Commit d287df69 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji
Browse files

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent 71b311de
......@@ -1832,24 +1832,21 @@ msgid "Directory for digest spool"
msgstr "Directori de la cua digest"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1069
#, fuzzy
msgid "Directory for held message spool"
msgstr "Directori de la cua d'entrada"
msgstr "Directori de la cua de missatges retinguts"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1071 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1078
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1090 src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1121
#, fuzzy
msgid "This parameter is named such by historical reason."
msgstr "Aquest paràmetre s'usa en els fitxers de mail_tt2"
msgstr "Aquest paràmetre té aquest nom per raons històriques."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1076
msgid "Directory for archive spool"
msgstr "Directori de la cua d'arxivat"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1088
#, fuzzy
msgid "Directory for held request spool"
msgstr "Directori de la cua digest"
msgstr "Directori de la cua de peticions de retenció"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1095
msgid "Directory for topic spool"
......@@ -1916,11 +1913,11 @@ msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1155
msgid "Task for cleaning spools"
msgstr ""
msgstr "Tasca per a buidar les cues"
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1156
msgid "This task cleans old content in spools."
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca buida el contingut antic de les cues."
 
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1161
#, fuzzy
......@@ -5607,13 +5604,12 @@ msgstr ""
"requerit per a signar, verificar, encriptar i desencriptar missatges S/MIME"
 
#: cpanfile:216
#, fuzzy
msgid ""
"CSV database driver, required if you include list members, owners or "
"moderators from CSV file."
msgstr ""
"driver de la base de dades ODBC, requerit si volem connectar-nos a una base "
"de dades via ODBC."
"Controlador de la base de dades CSV, requerit si incloeu els membres, "
"propietaris i moderadors de la llista des d'un fitxer CSV."
 
#: cpanfile:220
msgid "ODBC database driver, required if you connect to a database via ODBC."
......@@ -5678,7 +5674,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:263
msgid "Required in order to use ARC features to add ARC seals."
msgstr ""
msgstr "Requerit per a usar les funcionalitats ARC per afegir segells ARC."
 
#: cpanfile:267
msgid ""
......@@ -5690,7 +5686,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:274
msgid "Required to support IPv6 with client features."
msgstr ""
msgstr "Requerit per a suportar IPv6 en les característiques de clients."
 
#: cpanfile:282
msgid ""
......@@ -5702,7 +5698,7 @@ msgstr ""
 
#: cpanfile:289
msgid "Required to query LDAP directories over TLS."
msgstr ""
msgstr "Requerit per a consultar els directoris LDAP sobre TLS."
 
#: cpanfile:293
msgid ""
......@@ -5744,9 +5740,8 @@ msgid "New directory"
msgstr "Directori nou"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:13055
#, fuzzy
msgid "New bookmark"
msgstr "Afegeix un preferit"
msgstr "Crea un marcador"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15588
msgid "Mail sending"
......@@ -5915,12 +5910,13 @@ msgid ""
"Closing or renaming this list is impossible, because it is included by other "
"mailing list(s)."
msgstr ""
"No és possible tancar aquesta llista ni canviar-ne el nom, perquè és inclosa "
"en altres llistes de correu."
 
#. (list)
#: default/web_tt2/admin.tt2:62
#, fuzzy
msgid "View lists including %1"
msgstr "inclusió de llista remota"
msgstr "Mostra les llistes que inclouen %1"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:68 default/web_tt2/confirm_action.tt2:104
msgid "Remove List"
......@@ -6302,9 +6298,8 @@ msgstr ""
 
#: default/web_tt2/change_email_request.tt2:5
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:462
#, fuzzy
msgid "Please check your mailbox now."
msgstr "Heu de comprovar la vostra bústia de correu."
msgstr "Comproveu la vostra bústia de correu."
 
#: default/web_tt2/choosepasswd.tt2:4
msgid ""
......@@ -6347,9 +6342,8 @@ msgid "Subject:"
msgstr "Assumpte:"
 
#: default/web_tt2/compose_mail.tt2:17
#, fuzzy
msgid "Send to list"
msgstr "Envia als destinataris seleccionats"
msgstr "Envia-ho a la llista."
 
#: default/web_tt2/compose_mail.tt2:18
msgid "Send to me"
......@@ -6491,9 +6485,8 @@ msgstr "Elimina les adreces seleccionades"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:241 default/web_tt2/confirm_action.tt2:60
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:106
#, fuzzy
msgid "Changing user's email"
msgstr "Canviant la seva adreça electrònica"
msgstr "Canviar l'adreça electrònica d'un usuari"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:283 default/web_tt2/confirm_action.tt2:62
#: default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:29
......@@ -6528,9 +6521,8 @@ msgid "Do you really want to unsubscribe from list %1?"
msgstr "Voleu confirmar la baixa de la llista %1?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:102
#, fuzzy
msgid "Reject List"
msgstr "Elimina la llista"
msgstr "Rebutja la llista"
 
#. (list)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:109
......@@ -6555,9 +6547,8 @@ msgid "Do you really want to unsubscribe %1 from the following lists?"
msgstr "Voleu confirmar la baixa de la llista %1?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:146
#, fuzzy
msgid "Delete my account"
msgstr "Esborrat per rebot:"
msgstr "Suprimeix el meu compte"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:150
msgid ""
......@@ -6604,9 +6595,8 @@ msgstr ""
"Esteu segur que voleu eliminar els documents compartits de la llista %1?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:224
#, fuzzy
msgid "Copy List"
msgstr "Tanca-la"
msgstr "Copia la llista"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:232
msgid "Do you really want to copy this list?"
......@@ -6629,15 +6619,13 @@ msgid "Are you sure you wish to change a user's email %1 to %2?"
msgstr "Esteu segur que voleu tancar la llista %1?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:256
#, fuzzy
msgid "Install List"
msgstr "Instal·la'l"
msgstr "Instal·la la llista"
 
#. (list)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:264
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to install list %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu restaurar la llista %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu instal·lar la llista %1?"
 
#. (list)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:266
......@@ -6650,9 +6638,8 @@ msgid "Purge selected lists"
msgstr "Purga les llistes seleccionades"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:277
#, fuzzy
msgid "Are you sure you wish to purge selected lists?"
msgstr "Esteu segur que voleu restaurar la llista %1?"
msgstr "Esteu segur que voleu purgar les llistes seleccionades?"
 
#. (total)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:287
......@@ -6699,9 +6686,8 @@ msgid "Quiet (don't send welcome email)"
msgstr "Calma (No enviïs correu de benvinguda)"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:383
#, fuzzy
msgid "Download deleted archives"
msgstr "Gestió d'arxius:"
msgstr "Baixa els arxius suprimits"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:418
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:428 default/web_tt2/editsubscriber.tt2:95
......@@ -6719,13 +6705,12 @@ msgstr ""
 
#. (email)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:461
#, fuzzy
msgid ""
"To this end we will send you an email to this address: %1 with a validation "
"link."
msgstr ""
"Per això, hem enviat un missatge de correu a l'adreça: %1 amb un enllaç de "
"validació."
"Per aquest motiu, us hem enviat un missatge de correu a l'adreça: %1 amb un "
"enllaç de validació."
 
#: default/mhonarc-ressources.tt2:256 default/web_tt2/confirm_action.tt2:485
#: default/web_tt2/modindex.tt2:126
......@@ -6983,9 +6968,8 @@ msgstr "copia la configuració de la llista"
 
#: default/web_tt2/d_control.tt2:16 default/web_tt2/d_editfile.tt2:16
#: default/web_tt2/d_properties.tt2:16 default/web_tt2/d_read.tt2:10
#, fuzzy
msgid "Root folder"
msgstr "Carpeta buida"
msgstr "Carpeta arrel"
 
#. (shared_doc.name)
#: default/web_tt2/d_control.tt2:43
......@@ -7012,9 +6996,8 @@ msgstr "Descripció: %1"
 
#: default/web_tt2/d_control.tt2:58 default/web_tt2/d_properties.tt2:64
#: default/web_tt2/d_read.tt2:47
#, fuzzy
msgid "browse"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules:"
msgstr "navega"
 
#: default/web_tt2/d_control.tt2:63 default/web_tt2/d_control.tt2:67
#: default/web_tt2/d_editfile.tt2:57 default/web_tt2/d_properties.tt2:68
......@@ -7948,15 +7931,13 @@ msgstr ""
 
#. (list)
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:2
#, fuzzy
msgid "Lists including %1"
msgstr "inclusió de llista remota"
msgstr "Llistes que inclouen %1"
 
#. (list)
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:5
#, fuzzy
msgid "Following lists are including list %1."
msgstr "inclusió de llista remota"
msgstr "Les llistes següents inclouen la llista %1"
 
#: default/mail_tt2/info_report.tt2:31 default/mail_tt2/report.tt2:494
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:21
......@@ -7979,20 +7960,17 @@ msgstr "Subscriptor"
 
#. (invisible_count)
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:43
#, fuzzy
msgid "(and %1 lists)"
msgstr "directori de les llistes"
msgstr "(i %1 llistes)"
 
#. (invisible_count)
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:45
#, fuzzy
msgid "(%1 lists)"
msgstr "Llistes noves"
msgstr "(%1 llistes)"
 
#: default/web_tt2/including_lists.tt2:49
#, fuzzy
msgid "No lists."
msgstr "Llistes noves"
msgstr "Cap llista."
 
#: default/web_tt2/info.tt2:19 default/web_tt2/review.tt2:25
msgid "Administrative Options"
......@@ -9169,29 +9147,24 @@ msgid "Next page"
msgstr "Pàgina següent"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:374
#, fuzzy
msgid "List has no owners"
msgstr "La llista no té cap subscriptor"
msgstr "La llista no té cap propietari"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:376
#, fuzzy
msgid "List has no moderators"
msgstr "S'ha restaurat la llista"
msgstr "La llista no té cap moderador"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:390
#, fuzzy
msgid "Add owners"
msgstr "propietari"
msgstr "Afegeix propietaris"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:392
#, fuzzy
msgid "Add moderators"
msgstr "Moderadors"
msgstr "Afegeix moderadors"
 
#: default/web_tt2/review.tt2:461
#, fuzzy
msgid "View user"
msgstr "veure el codi font"
msgstr "Mostra l'usuari"
 
#: default/web_tt2/review_family.tt2:4
msgid "Table which display family lists"
......@@ -9436,9 +9409,8 @@ msgid "member"
msgstr "membre"
 
#: default/web_tt2/search_user.tt2:43
#, fuzzy
msgid "moderator"
msgstr "Moderadors"
msgstr "moderador"
 
#: default/web_tt2/serveradmin.tt2:6
msgid "Information"
......@@ -10230,7 +10202,7 @@ msgstr ""
#: default/web_tt2/suspend_request.tt2:98 default/web_tt2/viewlogs.tt2:30
#: default/web_tt2/viewlogs.tt2:34
msgid "dd-mm-yyyy"
msgstr ""
msgstr "dd-mm-aaaa"
 
#: default/web_tt2/suboptions.tt2:130 default/web_tt2/suspend_request.tt2:99
msgid "Suspend my membership indefinitely"
......@@ -10496,9 +10468,8 @@ msgid "Notification"
msgstr "Notificació"
 
#: default/web_tt2/tracking.tt2:51 default/web_tt2/viewbounce.tt2:3
#, fuzzy
msgid "View notification"
msgstr "norificació"
msgstr "Mostra la notificació"
 
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:314
#: default/web_tt2/tt2_error.tt2:60
......@@ -12827,9 +12798,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: default/mail_tt2/remind.tt2:10 default/mail_tt2/remind.tt2:15
#, fuzzy
msgid "List information: "
msgstr "Informacions de la llista"
msgstr "Informació de la llista: "
 
#: default/mail_tt2/remind.tt2:12 default/mail_tt2/remind.tt2:17
#, fuzzy
......@@ -12988,9 +12958,8 @@ msgid "The 'move_user' feature is unavailable."
msgstr "La funcionalitat 'convidar' no està disponible."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:103
#, fuzzy
msgid "Changing user's email is not allowed."
msgstr "No està permès afegir usuaris a la llista."
msgstr "No és permès canviar l'adreça dels usuaris."
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:106
msgid "The 'remind' feature is restricted to listmaster."
......@@ -13523,7 +13492,7 @@ msgstr "S'ha notificat a l'usuari %1"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:439
msgid "You have logged out"
msgstr ""
msgstr "Heu tancat la sessió"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:442
msgid ""
......@@ -13809,7 +13778,7 @@ msgstr "L'adreça \"%1\" és incorrecta"
#. (report_param.email || report_param.value)
#: default/mail_tt2/report.tt2:604
msgid "Address \"%1\" belongs to a blacklisted domain"
msgstr ""
msgstr "L'adreça «%1» pertany a un domini en la llista negra"
 
#: default/mail_tt2/report.tt2:607
msgid "Provided password is incorrect"
......
......@@ -4395,7 +4395,7 @@ msgstr "Beim Eingang zu entfernende SMTP-Kopfzeilen"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:602
msgid "Outgoing SMTP header fields to be removed"
msgstr "Beim Ausgang zu entfernende SMTP-Kopfzeilen"
msgstr "Vor dem Versand zu entfernende SMTP-Kopfzeilen"
 
#: src/lib/Sympa/ListDef.pm:623
msgid "Hook modules for message processing"
......
......@@ -11713,9 +11713,8 @@ msgstr ""
 
#. (crashed_process,pid)
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:50
#, fuzzy
msgid "Previous process %1 (with PID %2) has died unexpectedly."
msgstr "Previous process has died unexpectedly."
msgstr "Previous process %1 (with PID %2) has died unexpectedly."
 
# rtb
#. (crash_date)
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ msgid ""
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"%s ha sido actualizado.\n"
"Las versiones anteriores han sido salvadas como %s.\n"
"Las versiones anteriores han sido guardadas como %s.\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:438
msgid ""
......@@ -12583,7 +12583,7 @@ msgstr "Ha fallado el análisis del plantilla web"
 
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:319
msgid "Failed to perform scenario condition"
msgstr ""
msgstr "Fallo en la ejecución de la condición de escenario"
 
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:327
......
......@@ -317,7 +317,7 @@ msgid ""
" Sender,X-Sender,Received,Message-id,From,X-Envelope-To,Resent-From,Reply-"
"To,Organization,Disposition-Notification-To,X-Envelope-From,X-X-Sender"
msgstr ""
"Voir le paramètre de liste \"anonymous_sender\" , IE. expéditeur anonyme.\n"
"Voir le paramètre de liste 'anonymous_sender' , IE. expéditeur anonyme.\n"
"Avant Sympa 6.1.19, la valeur par défaut était : \n"
" Sender, X-Sender, Received, Message-id, From, X-Envelope-To, Resent-From, "
"Reply-To,Organization, Disposition-Notification-To, X-Envelope-From, X-X-"
......@@ -12428,9 +12428,8 @@ msgid "Sympa could not modify list %1 (Family %2)"
msgstr "Sympa n'a pas pu modifier la liste %1 (famille %2)"
 
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:321
#, fuzzy
msgid "Sympa failed to perform scenario condition for the following reason: "
msgstr "Sympa n'a pas pu renvoyer la page demandée pour la raison suivante : "
msgstr "Sympa n'a pas réussi à exécuter la condition pour la raison suivante :"
 
#. (who)
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:329
......
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgid ""
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"actualizouse %s.\n"
"As versións anteriores salváronse como %s.\n"
"As versións anteriores gardáronse como %s.\n"
 
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:438
msgid ""
......@@ -12485,7 +12485,7 @@ msgstr "Fallou o análise do modelo web"
 
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:319
msgid "Failed to perform scenario condition"
msgstr ""
msgstr "Fallo na execución da condición de escenario"
 
#. (list.name)
#: default/mail_tt2/listmaster_notification.tt2:327
......
......@@ -2826,9 +2826,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: src/lib/Sympa/HTMLDecorator.pm:244
#, fuzzy
msgid "address@concealed"
msgstr "skjult"
msgstr "adresse@skjult"
 
#: src/lib/Sympa/HTMLDecorator.pm:255
msgid "No gecos"
......@@ -4878,16 +4877,14 @@ msgstr "[ Tekst konvertert fra HTML ]\n"
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3220
#, fuzzy
msgid "%s via Owner Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "%s via listeeieraddressen til %s e-postliste"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3224
#, fuzzy
msgid "%s via Moderator Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "%s via moderatoradressen til %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
......@@ -4898,44 +4895,38 @@ msgstr ""
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3236
#, fuzzy
msgid "via Owner Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "via listeeieradressen til %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3240
#, fuzzy
msgid "via Moderator Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "via moderatoradressen til %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3244
#, fuzzy
msgid "via %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "via %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3250 src/lib/Sympa/Message.pm:3266
#, fuzzy
msgid "Owner Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "listeeieradressen til %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3254 src/lib/Sympa/Message.pm:3270
#, fuzzy
msgid "Moderator Address of %s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "moderatoradressen til %s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/lib/Sympa/Message.pm:3257 src/lib/Sympa/Message.pm:3273
#, fuzzy
msgid "%s Mailing List"
msgstr "Hotline e-postliste"
msgstr "%s e-postlisten"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
......@@ -5038,9 +5029,8 @@ msgid "[Image:%s]"
msgstr "[Bilde%s]"
 
#: src/lib/Sympa/HTML/FormatText.pm:48
#, fuzzy
msgid "[Image]"
msgstr "[Bilde%s]"
msgstr "[Bilde]"
 
#: src/lib/Sympa/Message/Plugin.pm:151
#, fuzzy
......@@ -5065,7 +5055,7 @@ msgstr "%a, %d %b %Y %H:%M:%S"
#. Check the strftime manpage for format details : http://docs.freebsd.org/info/gawk/gawk.info.Time_Functions.html
#: src/lib/Sympa/Spindle/ProcessDigest.pm:180
msgid "%a, %d %b %Y"
msgstr "%d %b %Y"
msgstr "%a %d %b %Y"
 
#: src/lib/Sympa/Tools/Password.pm:70
msgid "contains the dictionary word '%s'"
......@@ -5428,16 +5418,14 @@ msgid "File creation"
msgstr "Moderering"
 
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:15597
#, fuzzy
msgid "Directory creation"
msgstr "Filen %1 venter på moderering"
msgstr "Mappeopprettelse"
 
#. This entry is a sprintf format
#. Check the sprintf manpage for format details : http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
#: src/cgi/wwsympa.fcgi.in:16814
#, fuzzy
msgid "topic (%s)"
msgstr "temaer"
msgstr "tema (%s)"
 
#. (count)
#: default/web_tt2/active_lists.tt2:19 default/web_tt2/active_lists.tt2:5
......@@ -5583,13 +5571,12 @@ msgid "Remove List"
msgstr "Fjern liste"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:69
#, fuzzy
msgid ""
"Completely removes the current list. Listmaster privileges are required to "
"restore a list once it has been removed."
msgstr ""
"<strong>Fjern liste</strong> : fullstendig fjerning av nåværende valgt "
"liste. For å gjenoprrette en liste kreves privilegier som listeadministrator "
"Fullstendig fjerning av listen. For å gjenopprette listen kreves privilegier "
"som listeadministrator."
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:77 default/web_tt2/confirm_action.tt2:226
msgid "Rename List"
......@@ -5606,23 +5593,20 @@ msgid "Create Shared"
msgstr "Opprett felles"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:90
#, fuzzy
msgid "Initializes the shared document web space."
msgstr ""
"<strong>Opprett felles</strong> : oppretter område for felles dokumenter."
msgstr "Opprett område for delte dokumenter."
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:94 default/web_tt2/confirm_action.tt2:203
msgid "Delete Shared"
msgstr "Slett felles"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:95
#, fuzzy
msgid ""
"Closes the shared document web space. It can be restored using \"Restore "
"shared\" button."
msgstr ""
"<strong>Slett felles</strong> stenger den. Den kan bli opprettet igjen ved å "
"bruke \"Gjenopprett felles\" knappen"
"Slett området med delte dokumenter. Valget kan angres ved å bruke "
"\"Gjenopprett delt\"-knappen."
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:99
#, fuzzy
......@@ -5630,10 +5614,8 @@ msgid "Restore Shared"
msgstr "Gjenopprett felles"
 
#: default/web_tt2/admin.tt2:100
#, fuzzy
msgid "Restores the previously closed shared document web space."
msgstr ""
"<strong>Opprett felles</strong> : oppretter område for felles dokumenter."
msgstr "Gjenopprett tidligere stengt område for delte dokumenter."
 
#: default/web_tt2/arc.tt2:3 default/web_tt2/arcsearch_form.tt2:3
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:40
......@@ -5969,11 +5951,12 @@ msgstr ""
 
#. (new_email)
#: default/web_tt2/change_email_request.tt2:4
#, fuzzy
msgid ""
"To verify the email address, we have sent a message to: %1 with a "
"confirmation ticket."
msgstr "Du vil motta en e-post med passordpåminnelse."
msgstr ""
"For å verifisere e-postadressen har vi sent en e-post til: %1 med en "
"bekreftelsekode."
 
#: default/web_tt2/change_email_request.tt2:5
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:462
......@@ -6188,9 +6171,8 @@ msgid "Do you really want to delete %1?"
msgstr "Ønsker du virkelig å slette %1 ?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:84
#, fuzzy
msgid "Do you really want this action to be taken?"
msgstr "Ønsker du virkelig å slette %1 ?"
msgstr "Er du helt sikker på at dette skal gjøres?"
 
#. (list)
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:335 default/web_tt2/confirm_action.tt2:95
......@@ -6242,9 +6224,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:162
#, fuzzy
msgid "Do you really want to add selected users?"
msgstr "Ønsker du virkelig å slette %1 ?"
msgstr "Ønsker du virkelig å legge til de markerte brukerne?"
 
#: default/web_tt2/confirm_action.tt2:178