月ごとに、登録確認を読者に送る"
msgstr "4か月ごとに、登録確認を読者に送る"
 
#: default/list_task_models/remind.6month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 6 months"
msgstr "2か月ごとに、登録確認を読者に送る"
msgstr "6か月ごとに、登録確認を読者に送る"
 
#: default/list_task_models/remind.9month.task:1
#, fuzzy
msgid "reminder message sent to subscribers every 9 months"
msgstr "2か月ごとに、登録確認を読者に送る"
msgstr "9か月ごとに、登録確認を読者に送る"
 
#: default/list_task_models/remind.monthly.task:1
msgid "reminder message sent to subscribers every month"
......
......@@ -1265,7 +1265,7 @@ msgid ""
"If you change your mind, you will only have to redo the inverse operation in "
"order to retrieve the former list name."
msgstr ""
"Se cambias de opinión só tes que volver a facer a mesma operación para "
"Se cambias de opinión só tes que volver a facer a operación inversa para "
"recuperar o nome anterior da lista."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:216
......@@ -1273,7 +1273,7 @@ msgid ""
"<strong>Be careful: when you rename a list, you have to let the listmasters "
"know; otherwise, the change will not be effective</strong>."
msgstr ""
"<strong>Te coidado: cando cambies o nome dunha lista faillo saber ao "
"<strong>Ten coidado: cando cambies o nome dunha lista faillo saber ao "
"administrador; doutra forma o cambio non será efectivo.</strong>"
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:217
......@@ -1369,7 +1369,7 @@ msgid ""
"<strong>Only the listmasters have the power to reopen the list</strong>; if "
"they do, the former list subscribers will automatically be subscribed again."
msgstr ""
"<strong>Só o listmaster pode volver a abrir a lista</strong>; se o fan, "
"<strong>Só o listmaster pode volver a abrir a lista</strong>; ao facelo, "
"recupérase a lista de subscritores."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:236
......@@ -1377,7 +1377,7 @@ msgid ""
"Be careful: due to a slight latency, the list pages remain accessible for a "
"while if you know their addresses. Then they will become fully unavailable."
msgstr ""
"Te coidado: debido a unha lixeira latencia, as páxinas da lista permanecen "
"Ten coidado: debido a unha lixeira latencia, as páxinas da lista permanecen "
"accesibles durante un tempo se coñeces os enderezos de acceso. Pasado este "
"pouco, desparecerán por completo."
......@@ -1387,7 +1387,7 @@ msgid ""
"permanently</strong>, you will have to ask the listmasters."
msgstr ""
"<strong>Se queres que a lista e todos os ficheiros asociados se eliminen "
"permanentemente</strong> terás que solicitalos a listmaster."
"permanentemente</strong> terás que solicitalo ao listmaster."
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:240 default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:40
msgid "Good practices"
......@@ -1414,7 +1414,7 @@ msgid ""
"as many links on the <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/"
"wiki/Netiquette\">page of the Wikipedia dedicated to the Netiquette</a>."
msgstr ""
"<strong>O uso do correo en xeral, e nas listas de correo en particular, está "
"<strong>O uso do correo en xeral, e das listas de correo en particular, está "
"regulado por unha serie de normas que permiten compartir unha experiencia "
"placenteira: a \"Netiqueta\"</strong>. Como propietario ou moderador dunha "
"lista o teu papel é facer que se respecten. Aquí imos falar dos principios "
......@@ -1428,7 +1428,7 @@ msgid ""
"rules that apply to its use:"
msgstr ""
"Deberías <strong>escribir unhas normas de uso para a túa lista</strong> que "
"definan as regras de uso da lista:"
"definan as regras de uso da mesma:"
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:245
msgid "allowed, tolerated and forbidden topics;"
......@@ -1572,9 +1572,9 @@ msgid ""
"page, click on the arrow links around the current page's number</strong>:"
msgstr ""
"Cando hai <strong>demasiadas mensaxes que amosar nunha páxina única, por "
"defecto, só se amosan as últimas</strong>. <strong>Para cambiar de páxina, "
"preme nas ligazón de frecha a ambos os dous lados do número da páxina "
"actual</strong>:"
"defecto, só se amosan as últimas mensaxes</strong>. <strong>Para cambiar de "
"páxina, preme nas ligazóns de frecha a ambos os dous lados do número da "
"páxina actual</strong>:"
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:22
msgid "The '<strong>&lt;</strong>' arrow displays older messages."
......@@ -1586,7 +1586,7 @@ msgstr "A frecha '<strong>&gt;</strong>' amosa mensaxes máis recentes."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:24
msgid "The '<strong>&lt;&lt;</strong>' link displays the oldest messages."
msgstr "A frecha '<strong>&lt;&lt;</strong>' amosa a mensaxe máis antiga."
msgstr "A frecha '<strong>&lt;&lt;</strong>' amosa as mensaxes máis antigas."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:25
msgid "The '<strong>&gt;&gt;</strong>' link displays the latest messages."
......@@ -1603,10 +1603,10 @@ msgid ""
"to a given message are displayed just below the thread's first message and "
"are indented for better readability."
msgstr ""
"<strong>Por defecto as mensaxe amósanse en fío</strong>: <strong>agrupadas "
"segundo o seu asunto</strong>. Desta forma, todas as respostas unha mensaxe "
"determinada aparecen xusto debaixo da primeira mensaxe do fío, intentando "
"favorecer a lexibilidade."
"<strong>Por defecto as mensaxe amósanse en fíos</strong>: <strong>agrupadas "
"segundo o seu asunto</strong>. Desta forma, todas as respostas a unha "
"mensaxe determinada aparecen xusto debaixo da primeira mensaxe do fío, "
"intentando favorecer a lexibilidade."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:30
msgid ""
......@@ -1623,7 +1623,7 @@ msgid ""
"<strong>To display messages chronologically, click on the 'Chronological' "
"link</strong>."
msgstr ""
"<strong>Para amosar as mensaxes ordenadas cronolóxicamente, preme na ligazón "
"<strong>Para amosar as mensaxes ordenadas cronoloxicamente, preme na ligazón "
"'Cronolóxico'</strong>."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:33
......@@ -1748,7 +1748,7 @@ msgstr ""
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:56
msgid "Replying to a message from the mailing list web interface"
msgstr "Respondendo a unha mensaxe dende a interface web"
msgstr "Responder a unha mensaxe dende a interface web"
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:57
msgid ""
......@@ -1887,7 +1887,7 @@ msgid ""
"want to search with several non contiguous words, use the advanced search "
"mode."
msgstr ""
"Ten coidado: o motor de busca proceso os termos inseridos como unha frase. "
"Ten coidado: o motor de busca procesa os termos inseridos como unha frase. "
"Se queres buscar palabras non contiguas, usa o modo de busca avanzada."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:102 default/web_tt2/help_arc.tt2:86
......@@ -1899,7 +1899,7 @@ msgid ""
"The messages matching your search display. To know more, please refer to the "
"<a href=\"#resultsearch\">'Search results'</a> section."
msgstr ""
"Aparecen as mensaxe que coínciden co criterio. Para saber máis, consulta a "
"Aparecen as mensaxe que coinciden co criterio. Para saber máis, consulta a "
"sección '<a href=\"#resultsearch\">Resultado da busca</a>'."
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:90
......@@ -2063,7 +2063,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Revisa o modo de entrega de mensaxes do subscritor</strong>; podes "
"obter esta información premendo no enderezo de correo do subscritor na lista "
"de membros. Cando o mode de entrega é 'Recompilación' é normal que o "
"de membros. Cando o modo de entrega é 'Recompilación' é normal que o "
"subscritor non reciba as mensaxes inmediatamente despois de ser enviadas."
#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:10
......@@ -2470,8 +2470,9 @@ msgid ""
"subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive "
"its messages."
msgstr ""
"Ás veces é posible enviar unha mensaxe a unha lista de correo sen estar "
"subscrito nela. Non obstante, si cómpre estar subscrito/a para recibilas."
"Algunhas veces é posible enviar unha mensaxe a unha lista de correo sen "
"estar subscrito a ela. Non obstante, si cómpre estar subscrito/a para "
"recibilas."
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:10
msgid ""
......@@ -2627,7 +2628,7 @@ msgstr "<strong>xestionar as túas subscricións</strong>:"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:43
msgid "<a href=\"user#subscribe\">subscribe</a> to lists,"
msgstr "<a href=\"user#subscribe\">subscribirte a listas</a>,"
msgstr "<a href=\"user#subscribe\">subscribirte</a> a listas,"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:44
msgid ""
......@@ -2664,14 +2665,14 @@ msgid ""
"not subscribed</a> if that archive is public and if your personal rights "
"allow you to access those lists,"
msgstr ""
"ler o <a href=\"arc\">arquivo das mensaxes en liña das listas das que non "
"estás subscrito</a> sempre que este arquivo sexa público e os teñas permisos "
"de acceso a el,"
"ler <a href=\"arc\">en liña o arquivo das mensaxes das listas ás que non "
"estás subscrito</a> sempre que este arquivo sexa público e teñas permisos de "
"acceso a el,"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:51
msgid ""
"read the <a href=\"arc\">archive of lists to which you are subscribed</a>,"
msgstr "ler o <a href=\"arc\">arquivo das listas nas que está subscrito</a>,"
msgstr "ler o <a href=\"arc\">arquivo das listas ás que está subscrito</a>,"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:52
msgid "perform <a href=\"arc#arcsearch\">searches in the list archive</a>,"
......@@ -3102,8 +3103,8 @@ msgid ""
"Internet domain, etc.)."
msgstr ""
"Se queres limitar a visibilidade da lista segundo algún criterio deberías "
"preguntar ao listmaster: eles poden crear novas opcións que se axusten ás "
"túas necesidades (por exemplo: lista visible só para membros dun grupo de "
"preguntar ao listmaster: el pode crear novas opcións que se axusten ás túas "
"necesidades (por exemplo: lista visible só para membros dun grupo de "
"usuarios, dun dominio de internet, etc.)."
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:26
......@@ -3294,8 +3295,9 @@ msgid ""
"<strong>message sender</strong>. This is the option you should probably "
"choose."
msgstr ""
"Co valor '<strong>Remitente</strong>' a resposta envíase a <strong>remitente "
"da mensaxe</strong>. Esta é a opción que probablemente deberías elixir."
"Co valor '<strong>Remitente</strong>' a resposta envíase ao "
"<strong>remitente da mensaxe</strong>. Esta é a opción que probablemente "
"deberías elixir."
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:51
msgid ""
......@@ -3356,7 +3358,7 @@ msgstr "restrinxida aos subscritores (private)."
msgid ""
"who can subscribe to the list</strong>. The following options are available:"
msgstr ""
"quen se pode dsubscribir á lista</strong>. Están dispoñibles as seguintes "
"quen se pode desubscribir da lista</strong>. Están dispoñibles as seguintes "
"opcións:"
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:65
......@@ -3421,7 +3423,7 @@ msgstr ""
"Deberías elixir sempre unha opción que inclúa o parámetro 'auth': desta "
"forma, o sistema solicita confirmación por correo da solicitude de "
"subscrición antes de proceder. Isto evita subscricións con enderezos de "
"correo non válidos e garante que ninguén pode estar subscrito a unha lista "
"correo non válidos e garante que ninguén poida estar subscrito a unha lista "
"sen coñecelo."
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:78
......@@ -3467,8 +3469,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Deberías elixir sempre unha opción que inclúa o parámetro 'auth': desta "
"forma, o sistema solicita confirmación por correo da solicitude de "
"desubscrición antes de proceder. Isto desubscricións non desexadas da lista, "
"realizadas por persoas que non son os subscritores."
"desubscrición antes de proceder. Isto evita desubscricións non desexadas da "
"lista, realizadas por persoas que non son os subscritores."
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:88
msgid ""
......@@ -3490,7 +3492,7 @@ msgstr "propietario, autenticación non necesaria (owner);"
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:112
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:92
msgid "restricted to subscribers (private) - <em>default option</em>;"
msgstr "Rrestrinxida aos subscritores (private) - <em>opción por defecto</em>;"
msgstr "Restrinxida aos subscritores (private) - <em>opción por defecto</em>;"
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:136
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:93
......@@ -3786,7 +3788,7 @@ msgstr ""
"non poden recibir as mensaxes distribuídas pola lista. Isto pode ser debido "
"a múltiples razóns: enderezos de correo obsoletos, enderezos de correo "
"temporalmente non dispoñibles cando se enviaron as mensaxes, límite de "
"almacenamento da caixa de correo superada, etc."
"almacenamento da caixa de correo superado, etc."
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:156
msgid "The '<strong>Bounce management</strong>' section defines two rates:"
......@@ -4529,7 +4531,7 @@ msgid ""
"many links on the <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Netiquette\">page of the Wikipedia dedicated to the Netiquette</a>."
msgstr ""
"<strong>O uso do correo en xeral, e nas listas de correo en particular, está "
"<strong>O uso do correo en xeral, e das listas de correo en particular, está "
"regulado por unha serie de normas que permiten compartir unha experiencia "
"placenteira: a \"Netiqueta\"</strong>. Atoparás os principios xerais, así "
"como moitas ligazóns, na <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/"
......@@ -5522,7 +5524,7 @@ msgid ""
"useless to send it loving words! ;-)"
msgstr ""
"Sympa non é unha persoa, senón un robot de xestión de listas de correo. "
"Evita palabrar inútiles!"
"Evita palabras inútiles!"
#: default/web_tt2/help_user.tt2:33
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment