Commit bb74a183 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent ce4b856c
......@@ -220,7 +220,7 @@ msgid ""
"However, since version 5.3b.5, Sympa will not shorten field size if it "
"already have been longer than the size defined in database definition."
msgstr ""
"auto: Actualitza automàticament l'estructura de les taules de la base de "
"auto: actualitza automàticament l'estructura de les taules de la base de "
"dades.\n"
"Malgrat això, des de la versió 5.3b.5, Sympa no escurçarà la mida dels camps "
"si ja són més llargs que la mida definida en la base de dades."
......@@ -1544,9 +1544,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:840
#, fuzzy
msgid "Task for management of bouncers"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1er. nivell"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1r nivell"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:842
msgid ""
......@@ -1718,7 +1717,7 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:973 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:976
msgid "Tag based spam filtering"
msgstr "Filtrat de correu brossa basat en etiquetes"
msgstr "Filtratge de correu brossa basat en etiquetes"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:982
msgid "Header field to tag spams"
......@@ -2570,7 +2569,7 @@ msgid ""
"Default timeout between two scheduled synchronizations of list members with "
"data sources."
msgstr ""
"Temps d'espera per defecte entre dos sincronitzacions programades dels "
"Temps d'espera per defecte entre dues sincronitzacions programades dels "
"membres de la llista amb les fonts de dades."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1938
......@@ -2938,7 +2937,7 @@ msgid ""
"Default timeout between two action-triggered synchronizations of list "
"members with data sources."
msgstr ""
"Temps d'espera per defecte entre dos sincronitzacions sobre la marxa dels "
"Temps d'espera per defecte entre dues sincronitzacions sobre la marxa dels "
"membres de la llista amb les fonts de dades."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:2241
......@@ -3233,8 +3232,8 @@ msgid ""
"footer to the body of the message. Predefined message-footers will be "
"ignored. Headers/footers may be appended to text/plain messages only."
msgstr ""
"Els propietaris de la llista poden decidir si afegeixen caçaleres o pues de "
"pàgina als missatges que s'envien a la llita. Aquest paràmetre indica la "
"Els propietaris de la llista poden decidir si afegeixen capçaleres o pues de "
"pàgina als missatges que s'envien a la llista. Aquest paràmetre indica la "
"manera com s'afegeix una capçalera o un peu de pàgina.\n"
"mime: \n"
"El valor per defecte. Sympa afegirà la capçalera o el peu de pàgina com a "
......@@ -3325,7 +3324,7 @@ msgstr "rati d'aturada"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:920
msgid "Management of bouncers, 1st level"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1er. nivell"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1r nivell"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:925 src/lib/Sympa/ListDef.pm:962
msgid "threshold"
......@@ -3352,7 +3351,7 @@ msgstr "norificació"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:957
msgid "Management of bouncers, 2nd level"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 2on nivell"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 2n nivell"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:964
msgid ""
......@@ -3452,7 +3451,7 @@ msgstr "connexió finalitzada"
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1944 src/lib/Sympa/ListDef.pm:2137
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:2228
msgid "Time ranges when inclusion is not allowed"
msgstr "Períodes de temps en que no estan permeses les inclusions"
msgstr "Períodes de temps en què no estan permeses les inclusions"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1189 src/lib/Sympa/ListDef.pm:1198
msgid "List inclusion"
......@@ -3649,9 +3648,7 @@ msgstr "Incloure temps d'inactivitat"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1798
msgid "Inclusions timeout for message distribution"
msgstr ""
"Plaç màxim a partir d'una sincronizació abans que aquesta sigui provocada "
"per l'enviament d'un missatge"
msgstr "Temps d'expiració d'inclusions per a la distribució de missatges"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:1800
msgid ""
......@@ -3718,7 +3715,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"The categories of messages sent to the list that will be signed using DKIM."
msgstr ""
"Les categories dels missatges enviats a la llista que es signaran usant DKIM."
"Les categories dels missatges enviats a la llista que se signaran usant DKIM."
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:2315
msgid ""
......@@ -4130,7 +4127,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per defecte, es respecta (conserva) el camp de capçalera de Respon a: SMTP "
"que hi havia en els missatges d'entrada. Si es configura per força, el camp "
"de capçalera Respon a: SMTP es sobreescriurà."
"de capçalera Respon a: SMTP se sobreescriurà."
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:530
msgid ""
......@@ -4196,9 +4193,9 @@ msgid ""
"open_notify or auth_notify to allow owner notification of each unsubscribe "
"command."
msgstr ""
"Aquest paràmetre especifica el métode de donada de baixa de la llista. "
"Utilitza open_notify o auth_notify per què el propietari reba una "
"notificació per cada ordre de donada de baixa."
"Aquest paràmetre especifica el mètode de donada de baixa de la llista. "
"Utilitza open_notify o auth_notify perquè el propietari rebi una notificació "
"per cada ordre de donada de baixa."
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:701
msgid "This parameter specifies who is authorized to use the remind command."
......@@ -5298,7 +5295,7 @@ msgid ""
"be disabled."
msgstr ""
"Paràmetres Principals\n"
"Seguint els paràmetres que son iguals a sympa.conf i wwsympa.conf.L'anterior "
"Seguint els paràmetres que són iguals a sympa.conf i wwsympa.conf.L'anterior "
"versió de Sympa utilitzava aquells de wwsympa.conf. Has de treure els "
"comentaris d'allò que vols deshabilitar"
 
......@@ -5582,10 +5579,10 @@ msgid ""
"encryption, or if secure session cookies in non-SSL environments are "
"required."
msgstr ""
"aquest mòdul proporciona encriptació reversible de les contrasenyes dels "
"usuaris a la base de dades. Útil quan actualitzem d'una versió antiga amb "
"l'encriptació reversible de la contrasenya, o si les galetes de la sessió no-"
"SSL son requerides."
"Aquest mòdul proporciona xifratge reversible de les contrasenyes dels "
"usuaris a la base de dades. Això és útil si actualitzem d'una versió antiga "
"amb xifratge reversible de contrasenya, o si es requereix que les galetes de "
"sessió siguin no-SSL."
 
#: cpanfile:202
msgid "Used to encrypt passwords with the Bcrypt hash algorithm."
......@@ -7058,7 +7055,7 @@ msgstr "Edició de l'arxiu %1"
 
#: default/web_tt2/d_editfile.tt2:89
msgid "Bookmark URL"
msgstr "URL preferida"
msgstr "Marca l'URL"
 
#: default/web_tt2/d_editfile.tt2:91
msgid "Update"
......@@ -8815,7 +8812,7 @@ msgid ""
"list owner or list moderator email addresses will also be updated."
msgstr ""
"Pot actualitzar la seva adreça de correu electrònic per a tots els membres "
"de la llista immediatament . Si vostè és a més propietari o moderador de la "
"de la llista immediatament. Si vostè és a més propietari o moderador de la "
"llista, la seva adreça de correu electrònic per a aquestes funcions "
"s'actualitzarà també."
 
......@@ -9305,7 +9302,7 @@ msgid ""
"RSS URL."
msgstr ""
"Aquest servidor permet llegir les notícies per RSS. Seleccioneu els "
"paràmetres i trieu la url RSS corresponent"
"paràmetres i trieu l'URL del RSS corresponent"
 
#: default/web_tt2/rss_request.tt2:14
msgid "Limit the number of responses:"
......@@ -9570,8 +9567,8 @@ msgid ""
"applying only for the lifetime of the fastcgi session hosting this interface."
msgstr ""
"Conjunt de nivells de depuració per logs escrits al disc. Aquesta "
"configuració es temporal, aplicable nomes per el temps de vida de la sessió "
"fastcgi del host en aquesta interfície."
"configuració és temporal, aplicable només per al temps de vida de la sessió "
"fastcgi de l'amfitrió d'aquesta interfície."
 
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:169
msgid "Log level:"
......@@ -10781,11 +10778,11 @@ msgstr "Aquestes ordres han fallat:"
 
#: default/mail_tt2/command_report.tt2:110
msgid "Command has failed because of an internal server error:"
msgstr "L'ordre ha fallat degut a un error intern del servidor:"
msgstr "L'ordre ha fallat a causa d'un error intern del servidor:"
 
#: default/mail_tt2/command_report.tt2:112
msgid "These commands have failed because of an internal server error:"
msgstr "Aquestes comandes han fallat degut a un error intern del servidor:"
msgstr "Aquestes comandes han fallat a causa d'un error intern del servidor:"
 
#. (conf.wwsympa_url)
#: default/mail_tt2/command_report.tt2:130
......@@ -12629,7 +12626,7 @@ msgstr "Per a la vostra informació: %1 Llista \"%2\" des de %3 %4"
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/listowner_notification.tt2:38
msgid "List \"%1\" customizations have been removed"
msgstr "Les personalitzacions de la llista \"%1\" ha estat eliminades"
msgstr "S'han eliminat les personalitzacions de la llista «%1»"
 
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/listowner_notification.tt2:90
......@@ -12924,7 +12921,7 @@ msgstr "no esteu autoritzat a editar la llista de paràmetres."
#: default/mail_tt2/report.tt2:80
msgid "List parameter editing is restricted to list owners."
msgstr ""
"La modificació dels paràmetres de la llista està restringits als "
"La modificació dels paràmetres de la llista està restringida als "
"administradors de la llista."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:83
......@@ -14910,7 +14907,7 @@ msgstr "Butlletí de notícies, reservat als moderadors"
 
#: default/scenari/send.newsletterkeyonly:1
msgid "Newsletter, restricted to moderators after confirmation"
msgstr "Butlletí de notícies, reservat als moderadors després de confirmació"
msgstr "Butlletí de notícies, reservat als moderadors després de confirmació"
 
#: default/scenari/send.owner:1
#, fuzzy
......@@ -15153,9 +15150,8 @@ msgstr ""
"missatge"
 
#: default/tasks/process_bouncers.weekly.task:1
#, fuzzy
msgid "automatic management of bouncing users"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1er. nivell"
msgstr "Gestió de missatges retornats, 1r nivell"
 
#: default/tasks/purge_logs_table.daily.task:1
msgid "daily deletion of outdated logs"
......@@ -15240,7 +15236,7 @@ msgstr "arxius privats"
 
#: default/create_list_templates/confidential/comment.tt2:6
msgid "list visible to list members only"
msgstr "Llista visible nomes pels membres de la llista"
msgstr "Llista visible només per als membres de la llista"
 
#: default/create_list_templates/confidential/comment.tt2:7
msgid "Only list members can send messages. OTHER ARE SILENTLY REJECTED."
......
......@@ -122,23 +122,23 @@ msgstr "Για έμπειρους χρήστες"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:529
msgid "STATUS"
msgstr ""
msgstr "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:530
msgid "-----------"
msgstr ""
msgstr "---------"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:530
msgid "------"
msgstr ""
msgstr "-----"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:549
msgid "was not found on this system."
msgstr ""
msgstr "(δε βρέθηκε σε αυτό το σύστημα)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
msgid "OK (%-6s >= %s)"
msgstr ""
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
msgid "version is too old (%s < %s)"
......
......@@ -55,13 +55,12 @@ msgid "Unable to rename %s : %s"
msgstr "Impossible de tornar nomenar la lista %s : %s"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:429
#, fuzzy
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"%s e %s son estats meses a jorn.\n"
"Las versions precedentas son estadas salvadas jos %s e %s.\n"
"%s es estat mes a jorn.\n"
"Las versions precedentas son estadas salvadas jos %s.\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:438
msgid ""
......@@ -146,9 +145,8 @@ msgid "OK (%-6s >= %s)"
msgstr ""
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
#, fuzzy
msgid "version is too old (%s < %s)"
msgstr "Lo periòde es tròp long (%1 jorns)"
msgstr "version tròp anciana (%s < %s)"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:577
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
......@@ -1789,9 +1787,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1119
#, fuzzy
msgid "Directory for message outgoing spool"
msgstr "Fichièr %1 en espèra d'aprovacion"
msgstr "Repertòri del spool dels messatges sortant"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1127
msgid ""
......@@ -2007,7 +2004,7 @@ msgstr "efectuar la còpia"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1309
msgid "Use database cache to search lists"
msgstr ""
msgstr "Utilizar lo cache de la basa de donadas per cercar de listas"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1314
msgid "Task for expiring inactive users"
......@@ -4776,9 +4773,8 @@ msgid "add a new MIME part"
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:161
#, fuzzy
msgid "append to message body"
msgstr "%1 ocurréncia(s) dins lo còs del messatge"
msgstr "ajustar al còs del messatge"
 
#: default/scenari/unsubscribe.open:2 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:164
msgid "open"
......@@ -5087,7 +5083,7 @@ msgid ""
"----- Malformed message ignored -----\n"
"\n"
msgstr ""
"------Fin del messatge de %s ------\n"
"------Messatge mal format ignorat ------\n"
"\n"
 
#: src/lib/Sympa/Message.pm:2922
......@@ -6119,7 +6115,7 @@ msgstr "Retorn dins los archius %1"
 
#: default/mhonarc-ressources.tt2:70 default/web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced search"
msgstr "Recerca avançada"
msgstr "Recèrca avançada"
 
#: default/mhonarc-ressources.tt2:68 default/web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
#: default/web_tt2/review.tt2:133 default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:22
......@@ -7938,9 +7934,8 @@ msgid "Sympa Menu"
msgstr "Administrator Sympa"
 
#: default/web_tt2/home.tt2:11
#, fuzzy
msgid "Welcome"
msgstr "Messatge de benvenguda"
msgstr "La benvenguda"
 
#: default/web_tt2/home.tt2:13
msgid ""
......@@ -7954,7 +7949,6 @@ msgstr ""
"sètz proprietari, etc."
 
#: default/web_tt2/home.tt2:18
#, fuzzy
msgid "Logging In"
msgstr "Connexion"
 
......@@ -7990,9 +7984,8 @@ msgstr "Creacion de lista"
#: default/web_tt2/home.tt2:66 default/web_tt2/home.tt2:80
#: default/web_tt2/home.tt2:85 default/web_tt2/home.tt2:97
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:53
#, fuzzy
msgid "Search for List(s)"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de lista"
 
#: default/web_tt2/import.tt2:15 default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:167
#: default/web_tt2/search_user.tt2:62 default/web_tt2/show_exclude.tt2:48
......@@ -8386,9 +8379,8 @@ msgid "No mailing list available."
msgstr "Pas cap de lista disponibla"
 
#: default/web_tt2/lists_categories.tt2:2 default/web_tt2/sympa_menu.tt2:82
#, fuzzy
msgid "Browse lists by categories"
msgstr "Categorias de listas"
msgstr "Percórrer las listas per categoria"
 
# nlsref 15,10
#: default/web_tt2/lists_categories.tt2:19
......@@ -9534,9 +9526,8 @@ msgid "get matched rule"
msgstr "mostrar la règla validada"
 
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:2
#, fuzzy
msgid "Search for list(s)"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de listas"
 
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:5
msgid "Enter a list name"
......@@ -9544,7 +9535,7 @@ msgstr "Entratz un nom de lista"
 
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:7
msgid "Search lists"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de lista"
 
#: default/web_tt2/search_user.tt2:3
msgid "User search result:"
......@@ -10502,9 +10493,8 @@ msgid "Request a List"
msgstr "Data de la demanda"
 
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:64
#, fuzzy
msgid "Search form"
msgstr "Recercar un utilizaire"
msgstr "Formulari de recèrca"
 
# nlsref 8,1
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:74
......@@ -10514,7 +10504,7 @@ msgstr "Proprietaris de la tièra %s"
 
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:95
msgid "Support"
msgstr ""
msgstr "Assisténcia"
 
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:105 default/web_tt2/sympa_menu.tt2:106
#, fuzzy
......
......@@ -1443,7 +1443,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"En aquesta pàgina, també podeu veure <strong>informació sobre l'última "
"actualització de la llista</strong> (qui la va fer i quan), així com el "
"<strong>nombre de canvis de configuració</strong> des què es va crea la "
"<strong>nombre de canvis de configuració</strong> des que es va crear la "
"llista."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-sending.tt2:2
......@@ -2010,7 +2010,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Sense importar la data i el moment de la revisió, la data i el "
"moment d'enviament del missatge no canvia</strong>. De manera que si la "
"distribució del missatge s'aprova amb molt d'endarreriment, és pot rebre un "
"distribució del missatge s'aprova amb molt d'endarreriment, es pot rebre un "
"missatge del dia 1 de gener el dia 31 de desembre!"
#: default/web_tt2/help_admin-moderate.tt2:29
......@@ -2243,7 +2243,7 @@ msgstr "informació legal i polítiques de privacitat;"
#: default/web_tt2/help_admin-rules.tt2:35
msgid "sanctions applying to those who would not respect the list charter;"
msgstr ""
"les sancions per qui no respecte les normes de funcionament de la llista;"
"les sancions per qui no respecta les normes de funcionament de la llista;"
#: default/web_tt2/help_admin-rules.tt2:38
#: default/web_tt2/help_introduction-roles.tt2:88
......@@ -2417,8 +2417,8 @@ msgid ""
"subscribe themselves to the list."
msgstr ""
"Atenció: ser propietari o moderador de la llista no significa que esteu "
"automàticament subscrits a la llista. De maner que els propietaris i "
"moderadors es tenen que subscriure a la llista."
"automàticament subscrits a la llista. De manera que els propietaris i "
"moderadors s'han de subscriure a la llista."
#: default/web_tt2/help_admin-users.tt2:25
msgid ""
......@@ -4085,8 +4085,8 @@ msgid ""
"A list can have <strong>one or several moderators</strong>; generally, the "
"list owner is also a moderator."
msgstr ""
"Una llista por tenir <strong>un o diversos moderadors</strong>; en general, "
"el propietari de la llista també és un moderador."
"Una llista pot tenir <strong>un o diversos moderadors</strong>; en general, "
"el propietari de la llista també n'és un moderador."
#: default/web_tt2/help_introduction-roles.tt2:104
msgid "This concerns only moderated lists."
......@@ -4209,7 +4209,7 @@ msgid ""
"According to the way they work, we can distinguish between <strong>two types "
"of lists</strong>:"
msgstr ""
"Segons la manera en què funcionen, es pode distingir <strong>dos tipus de "
"Segons la manera en què funcionen, es poden distingir <strong>dos tipus de "
"llistes</strong>:"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:58
......@@ -4399,8 +4399,8 @@ msgid ""
"a document if it has been published by someone else."
msgstr ""
"<strong>També podeu canviar el propietari del document</strong>, per exemple "
"per a permetre que una altra persona l'edite en línia o per a indicar "
"l'autor real del document si la publicat una altra persona."
"per a permetre que una altra persona l'editi en línia o per a indicar "
"l'autor real del document si l'ha publicat una altra persona."
#: default/web_tt2/help_shared-edit.tt2:53
msgid "Editing folders, files or bookmarks"
......@@ -4557,7 +4557,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si sou una de les persones que pot organitzar la llista i crear fitxers i "
"carpetes, <strong>tingueu visió de futur: penseu que la llista es pot "
"desenvolupar de manera considerable i que potser es mantingui activa durant "
"desenvolupar de manera considerable i que potser es manté activa durant "
"molts anys</strong>."
#: default/web_tt2/help_shared-hint.tt2:7
......
......@@ -792,7 +792,7 @@ msgstr "les abonnés seulement (private);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:12
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:95
msgid "public (public)."
msgstr "public (public)."
msgstr "publique (public)."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:15
msgid ""
......@@ -943,11 +943,11 @@ msgid ""
"addresses temporarily unavailable when messages were sent, inbox quota "
"exceeded, etc."
msgstr ""
"Les <strong>rejets (bounces)</strong> représentent les <strong>abonnés en "
"erreur</strong>, c'est-à-dire les abonnés qui ne reçoivent pas les messages "
"envoyés sur la liste. Les raisons peuvent être variées : adresses qui "
"n'existent plus, adresses momentanément indisponibles au moment de l'envoi "
"de messages, capacité de la boîte de réception atteinte, etc."
"\"<strong>Les rejets</strong>\" représentent les <strong>abonnés dont "
"l'adresse est erronnée</strong>, c'est-à-dire les abonnés qui ne reçoivent "
"pas les messages envoyés sur la liste. Les raisons peuvent être variées : "
"adresses qui n'existent plus, adresses momentanément indisponibles au moment "
"de l'envoi de messages, capacité de la boîte de réception atteinte, etc."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-bounces.tt2:7
msgid "The '<strong>Bounce management</strong>' section defines two rates:"
......@@ -1115,8 +1115,8 @@ msgstr "demande d'abonnement avec signature par certificat (smime);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:49
msgid "requires S/MIME signed or owner approval (smimeorowner)."
msgstr ""
"ouvert à tous après autorisation du proprio ou avec signature par certificat "
"(smimeorowner)."
"ouvert à tous après autorisation du propriétaire ou avec signature par "
"certificat S/MIME (smimeorowner)."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:53
msgid ""
......@@ -1150,7 +1150,7 @@ msgstr "authentification demandée, notification du propriétaire (auth_notify);
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:66
msgid "impossible (closed);"
msgstr "impossible (closed);"
msgstr "impossible (fermé);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:69
msgid "open (open) - <em>default option</em>;"
......@@ -1338,7 +1338,7 @@ msgid ""
"<strong>BE CAREFUL: do not forget to click on the 'Apply modifications' "
"button</strong> on bottom of page to save all your changes."
msgstr ""
"<strong>ATTENTION : n'oubliez pas de cliquer sur 'Mise à jour'</strong> au "
"<strong>ATTENTION: n'oubliez pas de cliquer sur \"Mise à jour\"</strong> au "
"bas de la page pour enregistrer tous vos changements."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-description.tt2:2
......@@ -1520,8 +1520,9 @@ msgid ""
"With the '<strong>All</strong>' value, the reply is sent to both the "
"<strong>message sender</strong> AND the <strong>list</strong>."
msgstr ""
"Lorsque la valeur choisie est '<strong>All</strong>', la réponse est envoyée "
"à l'<strong>expéditeur du message</strong> ET à la <strong>liste</strong>."
"Lorsque la valeur choisie est \"<strong>Répondre à tous</strong>\", la "
"réponse est envoyée à l'<strong>expéditeur du message</strong> ET à la "
"<strong>liste</strong>."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-sending.tt2:20
msgid ""
......@@ -4971,8 +4972,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Important : les seuls fichiers qui peuvent être créés en ligne sur "
"les listes sont des fichiers en texte brut. Vous ne pourrez en aucun cas "
"créer de document bureautique (.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .SXW, etc.), .PDF, "
"image, etc</strong>"
"créer de document bureautique (.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .ODT, etc.), .PDF, "
"des image, etc</strong>"
#: default/web_tt2/help_shared-upload.tt2:114
msgid ""
......@@ -5636,8 +5637,8 @@ msgstr ""
"En France, conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et "
"aux libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de "
"modification, de rectification et de suppression des données vous "
"concernant. Pour l'exercer, <a href=\"faq-user-contact.html\">contactez les "
"propriétaires de la liste</a>."
"concernant. Pour en savoir plus, <a href=\"faq-user-contact.html\">contactez "
"les propriétaires de la liste</a>."
#: default/web_tt2/help_user-rules.tt2:48
msgid ""
......@@ -6181,11 +6182,10 @@ msgid ""
"reactivate it at any time by visiting the \"Manage your subscription\" "
"section."
msgstr ""
"<strong> Suspension</strong>: ce mode vous permet de suspendre votre "
"abonnement à une ou plusieurs listes pour une période déterminée ou non. "
"Contrairement au désabonnement, vous pouvez garder une trace de votre "
"abonnement et de le réactiver à tout moment en visitant la page \"Gérer "
"votre abonnement\"."
"<strong>En pause</strong>: ce mode vous permet de suspendre votre abonnement "
"à une ou plusieurs listes pour une période déterminée ou non. Contrairement "
"au désabonnement, vous pouvez garder une trace de votre abonnement et de le "
"réactiver à tout moment en visitant la page \"Gérer votre abonnement\"."
#: default/web_tt2/help_user-suboptions.tt2:57
msgid "<strong>Choose a visibility option</strong>:"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment